Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny dla ucznia z autyzmem atypowym

Autor: Czytelnik Portalu Pedagogika Specjalna
Opublikowano: 9 maja 2021 roku.

Podstawa prawna:

  1.  rozporządzenie z dn. 29 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym – D.U.2017 Poz. 1652
  2. rozporządzenie z dn. 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach – D.U.2017 poz. 1591
Imię i nazwisko uczniaxxx
Data urodzenia ucznia 
KlasaII
Nazwa szkoły   
Rok szkolny/etap edukacyjny2017/2018 – opracowany do realizacji na pierwszy etap edukacyjny
Podstawa założenia karty IPET – nr i data wydania orzeczeniaOrzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego nr … wydane przez …
Data założenia karty 

1. Rozpoznanie wynikające z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego

DiagnozaAutyzm – całościowe zaburzenia rozwojowe, pod opieką lekarza psychiatry, przyjmuje na stałe leki hamujące agresję, rozwój psychomotoryczny w granicach szeroko rozumianej normy, nosi okulary. Sprawność funkcji intelektualnych znajduje się w normie, poniżej przeciętnej. Dysharmonijny przebieg poszczególnych funkcji. Wyraźna dominacja sfery wykonawczej. Chłopiec bardzo dobrze radzi sobie z dokonywaniem operacji analizy i syntezy materiału bezsłownego. Na poziomie przeciętnym znajduje się zdolność myślenia przyczynowo-skutkowego, syntetyzowania elementów w jedną całość. Bardzo wolne tempo uczenia się wzrokowego. Słaba umiejętność dokonywania operacji arytmetycznych, odróżniania szczegółów istotnych od nieistotnych. Dziecko ma duże problemy ze zrozumieniem obowiązujących norm i sytuacji społecznych. Analizator wzrokowy jest zaburzony. Rozwój emocjonalny i społeczny chłopca przebiega z opóźnieniem. W dalszym ciągu utrzymują się zaburzenia integracji sensorycznej. W pracy uczeń jest mało uważny, koncentruje się na chwilę, wymaga wspomagania. W kontakcie wielomówny, wypowiedzi z echolaliami. Percepcja słuchowa funkcjonuje u chłopca na poziomie wieku życia. Sprawność manualno-graficzna dziecka kształtuje się z wyraźnym opóźnieniem w stosunku do wieku życia. Opóźnienie rozwoju mowy z zaburzeniami charakterystycznymi dla autyzmu: obniżony rozwój mowy czynnej, trudności w prowadzeniu dialogu, obniżony poziom mowy powieściowej, dobry poziom mowy biernej. Zaburzona realizacja głoski „r” (zaburzenie artykulacji zostało zniwelowane – obecnie nie występuje).      

2. Cele programu:

  • stymulacja ogólnego rozwoju,
  • doskonalenie nabytych już umiejętności oraz zdobywanie i utrwalanie nowych,
  • usprawnienie procesów uczenia się,
  • udoskonalenie procesów funkcjonowania poznawczego,
  • doskonalenie pamięci mechanicznej, logicznej oraz trwałej,
  • niwelowanie jakościowych zaburzeń w kontaktach społecznych, komunikacji i wyobraźni poprzez rozwijanie „teorii umysłu”.

a) Cele edukacyjne

Pomoc w opanowaniu materiału na miarę możliwości chłopca, zmniejszenie niepowodzeń w nauce poprzez dostosowanie wymagań edukacyjnych i objęcie ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną na terenie szkoły.  

Cele szczegółowe:
– kształtowanie umiejętności porozumiewania się, wspomaganie poprzez przygotowanie skryptów sytuacyjnych i zadaniowych
– rozwijanie i doskonalenie umiejętności czytania i pisania
– wprowadzenie dziecka w świat literatury
– wspomaganie rozwoju dziecka w zakresie wypowiadania się w małych formach teatralnych
– wspomaganie rozwoju czynności umysłowych niezbędnych do uczenia się matematyki oraz rozumienia otaczającego świata
– kształtowanie umiejętności liczenia i sprawności rachunkowych
– kształtowanie umiejętności w zakresie pomiaru i obliczeń pieniężnych
– poznawanie przyrody ożywionej i nieożywionej
– wychowanie w poszanowaniu świata zwierząt i roślin, kształtowanie postawy proekologicznej
– wprowadzenie dziecka w świat wartości i uczuć, wychowanie do życia w społeczności
– rozwijanie tożsamości narodowej
– wspieranie dziecka w budowaniu poczucia własnej wartości
– wprowadzenie dziecka w świat muzyki
– rozwijanie umiejętności słuchania i tworzenia muzyki
– wprowadzenie dziecka w świat sztuki
– rozwijanie umiejętności percepcji sztuki, inspirowanie do ekspresji przez sztukę
– wprowadzenie dziecka w świat techniki
– inspirowanie do działań konstrukcyjnych (samodzielnych i grupowych)
– wprowadzenie dziecka w świat nowoczesnych mediów, komputerów i cyberprzestrzeni
– kształtowanie postaw prozdrowotnych oraz dbanie o bezpieczeństwo własne i innych
– rozwijanie sprawności fizycznej

b) Cele terapeutyczne

– usprawnianie funkcjonowania społecznego, nauka zachowań społecznie akceptowanych, trening umiejętności społecznych
– pomoc w uwalnianiu się od zachowań niepożądanych, stopniowe wygaszanie zachowań stymulacyjnych
– rozwijanie umiejętności czekania na swoją kolej, ułatwienie przejść między aktywnościami
– kształtowanie samodzielności w życiu codziennym
– nauka umiejętności przebywania w grupie oraz opanowania umiejętności wspólnej zabawy i pracy za pomocą metody „pomocy rówieśniczej” i „nakierowania uczniów na siebie”
– budowanie poczucia własnej wartości, właściwej samooceny, łagodzenie stresu
– wydłużanie czasu koncentracji uwagi
– pozytywne wzmacnianie osiągnięć, praca na mocnych stronach dziecka
– wzmacnianie umiejętności spostrzegania, odbioru i przetwarzania informacji napływających z otoczenia
– usprawnianie w zakresie motoryki dużej i małej
– doskonalenie koordynacji wzrokowo-ruchowej
– rozwijanie prostych i złożonych procesów poznawczych
– nauka respektowania i przestrzegania zasad panujących w szkole
– rozbudzanie samodzielności w myśleniu i działaniu

3. Zakres i sposób dostosowania programu nauczania i wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia

Wskazania do pracy z uczniem (z zaleceń PPP)– podjęcie zintegrowanych działań w zakresie organizacji lekcji oraz zastosowania specjalnych metod i form pracy,
– w przebiegu procesu edukacyjnego należy uwzględnić indywidualne potrzeby i możliwości psychofizyczne dziecka
– wsparcie nauczyciela wspomagającego podczas procesu edukacyjno-wychowawczego
– objęcie dziecka zajęciami rewalidacyjnymi na terenie placówki
– wskazana terapia integracji sensorycznej
– niezbędne zajęcia terapeutyczne ukierunkowane na rozwój umiejętności społecznych (TUS)
Rodzaj i sposób dostosowania warunków organizacji kształcenia (w tym wykorzystywanie technologii wspomagających kształcenie)– wprowadzenie stałych czynności dnia, w zależności od potrzeb, posłużenie się schematycznym planem aktywności
– wspieranie ucznia w sytuacjach nagłych zmian, praca nad „przejściami” z jednej aktywności do drugiej
– wzmożona kontrola i pomoc ze strony nauczyciela wspierającego
– przeznaczenie dla dziecka ławki w tylnej części klasy
– wyznaczenie w sali lekcyjnej „kącika relaksacyjnego”, pozwolenie dziecku na wyciszenie i odpoczynek
– eliminowanie bodźców rozpraszających, schowanie zbędnych przyborów, dbanie o porządek na stanowisku pracy
– praca w oparciu o pakiet edukacyjny zaadaptowany do potrzeb i możliwości dziecka z cechami ze spektrum autyzmu
– ustalenie spójnych procedur reagowania w sytuacjach trudnych
– wspomaganie kształcenia poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii; praca z użyciem komputera, nagrań, filmów edukacyjnych
Metody i formy pracyFormy:
– zbiorowa
– grupowa
– i przede wszystkim indywidualna

Metody:
– elementy Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne
– skrypty sytuacyjne
– historyjki społeczne
– bajki terapeutyczne
– metoda Pomocy Rówieśniczej
– wybrane techniki relaksacyjne
– elementy metody Pedagogiki Zabawy
– wybrane elementy muzykoterapii,
– elementy metody E. Gruszczyk-Kolczyńskiej
– metoda Czytania Treningowego B. Zakrzewskiej 
– indywidualizacja wymagań edukacyjnych
– pomoc w bieżących trudnościach
– pogadanka, praca z podręcznikiem, zeszytem ćwiczeń
Ogólny zakres dostosowań (ogólnie na wszystkich zajęciach lub z wyszczególnieniem przedmiotów)Ogólne:
– dostosowanie wymagań edukacyjnych do aktualnych możliwości dziecka, aby mogło im sprostać
– stosowanie modelu edukacji opartej na doświadczeniu, informacje słowne poparte tekstem pisanym, obrazem, ilustracją bądź filmem
– przedstawianie nowych pojęć i materiału abstrakcyjnego w sposób możliwie najbardziej konkretny
– kreatywne wykorzystywanie zainteresowań ucznia, łączenie zagadnień z zainteresowaniami
– praca z uczniem w oparciu o pozytywne wzmocnienia, pochwały, pozytywną więź z dzieckiem, nagradzanie 
– pomaganie w sytuacjach przeżywanego stresu poprzez przewidywanie, zapobieganie, rozumienie przyczyn i rozwiązywanie stresujących sytuacji
– stopniowe ograniczanie pomocy w sferach, w których dziecko radzi sobie dobrze
– w ocenianiu oddzielanie obszarów, w których trudności wynikają z zaburzeń
– dzielenie pracy powierzonej dziecku na małe odcinki,
– więcej czasu podczas pisania sprawdzianów
– zwiększenie ilości ćwiczeń w powtarzaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności
– nadzór i kontrola efektów pracy

Zasady postępowania z uczniem w sytuacjach trudnych:
– ignorowanie komentarzy, dziwnych reakcji słownych
– niereagowanie na nietypowe zachowania, mimikę, spojrzenia
– akceptowanie specyficznego poczucia humoru
– akceptowanie braku chęci do kontaktów towarzyskich

Szczegółowe z podziałem na przedmioty  

język angielski:
– dostosowanie trudności zadań do możliwości dziecka, motywowanie go do samodzielnej pracy
– pomaganie uczniowi w odczytywaniu i interpretacji treści wykonywanych zadań w celu ich łatwiejszego zrozumienia i przyswojenia
– pozostawienie większej ilości czasu na przyswojenie słownictwa
– uprzedzanie dziecka, że będzie pytane
– zmniejszenie ilości słówek do zapamiętania
– dawanie większej ilości czasu na wypowiedzi ustne i prace pisemne

religia:
docenianie nawet najmniejszych osiągnięć ucznia
– zmniejszanie ilości i trudności zadań do wykonania w czasie lekcji
– zmniejszanie ilości treści do zapamiętania
– dostosowanie prac domowych do możliwości ucznia
– udzielanie dodatkowych wskazówek, wyjaśnień

4. Zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem ukierunkowane na poprawę funkcjonowania ucznia (w zależności od potrzeb komunikowanie się z otoczeniem z użyciem wspomagających i alternatywnych metod komunikacji oraz wzmacnianie jego uczestnictwa w życiu szkolnym)

Zakres działań o charakterze rewalidacyjnym (uczeń niepełnosprawny)– objęcie ucznia kształceniem specjalnym w oparciu o indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny, opracowany w oparciu o podstawę programową kształcenia ogólnego z dostosowaniem form i metod pracy do indywidualnych potrzeb i możliwości psychofizycznych dziecka z cechami ze spektrum autyzmu
– uczeń wymaga specjalnej organizacji lekcji oraz zastosowania specjalnych form i metod pracy zgodnie z zasadami pedagogiki specjalnej
– wsparcie nauczyciela wspomagającego
– objęcie dziecka zajęciami rewalidacyjnymi (2 godziny w tygodniu) na terenie placówki
– kontynuacja terapii SI
– objęcie ucznia treningiem z zakresu socjoterapii
– pomoc dziecku w nabywaniu umiejętności w zakresie funkcji wykonawczych (funkcje organizacyjne i umiejętność uczenia się)
– wspieranie i umożliwianie kontaktów społecznych
– wspomaganie i rozwój umiejętności komunikacyjnych
Zakres działań o charakterze socjoterapeutycznym (uczeń zagrożony niedostosowaniem społecznym)             
Zakres działań o charakterze resocjalizacyjnym (uczeń niedostosowany społecznie)             

5. Formy i okres udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar godzin

Formy pomocy psychologiczno-pedagogicznejTygodniowy wymiar godzinOsoba prowadząca
Zajęcia rozwijające uzdolnienia1 – zajęcia rozwijające zdolności plastyczne 
Zajęcia rozwijające umiejętność uczenia się
Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze  
Zajęcia specjalistyczne: logopedyczne/korekcyjno- kompensacyjne/inne terapeutyczne  1 – zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
1 – inne zajęcia o charakterze terapeutycznym – SI
1 – zajęcia indywidualne z pedagogiem szkolnym
Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne (w tym TUS, zajęcia socjoterapeutyczne)1 – socjoterapia 
Zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu
Zindywidualizowana ścieżka kształcenia
Porady i konsultacje/warsztaty  na bieżąco, zależnie od sytuacjiwszyscy nauczyciele i specjaliści pracujący z dzieckiem

6. Zakres współpracy nauczycieli i specjalistów z rodzicami dziecka w realizacji programu

– systematyczne pozyskiwanie informacji o uczniu w celu dokonania diagnozy funkcjonalnej oraz doboru odpowiednich form i metod pracy z dzieckiem
– omawianie założeń IPET
– analiza i omówienie wyników WOFU
– wyjaśnienie sposobów pracy z dzieckiem w domu, mających na celu: poszerzenie słownictwa biernego i czynnego, doskonalenie motoryki dużej i małej, doskonalenia umiejętności matematycznych, rozwijanie kompetencji społecznych
– wspólne wypracowanie sposobów przeciwdziałania zachowaniom niepożądanym występującym u dziecka
– porady, konsultacje, instruktaż
– dostarczanie materiałów i literatury z zakresu rozwijania mowy (ćwiczenia, pomoce dydaktyczne)
– dostarczanie materiałów edukacyjnych z zakresu rozwijania sprawności manualnych z uwzględnieniem rozwijania sprawności grafomotorycznej

7. Działania wspierające rodziców ucznia

– rozmowa wspierająca
– stała współpraca rodziców z nauczycielem, polegająca na informowaniu o wymaganiach edukacyjnych, postępach dydaktycznych i rozwojowych dziecka
– pedagogizacja rodziców w zakresie metod pracy nad występującymi u dziecka trudnościami
– zachęcanie do rozwijania indywidualnych uzdolnień i zainteresowań, bazowanie na mocnych stronach dziecka
– instruktaże i wskazówki do pracy z dzieckiem w domu
– wsparcie psychologiczne (spotkania z psychologiem i pedagogiem w szkole)
– edukacja rodziców podczas zebrań, pedagogizacja rodziców podczas spotkań indywidualnych – wsparcie w opiece i wychowaniu
– kontakt telefoniczny z rodzicem, prowadzenie zeszytu kontaktów

8. Zakres współdziałania z instytucjami

Nazwa instytucjiZakres współpracy
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w …korzystanie z informacyjno-szkoleniowej funkcji placówki poprzez udział w: prelekcjach, warsztatach, szkoleniach
Placówka Doskonalenia Nauczycieli (MSCDN …)uczestnictwo w warsztatach, szkoleniach, korzystanie z innych form wsparcia
Inne instytucje (MOPS, GOPS, inne)zasiłek opiekuńczy z GOPS

9. Zapoznałem się i akceptuję Wielospecjalistyczną Ocenę Poziomu Funkcjonowania Ucznia (WOPFU) oraz Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny (IPET). Otrzymałem/otrzymałam kopię wyżej wymienionych dokumentów.

Data: ……….……..

Skład Zespołu opracowującego IPET i ich podpisy

Data i podpis rodzica/opiekuna prawnego

Data i podpis dyrektora zatwierdzającego program

Autor: Eliza Supińska – Czytelniczka Portalu

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz