Analiza porównawcza komunikacji językowej u osoby z autyzmem i z prawidłowym rozwojem mowy

Autor: Czytelnik Portalu Pedagogika Specjalna
Opublikowano: 30 marca 2022 roku.

Spis treści:

Wstęp

Rozdział I. Rozwój mowy dziecka

 1. Kształtowanie się mowy w okresie prenatalnym
 2. Etapy rozwoju mowy dziecka
  • 2.1 Okres niemowlęcy
  • 2.2 Okres żłobkowo – przedszkolny
  • 2.3 Okres wczesnoszkolny

Rozdział II. Mowa osób z autyzmem

 1. Autyzm – obraz kliniczny
 2. Zaburzenia w komunikowaniu się osób z autyzmem

Rozdział III. Metodologia badań własnych

 1. Cel, problemy badawcze, hipotezy
 2. Metody, techniki, narzędzia badawcze
 3. Miejsce, organizacja i przebieg badań

Rozdział IV. Prezentacja wyników badań

 1. Cechy komunikacji językowej dziecka z prawidłowym rozwojem mowy
 2. Cechy komunikacji językowej dziecka z autyzmem

Rozdział V. Dyskusja w oparciu o wyniki badań własnych

Bibliografia

Aneks

Wstęp

Komunikacja językowa stanowi ważny element funkcjonowania społecznego. Zdecydowana większość, jeśli nie wszystkie aspekty codziennego życia, wymagają od nas wchodzenia w różne interakcje z innymi. Dlatego niezbędną sprawą jest umiejętność werbalnego porozumiewania się. Zdolności tych każdy człowiek nabywa w toku rozwoju – początki sięgają już życia prenatalnego, a proces doskonalenia tych umiejętności trwa właściwie przez całe życie. W przypadku dzieci, których rozwój mieści się w granicach normy, umiejętności komunikacyjne nie odbiegają od normy. Dziecko uczy się nawiązywania i odwzajemniania interakcji w sposób naturalny i podobnie opanowuje umiejętność społecznego funkcjonowania w różnych jego aspektach. Inaczej wygląda sytuacja dzieci z autyzmem. One nie mają motywacji do nabywania kompetencji społecznych w ogóle, a tym bardziej do komunikowania się z innymi. Społeczne funkcjonowanie dziecka z autyzmem we wszystkich jego zakresach, aby było skuteczne i doprowadziło do pożądanego rezultatu, jest procesem długim, zaplanowanym i przeprowadzanym stopniowo według określonych reguł.

Niniejsza praca jest próbą ukazania komunikacji językowej dwóch dziewięcioletnich chłopców: z prawidłowym rozwojem mowy i autyzmem oraz dokonania analizy porównawczej. W pierwszym rozdziale przedstawione zostały informacje na temat etapów rozwoju mowy dziecka od okresu prenatalnego, przez etap niemowlęcy, żłobkowo – przedszkolny, do wczesnoszkolnego. Drugi rozdział poświęcony jest zagadnieniom związanym z autyzmem; przedstawione tu zostały definicja, kryteria diagnostyczne, podstawowe symptomy. W rozdziale tym opisane zostały również zaburzenia w komunikowaniu się, jakie przejawiają osoby dotknięte tą niepełnosprawnością. W rozdziale metodologicznym przedstawiony został cel pracy, problemy badawcze i hipotezy. Zaprezentowano wykorzystane metody, techniki i narzędzia badawcze. Ostatnie rozdziały zawierają prezentację wyników badań oraz krótką dyskusję. Zawarte zostały tu informacje dotyczące cech komunikacji językowej dziecka z prawidłowym rozwojem mowy oraz autyzmem. Ostatni rozdział stanowi podsumowanie i próbę interpretacji wyników. 

Pobierz całą pracę

Autor: Marta Jamioł – Czytelniczka Portalu

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz