Program dla uczniów z autyzmem „Chcę pełniej poznawać świat!”

Autor: Czytelnik Portalu Pedagogika Specjalna
Opublikowano: 16 maja 2018 roku.

Program dla uczniów z autyzmem

 „Chcę pełniej poznawać świat! Rozwijanie wrażliwości emocjonalnej i zmysłowej oraz umiejętności  ruchowych i komunikacyjnych jako droga do świadomego  życia”

 

 Spis treści:

 1. Wstęp.
 2. Założenia programu.
 3. Założenia ogólne.
 4. Formy pracy.
 5. Metody pracy.
 6. Wskaźniki do ewaluacji programu.
 7. Przewidywane efekty działań.
 8. Literatura.

  1.Wstęp

Różnorodność potrzeb osób z niepełnosprawnością rodzi konieczność nakierowania działań terapeutycznych na ich indywidualne  zapotrzebowanie. W trosce o podwyższenie jakości życia i funkcjonowania naszych wychowanków powstał indywidualny program „Chcę pełniej poznawać świat! Rozwijanie wrażliwości emocjonalnej i  zmysłowej oraz umiejętności ruchowych i komunikacyjnych jako droga do świadomego  życia” uaktywniania grupy uczniów, wychodzący od zaspokajania podstawowych potrzeb stymulacyjnych  po rozwijanie potrzeb społecznych.

Program „Chcę pełniej poznawać świat! Rozwijanie wrażliwości emocjonalnej i zmysłowej oraz umiejętności ruchowych i komunikacyjnych jako droga do świadomego  życia” został stworzony z myślą o uczniach klasy 5 dla uczniów z autyzmem i niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym. W programie zwrócono również uwagę na indywidualne zdolności uczniów i wykorzystano ich  preferencje, stosując elementy muzykoterapii i ruchu tanecznego. Ponieważ w początkowym etapie życia  każdego  dziecka jego rozwój ma charakter sensomotoryczny, a stymulacja jest podstawą każdej aktywności, dlatego przy realizacji programu przewidziano dużo form aktywności ruchowej, zmian pozycji i jednoczesnego stymulowania różnych zmysłów. Jednocześnie mając na względzie, że komunikacja i umiejętności społeczne są jednym z najistotniejszych celów naszych działań edukacyjno – terapeutycznych względem osób niepełnosprawnych, zaakcentowano w programie cele związane z komunikacją alternatywną i rozwojem kompetencji społecznych.

 2. Założenia programu

Program „Chcę pełniej poznawać świat! Rozwijanie wrażliwości emocjonalnej i zmysłowej oraz umiejętności  ruchowych i komunikacyjnych jako droga do świadomego  życia” skierowany jest do uczniów klasy piątej Szkoły Podstawowej nr 17 w Bielsku – Białej z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz z autyzmem.

Głównym założeniem programu jest wspieranie uczniów w ich indywidualnym rozwoju, kształtowanie umiejętności panowania i radzenia sobie z własnymi emocjami, poznawanie świata przez stymulację wielozmysłową, pogłębianie świadomości własnego ciała,  a także zachęcanie do integrowania się w grupie poprzez wspólny język komunikacji alternatywnej.

 3. Założenia ogólne

Program adresowany jest do uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz z autyzmem. Program będzie realizowany raz w tygodniu od września 2017 r. do kwietnia 2018 r. podczas zajęć edukacyjnych.

Uczestnicy: troje uczniów w wieku od 13 do 14 lat z niepełnosprawnością intelektualną  w stopniu  umiarkowanym i znacznym oraz z autyzmem.

Czas trwania zajęć: 45 minut

 Cele ogólne:

 • wspomaganie rozwoju w zakresie sfery poznawczej, emocjonalnej, społecznej i ruchowej,
 • rozwijanie umiejętności współdziałania,
 • wyzwalanie aktywności,
 • doskonalenie umiejętności komunikacyjnych zależnie od możliwości dziecka,
 • stymulacja wzrokowa, dotykowa, ruchowa, słuchowa, zapachowa dostosowana do indywidualnych potrzeb dziecka,
 • wprowadzenie atmosfery radosnej, odprężającej,
 • likwidacja napięcia mięśniowego i psychicznego.

Cele szczegółowe

Uczeń:

 • ma świadomości ciała i orientuje się w schemacie ciała,
 • potrafi dłużej skoncentrować uwagę na zadaniu,
 • uczeń aktywnie uczestniczy w zajęciach,
 • czeka na swoją kolej podczas zabaw,
 • rozumie i próbuje wykorzystać elementy komunikacji alternatywnej podczas zabaw,
 • uczeń potrafi być uważny, spokojny a także wyciszony i zrelaksowany,
 • uczeń jest dostymulowany w sferze wzrokowej, słuchowej, dotykowej, ruchowej,
 • uczeń potrafi opanować swoje emocje.

4. Formy pracy:

 • indywidualna,
 • grupowa.

5. Metody pracy:

 • Metoda Stymulacji Sensorycznej wg C. Delacato,
 • Elementy Integracji Sensorycznej,
 • Program Aktywności M. i CH. Knillów: świadomość ciała, dotyk ikomunikacja,
 • Elementy Muzykoterapii,
 • Elementy masażu taktylnego wg metody Swietłany Masgutowej,
 • Metoda Klanzy z wykorzystaniem chusty animacyjnej.

 6.Wskaźniki do ewaluacji programu:

 • stopień integracji uczniów (obserwacja, rozmowy z nauczycielami rodzicami),
 • poziom i zmiany zachowań autostymulacyjnych,
 • poziom i jakość zachowań trudnych,
 • poziom kompetencji komunikacyjnych,
 • poziom somatognozji,
 • poziom samodzielności,
 • rozmowy z rodzicami,
 • rozmowy z nauczycielami.

 7. Przewidywany efekt działań

Przewidywanymi efektami działań będzie zaspokojenie wyżej wymienionych potrzeb a wraz z nimi:

 • zmniejszenie poziomu i intensywności zachowań trudnych,
 • zmiany w poziomie i jakości autostymulacji,
 • obniżenie napięcia mięśniowego,
 • poprawa się poziomu funkcjonowania poszczególnych zmysłów, ich poziomu wrażliwości i możliwości percepcyjnych,
 • poprawa umiejętności rozładowania napięcia emocjonalnego,
 • udoskonalenie umiejętność radzenia sobie z własnymi emocjami,
 • wzrost ilości i jakość kontaktów z rówieśnikiem, nauczycielem, terapeutą,
 • zwiększenie intensywności i ilości przekazów komunikacyjnych,
 • wzrost orientacji w przestrzeni,
 • zwiększenie świadomości i kontroli własnego ciała,
 • wzrost poczucia bezpieczeństwa,
 • pogłębienie wiedzy o otaczającym świecie,
 • wzrost umiejętności współdziałania w grupie podczas zabawy,
 • zwiększenie aktywności własnej uczniów,
 • zwiększenie poziomu samoobsługi.

8. Literatura

Program i scenariusze zostały opracowane na podstawie:

 • własnych pomysłów,
 • literatury przedmiotu:

– Wasiak „ Zabawy z chustą”, wydawnictwo Klanzy,

– Maria Raszewska, Krystyna Szoć „Wzrastajcie z nami, a nie obok nas”,

– Bogdanowicz, D. Okrzesik „Opis i planowanie zajęć wg Metody Ruchu Rozwijającego W. Sherborne”,

– Christopher Knill „Dotyk i komunikacja”.

 

Program dla uczniów z autyzmem opracowała: mgr Monika Kalinowska

Materiał nadesłany przez Czytelniczkę portalu Pedagogika Specjalna – portal dla nauczycieli

 

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz