Konspekt lekcji „Chrońmy się przed zimnem”

Autor: Czytelnik Portalu Pedagogika Specjalna
Opublikowano: 13 września 2022 roku.

Słowo wstępu:

Lekcja edukacji wczesnoszkolnej w klasie trzeciej (klasa specjalna dla czterech uczniów z autyzmem). Blok tematyczny tygodnia: Otuleni ciepłym kocem.

1. Temat dnia: Chrońmy się przed zimnem.

Zapis tematu lekcji w dzienniku elektronicznym:

Przewodnik prawdziwych tropicieli – zima. Wysłuchanie tekstu Adama Wajraka Zmarzluch, czyli mors. Odpowiedzi na pytania nauczyciela dotyczące wysłuchanego tekstu oraz ustalenie tematu dnia. Leksykon – wyjaśnienie znaczenia wyrazu „hartowanie. Zabawa z tablicą interaktywną – odpowiedni ubiór dostosowany do pogody. Wypowiedzi uczniów na temat poszczególnych części garderoby w kontekście wybranych pór roku oraz zjawisk atmosferycznych. Zabawa matematyczna z wykorzystaniem robota edukacyjnego Dot – obliczanie i wskazywanie wyników mnożenia znajdujących się na częściach garderoby. 

2. Cele lekcji

Cele ogólne:

 • utrwalenie wiadomości dotyczących pór roku
 • nazywanie zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla pór roku
 • zapoznanie z nową terminologią
 • doskonalenie umiejętności pracy w grupie
 • dostosowanie ubioru do pogody

Cele szczegółowe – uczeń:

 • potrafi wysłuchać tekstu
 • potrafi odpowiedzieć na zadane mu pytania
 • umie zapamiętać wyjaśnienie terminu „hartowanie”
 • nazywa odpowiednio pory roku
 • różnicuje części garderoby
 • potrafi dobrać strój do pogody
 • potrafi pracować w grupie
 • potrafi przedstawić wyniki pracy w grupie
 • zapamiętuje wyniki mnożenia
 • umie korzystać w odpowiedni sposób z tablicy interaktywnej oraz robota Dot

* Uczeń zna i nazywa pory roku oraz wybrane części garderoby.
Po lekcji będzie potrafił w odpowiedni sposób dobrać swój strój do panujących warunków atmosferycznych.

3. Organizacja lekcji

Przebieg:

Metody:

 • słowna
 • oglądowa
 • pokaz
 • dyskusja
 • burza mózgów

Formy:

 • indywidualna
 • grupowa

Tematem wykładu będą zjawiska atmosferyczne i zmiany pogody w trakcie poszczególnych pór roku (przypomnienie ich w oparciu o barwne plansze).

Tematem dyskusji będzie dobór odpowiednich części garderoby do pór roku. Uczniowie zostaną podzieleni na 2 grupy (z racji niewielkiej ilości uczniów w klasie specjalnej). Każda z grup wylosuje 2 etykietki z nazwami pór roku oraz schowane w kopertach przejrzyste ilustracje dotyczące części garderoby. Następnie każda z grup, w obrębie własnej, dokona nazwania wylosowanych części garderoby i przyporządkuje je do wylosowanej pory roku. Nauczyciel kierujący dyskusją zada dodatkowe pytania w przypadku wylosowania części garderoby niepasujących do wylosowanych pór roku. Rozpocznie się burza mózgów i próba wymiany części garderoby pomiędzy grupami. Pod koniec tej części lekcji nauczyciel zawiesi wszystkie ilustracje na tablicy, prosząc uczniów o sprawdzanie poprawności dopinanych do pór roku ilustracji.

4. Materiały:

 • plansze z porami roku
 • etykietki z nazwami pór roku
 • ilustracje części garderoby
 • tekst Adama Wajraka Zmarzluch, czyli mors
 • tablica interaktywna
 • (zadanie na stronie internetowej: https://wordwall.net/pl/resource/1653004/dopasuj-ubranie-do-pory-roku)
 • robot edukacyjny Dot
 • kubeczki z wynikami mnożenia, do których podjeżdża Dot
 • karty pracy z zadaniem domowym
 • zeszyt

5. Ewaluacja:

 • Zorientuję się, że założone cele lekcji zostaną przeze mnie osiągnięte wówczas, kiedy uczniowie odpowiednio nazwą ilustracje z poszczególnymi porami roku, częściami garderoby oraz dopasują je w odpowiedni sposób do siebie. Jeśli zabawa z tablicą interaktywną sprawi im trudność, praca w grupie oraz przypinanie przez nauczyciela do tablicy ilustracji utrwali wiadomości z lekcji. Przez cały czas będę obserwowała swoich uczniów i prowadziła rozmowę kierowaną dostosowaną do potrzeb każdego z nich.
 • Uczniowie będą pytani podczas lekcji oraz nagradzani za każdą właściwą odpowiedź czy aktywność w znanym im już systemie żetonowym. Uzyskają także słowną pochwałę. Jeśli uzbierają 5 radosnych uśmiechów, będą mogli wymienić je na atrakcyjną dla nich nagrodę, np. wybór ulubionej piosenki na tablicy interaktywnej, grę z klasowej półki czy też możliwość odpoczynku na materacu. Dopuszczam również wybór jeszcze innej nagrody (będę uczniów do tego wręcz namawiać), aby poszerzać ich zainteresowania.
 • Uczniowie nie będą rozwiązywali testu pod koniec lekcji. Zamiast tego będą „pomagali” nauczycielowi odpowiednio zawiesić wykonaną przez siebie w grupach pracę, utrwalając przy tym swoje wiadomości.
 • Zadam praktyczną pracę domową, tj. sprawdzenie przez uczniów pogody po powrocie do domu oraz narysowanie jej w zeszycie. Na tej bazie powtórzymy materiał kolejnego dnia.

Wnioski:

 • należy utrwalać poznane wiadomości i umiejętności
 • należy kontynuować pracę w oparciu o materiał obrazowy
 • warto wykorzystywać na zajęciach tablicę interaktywną oraz robota Dot, który jest urozmaiceniem lekcji oraz dodatkowo motywuje do pracy
 • materiał przekazywany uczniom musi być zawsze przejrzysty i prosty
 • należy pracować nad wydłużaniem czasu koncentracji uczniów
 • należy pracować nad komunikacją pomiędzy uczniami (np. w trakcie przerw czy kolejnej pracy w grupach)
 • należy zwracać uwagę na poprawność wypowiedzi uczniów
 • muszę zadbać o przyjazną atmosferę oraz możliwość wypowiedzi i aktywności każdego z uczniów bez względu na jego specjalne potrzeby edukacyjne.

Autor: Katarzyna Witek – Czytelniczka Portalu

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz