Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny na okres I etapu edukacji

Autor: Czytelnik Portalu Pedagogika Specjalna
Opublikowano: 5 listopada 2020 roku.

I. Metryczka uczennicy

Imię i nazwisko:

Data urodzenia:

Miejsce zamieszkania:

Klasa: 1

Uczennica posiada orzeczenie nr … z dnia … r. o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez Zespół Orzekający przy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem nr 1 w Poznaniu, ul. Słowackiego 54/56 na czas pierwszego etapu edukacji wydane z uwagi na zespół Aspergera.

II. Rozpoznanie wynikające z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego

DiagnozaZESPÓŁ ASPERGERA
Stopień niepełnosprawnościNieprawidłowości w funkcjonowaniu dotyczą komunikacji, umiejętności społecznych, zainteresowań i aktywności.
Choroby towarzysząceBRAK
Rozwój poznawczyMocne strony i predyspozycje:
– uczennica na bardzo wysokim poziomie werbalizuje wiedzę;
– prawidłowo radzi sobie z zadaniami wzrokowo-przestrzennymi;
– dobra sprawność pamięci roboczej;
– sprawnie rozwiązuje zadania logiczne;
– wykrywa zmiany, którym podlegają kolejne elementy ciągu;
– bardzo dobrze radzi sobie z rozpoznawaniem relacji pomiędzy elementami układu;
– umiejętnie rozpoznaje reguły względem wzorca w zdaniu;
– posiada zdolność rozumowania ilościowego;
– wykazuje się dobrą orientacją wzrokowo-przestrzenną;
– ukształtowana orientacja w kierunkach;
– dobre tempo pracy i wytrwałość w wykonywaniu zadań.
Bariery i ograniczenia utrudniające funkcjonowanie dziecka:
Obniżona sprawność grafomotoryczna.
KomunikacjaMocne strony i predyspozycje:
– posługuje się mową do komunikacji;
– posiada bogaty zasób słownictwa.
Bariery i ograniczenia utrudniające funkcjonowanie dziecka:
– trudności w rozumieniu metafor, przenośni, sformułowań dwuznacznych;
– jakościowe problemy w komunikacji;
– zaburzona zdolność mentalizowania;
– trudności z prawidłowym inicjowaniem i podtrzymywaniem dialogów;
– ograniczone umiejętności w posługiwaniu się w komunikacji mimiką i gestem.
Rozwój społeczno-emocjonalnyMocne strony i predyspozycje:
– potrafi wyrazić swoje uczucia;
– pomocna i koleżeńska.
Bariery i ograniczenia utrudniające funkcjonowanie dziecka:
– trudności w nawiązywaniu adekwatnych relacji z rówieśnikami;
– obniżona odporność na niepowodzenia;
– niska samoocena;
– trudności w podporządkowaniu się regułom podczas zabawy (jeśli aktywność nie przebiega po jej myśli);
– obniżona uwaga wzrokowa;
– wykazuje problemy z dzieleniem wspólnego pola uwagi i podążaniem za wskazaniem;
– obniżona motywacja do współpracy;
– z trudnością podejmuje działania pozwalające na rozwiązywaniu sytuacji problemowych;
– łatwość w odwzorowywaniu negatywnych zachowań u rówieśników;
– obniżony rozwój funkcji słuchowych odpowiedzialnych za analizowanie i przetwarzanie dźwięków.

III. Zalecenia do pracy z uczennicą

Zalecane formy wsparcia podczas zajęć edukacyjnych– stawianie wymagań adekwatnych do aktualnych możliwości dziecka;
– stosowanie zasady małych kroków i stopniowania trudności zadań;
– wydłużenie czasu na wykonywanie zadań sprawiających trudności, w tym również na pisanie, rysowanie;
– monitorowanie działań, kontrolowanie stylu pracy, zachęcanie do kończenia rozpoczętych przez siebie zadań;
– sprawdzanie stopnia zrozumienia treści zadań, poleceń (także pisemnych, udzielać dodatkowych wskazówek, objaśnień);
– wykorzystywanie zainteresowań uczennicy w procesie dydaktycznym;
– rozwijanie motywacji do współpracy, poprzez wdrożenie systemu wzmocnień atrakcyjnych dla uczennicy;
– ograniczenie nadmiaru bodźców w klasie;
– kierowanie poleceń ustnych o prostej konstrukcji, unikając metafor i dwuznacznych sformułowań;
– ukierunkowywać uwagę uczennicy na tok zajęć;
– włączenie uczennicy w działania na rzecz klasy i szkoły;
– rozwijanie samodzielności i odpowiedzialności;
– generalizowanie nabytych umiejętności na nowe miejsca, osoby, sytuacje;
– pomoc w przezwyciężaniu trudności edukacyjnych, udzielenia wsparcia w momencie niepowodzenia.
Zalecane formy wsparcia w celu kształtowania umiejętności społecznych i eliminowania zachowań niefunkcjonalnych– wykorzystywanie mocnych stron uczennicy w celu podnoszenia jej pozycji wśród grupy rówieśniczej;
– wykorzystywanie tutoringu rówieśniczego;
– nadzorowanie aktywności uczennicy w czasie wolnym;
– zachęcanie i czuwanie nad prawidłowym przebiegiem interakcji z rówieśnikami;
– każdorazowe omawianie trudnych sytuacji;
– ścisła współpraca z domem rodzinnym;
– stosowanie wobec uczennicy konsekwentnych zasad regulujących jej zachowanie, identycznych w całym środowisku wychowawczym;
– umożliwienie i zachęcanie uczennicy oraz jej rodziny do adekwatnego udziału w życiu szkoły;
– dobieranie różnorodnych metod terapeutycznych;
– rozwijanie samodzielności i odpowiedzialności poprzez przydzielenie zadań i obowiązków adekwatnych do jej możliwości.

IV. Zakres i sposób zintegrowanych działań nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z uczennicą

Cele edukacyjne– wspieranie uczennicy w rozpoznawaniu własnych predyspozycji;
– kształtowanie postawy otwartej wobec świata i innych ludzi, aktywności w życiu społecznym oraz odpowiedzialności za zbiorowość;
– nauka skutecznego komunikowania się w mowie i piśmie, z uwzględnieniem ogólnie przyjętych reguł społecznych;
– podejmowanie prób radzenia sobie z przeżywanymi emocjami na co dzień;
– podejmowanie współpracy z nauczycielem, aktywny udział w zajęciach adekwatny do możliwości uczennicy;
– respektowanie zasad funkcjonowania w grupie, współdziałanie z rówieśnikami podczas wspólnie wykonywanych zadań;
– komunikowanie się z otoczeniem za pomocą mowy werbalnej i pozawerbalnej;
– utrwalanie zdobytej wiedzy i umiejętności oraz wykorzystywanie ich do aktywnego udziału w życiu społecznym;
– ukierunkowanie uwagi uczennicy na inne zadania i aktywności w razie, gdy reszta klasy jeszcze pracuje;
– przy wzmożonej ruchliwości umożliwić odreagowanie napięcia poprzez zmianę aktywności;
– angażowanie uczennicy w aktywności i role rozwijające umiejętności społeczne;
– wspieranie uczennicy przy podejmowaniu działań na rzecz zespołu klasowego szkoły, środowiska lokalnego;
– wzmacnianie wszelkich sukcesów społecznych i edukacyjnych (stwarzanie okazji do odnoszenia sukcesów);
– doskonalenie motywacji do współpracy;
– docenianie wkładu pracy i dostrzeganie drobnych postępów w zakresie trudności edukacyjnych;
– podkreślanie mocnych stron uczennicy;
– dostosowanie tempa realizacji treści dydaktycznych do możliwości psychofizycznych dziecka (ograniczenia w zakresie grafomotorycznym, koncentracji uwagi);
– rozwijanie umiejętności poznawczych i motorycznych zgodnie z podstawą programową.
Cele terapeutyczne– usprawnianie motoryki małej;
– usprawnianie dysprakcji;
– rozwijanie mowy dialogowej w celu usprawniania jakości komunikacji, pracy nad prozodią wypowiedzi;
– rozwijanie umiejętności emocjonalno-społecznych.

V. Formy udzielania uczennicy pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane

Rodzaj zajęćOsoba prowadzącaLiczba godzin/tydzień
Zajęcia rewalidacyjneAnita Orzechowska2
Zajęcia rozwijające kompetencje społeczno-emocjonalne 1

VI. Działania wspierające rodziców uczennicy

W razie potrzeby, rodzice mogą korzystać z konsultacji i porad udzielanych przez wychowawcę, nauczycieli, pedagoga, psychologa.     

Udzielanie wskazówek do pracy w domu, wskazanie trudności podczas lekcji/zajęć i sposoby ich przezwyciężania.

VII. Zakres współpracy z poradnią psychologiczno-pedagogiczną

W razie potrzeby współpraca z Zespołem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem w Poznaniu.

VIII. Zakres współpracy nauczycieli i specjalistów z rodzicami w realizacji zadań

Konsultacje, porady w miarę potrzeb.

IX. Sposób ewaluacji programu

Wielospecjalistyczna ocena poziomu efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej przeprowadzona na podstawie omówienia w ramach zespołu realizacji założonych celów edukacyjnych i terapeutycznych dwa razy w roku szkolnym po I semestrze i na koniec drugiego semestru.

Program opracował zespół w składzie:

Imię i nazwiskoFunkcja/nauczany przedmiot
 Koordynator zespołu i wychowawca/edukacja wczesnoszkolna
Anita OrzechowskaNauczyciel współorganizujący proces kształcenia/zajęcia rewalidacyjne
 Nauczyciel/język angielski
 Pedagog
 Psycholog

Miejscowość i data

Poznań, 24.09.2019 r.

Podpis i pieczęć Dyrektora szkoły:

Data zapoznania się z Indywidualnym Programem Edukacyjno-Terapeutycznym……………………………………………………………………………………

Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutycznym otrzymałem/am………………………………………………………………………………………

Autor: Anita Orzechowska – Czytelniczka Portalu

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz