Program dla dzieci i młodzieży z autyzmem „Odkrywam świat – żyję aktywnie”

Autor: Czytelnik Portalu Pedagogika Specjalna
Opublikowano: 6 sierpnia 2018 roku.

PROGRAM ODKRYWAM ŚWIAT – ŻYJĘ AKTYWNIE

na rok szkolny 2017/2018

Ośrodek Rewalidacyjno – Wychowawczy „Tęcza” Dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem w Toruniu

PLAN PROGRAMU

I WSTĘP

II CELE PROGRAMU

III ADRESACI PROGRAMU

IV MODUŁY PROGRAMU

V CHARAKTERYSTYKA MODUŁÓW

VI METODY I FORMY REALIZACJI PROGRAMU

VII. NARZĘDZIA DO EWALUACJI PROGRAMU

I WSTĘP

Do ośrodka „Tęcza” uczęszczają dzieci i młodzież z autyzmem oraz z innymi zaburzeniami w rozwoju sprzężonymi z autyzmem. Zadaniem placówki jest wspomaganie rozwoju i przygotowanie do samodzielnego udziału w życiu społecznym, poprzez rozwijanie zainteresowania otoczeniem oraz uzyskiwanie niezależności od innych osób w życiu codziennym.

Niniejszy program ma za zadanie zapoznać wychowanków z najbliższym środowiskiem  społeczno – kulturowym. Realizacja zamierzonych działań umożliwi wytworzenie się określonych kompetencji u dzieci i ułatwi im funkcjonowanie w życiu społecznym.

II CELE PROGRAMU

Istotnym zadaniem Ośrodka jest zapoznawanie wychowanków z najbliższym otoczeniem oraz środowiskiem społeczno – kulturowym. Działania placówki skierowane są na stwarzanie sytuacji, zachęcających podopiecznych do podejmowania różnorodnych aktywności, odpowiednio do ich potrzeb i możliwości. Program „Odkrywam świat – żyję  aktywnie” umożliwia udział wychowanków w zajęciach terenowych,  uatrakcyjnionych zabawami i wypoczynkiem na świeżym powietrzu. Sytuacje z jakimi styka się wychowanek bezpośrednio w praktycznym działaniu sprzyjają jego rozwojowi, korzystnie wpływają na rozwój samodzielności w życiu codziennym.

Cele szczegółowe programu:

 • Poznawanie otoczenia, instytucji, obiektów i miejsc użyteczności publicznej;
 • Przybliżanie tradycji i obyczajów lokalnych i narodowych; rozbudzanie poczucia przynależności do społeczności lokalnej, regionu, narodu;
 • Udział w różnych wydarzeniach społecznych i kulturalnych w roli odbiorcy;
 • Wykorzystanie naturalnych sytuacji z życia codziennego do nauki rozumienia i nabywania języka;
 • Wdrażanie do samodzielnego wykonywania czynności lub sygnalizowania potrzeb związanych z samoobsługą;
 • Wdrażanie do współdziałania w grupie rówieśniczej;
 • Uczenie się zachowań zgodnych z ogólnie przyjętymi normami życia społecznego;
 • Tworzenie warunków służących sprawności i aktywności fizycznej dzieci;
 • Utrwalenie ogólnych zasad, np. prawidłowego poruszania się po drodze, właściwego korzystania z placu zabaw;
 • Rozwijanie wrażliwości i kreatywności artystycznej zgodnie z potrzebami i możliwościami wychowanków.

III ADRESACI PROGRAMU

 • Wychowankowie ośrodka objętego programem;
 • Nauczyciele zatrudnieni w placówce;
 • Rodzice dzieci uczęszczających do ośrodka.

IV MODUŁY PROGRAMU

 

Pobierz cały materiał

 

Program dla dzieci i młodzieży z autyzmem opracowała: Izabela Leszek

Materiał nadesłany przez Czytelniczkę portalu Pedagogika Specjalna – program dla nauczycieli

 

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz