Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny dla ucznia z zespołem Aspergera

Autor: Czytelnik Portalu Pedagogika Specjalna
Opublikowano: 26 maja 2020 roku.

I. Informacje o dziecku

1. Imię (imiona) i nazwisko: XXX

2. Data i miejsce urodzenia: XXX

3. Podstawa prawna objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną:

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego NR XXX wydane przez PPP w XXX

4. Przyczyna objęcia kształceniem specjalnym: zespół Aspergera

Program opracowano na okres: nauki w szkole podstawowej (II etap edukacyjny)

5. Nazwa szkoły (placówki): XXX

6. Etap edukacyjny: II, klasa: IV

Rok szkolny: XXX

II. Rozpoznanie wynikające z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego oraz specjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia
DiagnozaDziecko z zespołem Aspergera. Rozwój intelektualny w normie. Aktywność funkcji poznawczych kształtuje się powyżej przeciętnej. Dobrze przebiega rozwój poznawczy we wszystkich sferach (inteligencja wyższa niż przeciętna). XXX ma bardzo dobre predyspozycje umysłowe do nauki. …
Opis zgodny z diagnozą medyczną.
Zalecenia1. Z uwagi na zespół Aspergera najkorzystniejszą formą kształcenia będzie nauka w szkole ogólnodostępnej w oddziale integracyjnym.
2. Udział dziecka w zajęciach rewalidacyjnych, na których należy:
– prowadzić trening umiejętności społecznych,
– pracować nad polepszeniem kontaktu wzrokowego,
– wydłużać czas koncentracji uwagi,
– eliminować niepożądane zachowania,
– trenować umiejętność doprowadzania czynności do końca.
3. W pracy z dzieckiem:
– stosować konsekwencję w wymaganiach oraz nagrody za sukcesy i osiągnięcia, udostępnić miejsce do indywidualnej pracy przy zadaniach wymagających koncentracji,
– stosować bezpośrednie instrukcje, zadawać jasne, precyzyjne pytania i polecenia, powtarzać dziecku polecenia kierowane do całej klasy,
– tworzyć sytuacje sprzyjające spontanicznym kontaktom z koleżankami i kolegami,
– doskonalić umiejętności komunikacji m.in. poprzez stosowanie metod pracy w grupie, w parach,
– zapewnić poczucie bezpieczeństwa,
– wspierać w sytuacjach trudnych, stosować indywidualne podejście.
4. W procesie dydaktycznym bazować na dobrych ogólnych możliwościach intelektualnych.
5. Umożliwić rozwijanie uzdolnień i zainteresowań.
6. Nawiązywać do zainteresowań w pracy dydaktycznej.
7. W celu wzmocnienia oddziaływań edukacyjno-wychowawczych wskazana jest dodatkowa pomoc nauczyciela.
UzasadnienieZespół Orzekający PPP biorąc pod uwagę diagnozę medyczną – zespół Aspergera oraz ogólne funkcjonowanie w środowisku, wydaje powyższą decyzję. Wskazana forma kształcenia zapewni dziecku kontynuację nauki i będzie dostosowana do jego możliwości i potrzeb. Zalecane formy pomocy powinny znacznie poprawić funkcjonowanie dziecka w środowisku, szczególnie zajęcia rewalidacyjne powinny usprawnić zaburzone funkcje. Obecność dodatkowej osoby pozwoli na odpowiednie kierowanie uwagą dziecka i właściwe reagowanie na jego zachowanie.
III. Wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia
a. Mocne strony – cechy sprzyjające rozwojowi– sprawność intelektualna w normie,
– funkcje poznawcze powyżej przeciętnej we wszystkich sferach,
– inteligencja wyższa niż przeciętna,
– bardzo dobre predyspozycje umysłowe do nauki,
– dobre wyniki w nauce,
– na dobrym poziomie zasób wiadomości i umiejętności ze wszystkich przedmiotów,
– dobre funkcjonowanie w sytuacjach przewidywalnych, z jasnymi regułami,
– logiczne, rozbudowane i poprawne wypowiadanie się,
– podejmuje próby nawiązania kontaktu z rówieśnikami i nauczycielami,
– dobrze pracuje w krótkich okresach czasu,
– rysuje z pasją,
– dobrze pracuje w grupie przy precyzyjnym określeniu polecenia, niewymagającego dłuższego okresu koncentracji.
b. Trudności rozwojowe i edukacyjne ucznia – słabe strony– dysfunkcja percepcji wzrokowej i koordynacji wzrokowo-ruchowej,
– zaburzenia w dynamice procesów nerwowych,
– impulsywność, nadruchliwość, trudności z koncentracją uwagi,
– trudności z utrzymaniem kontaktu wzrokowego, koncentracji uwagi,
– dziecko łatwo się rozprasza, przerywa pracę, dekoncentruje,
– ma problemy z adaptacją w nowych sytuacjach,
– występuje sztywność zachowania, manieryzmy ruchowe, słaba kontrola emocji, trudności w odczytywaniu przekazów pozawerbalnych,
– dziecko nieprawidłowo trzyma długopis, nie lubi pisać,
– widoczna znaczna męczliwość ręki podczas pisania,
– dziecko popełnia błędy mimo znajomości reguł,
– występują zaburzenia w odbiorze i przetwarzaniu bodźców sensorycznych,
– nadwrażliwość dotykowa i słuchowa,
– sztywność zachowania.
c. Inne (niewymienione w orzeczeniu) informacje o trudnościach ucznia– dziecko wychowuje się w rodzinie pełnej, rodzice sprawni intelektualnie, dbają o rozwój,
– dobra relacja rodziców z wychowawcą, nauczycielami i specjalistami,
– dziecko wykazuje zainteresowanie przyrodą,
– nie lubi „dłuższego” przepisywania poleconych treści,
– nie lubi zmian np. kolejności wykonywanych czynności, itp.,
– dużo czasu zajmują mu zadania związane z pisaniem oraz prace domowe.
d. Funkcjonowanie ucznia w grupie klasowej– dziecko próbuje nawiązywać poprawne relacje z innymi uczniami, lecz nie ze wszystkimi wchodzi w bliższe kontakty,
– ma ograniczoną liczbę lubianych koleżanek i kolegów,
– chętnie bawi się na przerwach międzylekcyjnych,
– lubi gry zespołowe, ale tylko, gdy odbywają się na jego zasadach,
– obraża się, rezygnuje z zabawy, gdy coś jest nie po jego myśli,
– nieadekwatnie reaguje na zachowania rówieśników,
– dość często wchodzi w spory z innymi,
– zbyt dosłownie przyjmuje informacje,
– często ma problem ze zrozumieniem żartów, przenośni językowych,
– jest szczery „do bólu”, czym często zraża inne dzieci,
– uparcie dochodzi swoich racji.
IV. Rodzaj i zakres zintegrowanych działań nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem
a. Cele edukacyjne– doskonalenie umiejętności komunikowania się z ludźmi, takich jak: słuchanie, mówienie, pisanie,
– kształtowanie umiejętności współdziałania i współżycia z ludźmi,
– kształtowanie umiejętności umożliwiających zdobywanie wiedzy, takich jak np. obserwowanie celowe,
– kształtowanie prawidłowej postawy społeczno-etycznej i umiejętności wchodzenia w interakcje społeczne,
– umożliwienie rozwijania uzdolnień i zainteresowań z  nawiązaniem do zainteresowań ucznia,
– nauka celowego działania.
b. Cele terapeutyczne– doskonalenie percepcji wzrokowej,
– doskonalenie koordynacji wzrokowo-ruchowej,
– doskonalenie umiejętności uwagi i koncentracji,
– wspieranie ucznia w sytuacjach trudnych.
c. Cele wychowawcze– wdrożenie do uczestnictwa w zespole klasowym,
– wdrażanie do pełnienia określonych ról społecznych,
– wyrabianie nawyków i uczenie norm społecznych,
– eliminowanie niepożądanych zachowań.

Pobierz cały program

Autor: Danuta Muczyńska – Czytelniczka Portalu

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz