Konspekt zajęć rewalidacyjnych dla ucznia z zespołem Aspergera – Radzenie sobie z przegraną

Autor: Czytelnik Portalu Pedagogika Specjalna
Opublikowano: 26 marca 2020 roku.

Gra planszowa, pionki, dłoń rzucająca kostką.
Imię i nazwisko ucznia: 
Klasa: III
Prowadzący zajęcia:
Data:

Temat zajęć: Radzenie sobie z przegraną.

Cele ogólne:

 • podniesienie poziomu funkcjonowania emocjonalnego,
 • poprawa kompetencji społecznych,
 • doskonalenie umiejętności porozumiewania się,
 • rozwijanie funkcji poznawczych,
 • rozwijanie funkcji percepcyjno-motorycznych.

Cele szczegółowe:

 • rozwijanie umiejętności rozpoznawania uczuć własnych i innych osób,
 • kształtowanie umiejętności wyrażania własnych uczuć i właściwego komunikowania o nich,
 • rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacji doświadczenia przegranej, niepowodzenia,
 • nauka analizowania sytuacji trudnej,
 • pogłębianie wiedzy o niepożądanych reakcjach i akceptowanych społecznie sposobach rozwiązań napotykanych problemów,
 • rozwijanie umiejętności dokonywania świadomych wyborów i radzenia sobie z wyzwaniami w relacjach z innymi,
 • rozwijanie kompetencji komunikacyjnych w tym:

– słuchanie z uwagą wypowiedzi innych osób w różnych sytuacjach życiowych wymagających komunikacji i wzajemnego zrozumienia,

– okazywanie szacunku wypowiadającej się osobie,

– wykonywanie zadań według usłyszanej instrukcji,

– słuchanie z uwagą tekstu czytanego przez nauczyciela,

– wzbogacanie słownika czynnego i biernego,

– doskonalenie komunikacji niewerbalnej (odczytywanie i interpretacja komunikatów niewerbalnych: mimika twarzy, gesty, postawa ciała),

 • rozwijanie percepcji i pamięci wzrokowej oraz koordynacji wzrokowo-ruchowej,
 • doskonalenie umiejętności grafomotorycznych,
 • rozwijanie uwagi i pamięci słuchowej,
 • rozwijanie myślenia logicznego i abstrakcyjnego,
 • kształtowanie wyobraźni,
 • wzmacnianie poczucia bezpieczeństwa i samooceny ucznia.

Metody i formy pracy:

 • trening prawidłowych zachowań w sytuacji społecznej,
 • elementy biblioterapii,
 • rozmowa kierowana,
 • omawianie treści ilustracji i historyjek obrazkowych.

Środki dydaktyczne:

 • Ortograffiti z Bratkiem – Program wsparcia uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się dla kl. III,
 • Ilustrowany podręcznik umiejętności społecznych – Trening komunikacji, zabawy i emocji dla dzieci z autyzmem,
 • pomoc terapeutyczna „Rozmawiam z dziećmi o sytuacjach szkolnych i relacjach rówieśniczych. Trudne sytuacje społeczne”,
 • karty sytuacji społecznych,
 • zdjęcia z emocjami,
 • obrazki do sekwencji zdarzeń i emocji,
 • rozsypanka – zdania do opisu zachowania i emocji,
 • zestaw ćwiczeń do opowiadania doskonalących funkcje percepcyjno-motoryczne.

Planowany przebieg zajęć:

 1. Rozmowa z uczniem o aktualnych wydarzeniach i jego samopoczuciu. Prezentacja celu zajęć i wstępne zapoznanie z przygotowanymi ćwiczeniami.
 2. Czytanie przez nauczyciela opowiadania terapeutycznego pt. „O tym, że nie warto się obrażać, bo można stracić przyjaciół” – ćwiczenie słuchania ze zrozumieniem. Omówienie treści, analiza i wnioski. Wymyślanie zakończenia historii. 
 3. Praca z sekwencją wydarzeń. Oglądanie ilustracji z historyjki obrazkowej, dobieranie nazw emocji do ilustracji; dopasowywanie uczuć przeżywanych przez bohaterów opowiadania do sytuacji, w jakich się znaleźli.
 4. Rozpoznawanie na zdjęciach emocji, których można doświadczyć w sytuacji przegranej: irytacja, złość, smutek, osamotnienie oraz wygranej: radość, szczęście, satysfakcja.
 5. Trening komunikacji, zabawy i emocji: „Radzenie sobie z przegraną” i „Zachowanie spokoju” na podstawie historyjek obrazkowych przedstawiających proste sytuacje społeczne i dialogu ich bohaterów.
 6. Wybieranie zdań opisujących prawidłowe i nieprawidłowe zachowanie osoby doświadczającej przegranej.
 7. Prezentacja zdjęć różnych sytuacji życia codziennego, w których dziecko może reagować obrażeniem się. Wyjaśnianie kontekstu sytuacji.
 8. Rozmowa kierowana na temat osobistych doświadczeń ucznia  wywołujących podobne reakcje emocjonalne.  
 9. Wykonanie przez ucznia zestawu ćwiczeń, nawiązujących do czytanego opowiadania, doskonalących funkcje percepcyjno-motoryczne oraz utrwalających pisanie liter podobnych graficznie.
 10. Wykonanie laurki – symbolicznej nagrody dla głównej bohaterki opowiadania, doceniającej jej gotowość do zmiany zachowania.
 11. Podsumowanie zajęć w odniesieniu do celów zajęć i proponowanych zadań.

Autor: Agnieszka Wiśniewska – Czytelniczka Portalu

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz