Program rewalidacji indywidualnej na dla ucznia ze spektrum autyzmu i niedosłuchem

Autor: Czytelnik Portalu Pedagogika Specjalna
Opublikowano: 11 sierpnia 2021 roku.

Program przeznaczony jest dla ucznia ze spektrum autyzmu i niedosłuchem. Zajęcia zaplanowano na spotkania dwa razy w tygodniu po 60 minut.

I. Cele i treści

Cel ogólny
nauka sposobów komunikowania się
Cel szczegółowyTreści
rozbudzanie zainteresowań dźwiękami– zachęcanie do słuchania piosenek
– nauka prostych piosenek
– zabawy muzyczno-ruchowe
koncentracja na dźwiękach– zabawy z reagowaniem na sygnał
– wyczekiwanie do końca dźwięku
wyszukiwanie lokalizacji słyszanego dźwięku– zabawy z instrumentami
nadawanie znaczenia słyszanym dźwiękom– rozróżnianie dźwięków
– przypisywanie ich do przedmiotów i pojazdów, które je wydają
wprowadzenie książki AAC– analiza książki
– utrwalanie słów i gestów
– zachęcanie do powtarzania
– układanie symboli w odpowiedniej kolejności
Cel ogólny
rozwijanie umiejętności społecznych i komunikacyjnych
Cel szczegółowyTreści
zachęcanie do współpracy podczas zabawy– rozmowa z dziećmi uczęszczającymi do grupy na temat sposobów komunikowania się z chłopcem
– zapoznanie z kolegami z grupy
– zapraszanie kolegów do wspólnych gier i zabaw
– dobieranie w pary i grupy
– inicjowanie zabaw tematycznych
inicjowanie zabawy przez dziecko– samodzielne wybieranie aktywności z zaproponowanych przez nauczyciela
– zachęcanie do samodzielnej zabawy, w której nauczyciel jest tylko cieniem
wyrażanie reakcji na zachętę do wspólnej zabawy– uważne słuchanie kolegów
– doskonalenie odpowiadania „Tak”, „Nie” na pytania dzieci
proszenie o pomoc w razie trudności– nauka umownych gestów i prostych słów zwracania się o pomoc
– wyjaśnienie, do kogo dziecko może zwrócić się o pomoc
stosowanie reguł podczas gier i zabaw– omówienie przed każdą zabawą zasad
– wyznaczenie terenu, na którym odbywa się zabawa
– określenie czasu jej trwania
– pochwalenie/nagrodzenie za stosowanie się do ustalonych reguł
wprowadzenie gier planszowych w celu zwiększenia koncentracji i cierpliwości– proponowanie różnorodnych gier planszowych
– motywowanie do doprowadzania gry do końca
– określenie celu/nagrody, jaka czeka po przekroczeniu mety
rozumienie stanów emocjonalnych– nazywanie emocji na podstawie mimiki nauczyciela, zdjęć, piktogramów
– naśladowanie emocji za pomocą mimiki
– dopasowywanie emocji do sytuacji
– układanie historyjek obrazkowych
– rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego
kształtowanie pożądanych zachowań– ustalenie kodeksu postępowań
– chwalenie poprawnych zachowań
– podkreślanie pozytywnego zachowania u innych dzieci
– nagradzanie poprawnego zachowania
– szybkie reagowanie podczas zachowań negatywnych
– stosowanie tych samych zasad dla całej grupy
reagowanie na zachowania niepożądane i niebezpieczne– jasne wyrażanie dezaprobaty dla zachowań wykraczających poza ustalone normy
– odwracanie uwagi, gdy tylko zaczynają pojawiać się zachowania ryzykowne
– wyłączenie dziecka ze stresującej sytuacji lub wydarzenia
– proponowanie czynności lubianych przez dziecko w sytuacjach trudnych w celu zapobieżenia ich rozwojowi
kształtowanie umiejętności czekania na swoją kolej– przypominanie dziecku, kto stoi przed nim, za nim
– ustalenie zasady wejścia do łazienki, dopiero gdy ktoś z niej wyjdzie
– doskonalenie umiejętności oczekiwania na swoją kolej podczas wizyty w bibliotece lub na stołówce
zachęcanie do zgłaszania się do odpowiedzi i wykonywanie poleceń– wyjaśnienie dziecku poleceń i pytań zadawanych przez nauczyciela prowadzącego
– chwalenie za podejmowanie aktywności
utrzymanie kontaktu wzrokowego– nadanie znaczenia kontaktowi wzrokowemu
– ustalenie, że poprzez kontakt wzrokowy dziecko sprawdza aprobatę i obecność nauczyciela
– zachęcanie do analizowania emocji, pojawiających się na twarzy kolegów i nauczyciela
budowanie wspólnego pola uwagi– nawiązanie pozytywnej relacji z dzieckiem
– ustalenie przez nauczyciela, jakie gry, zabawy, przedmioty, sytuacje sprawiają dziecku radość
– określanie czasu, jaki należy poświęcić na wykonanie zadania, ćwiczenia
– przywoływanie uwagi dziecka
– zadawanie pytań podtrzymujących uwagę dziecka
rozwijanie umiejętności przedszkolnych przygotowujących do dalszej edukacji– rozwijanie umiejętności grafomotorycznych
– doskonalenie wycinania i sprawności ręki
– stopniowe wydłużanie czasu przeznaczonego na ćwiczenia i zadania
– stopniowe zwiększanie liczby ćwiczeń
– gry i zabawy stolikowe, puzzle, układanki lewopółkulowe
– kolorowanie według wzoru
– układanie sekwencji obrazkowych
– wyszukiwanie różnic
– wykluczanie ze zbioru, porównywanie, sortowanie, rozpoznawanie i odtwarzanie rytmów
– poprawa koordynacji wzrokowo-ruchowo-słuchowej podczas zajęć na placu zabaw lub na sali gimnastycznej; w formie zabaw gimnastycznych, rytmicznych i ruchowych
– zabawy z teksturami i materiałami
utworzenie kodeksu zachowań i przestrzeganie go– ustalenie zasad i norm podczas zajęć indywidualnych i w grupie
– wykorzystanie historyjek obrazkowych do utrwalenia zasad
– egzekwowanie ustaleń wynikających z umowy
– częste przypominanie ustaleń
– samoocena dziecka
kształtowanie motywacji, koncentracji, pamięci i samodzielności– nagradzanie inicjatywy dziecka
– wyszukiwanie różnic, podobieństw, elementów w licznych zbiorach
– łączenie kropek, liczb wg kolejności
– stosowanie klepsydr czasowych
– chwalenie za doprowadzenie zadania, pracy do końca
– zadawanie zagadek
– nauka prostych rymowanek i piosenek
– kształtowanie właściwych nawyków w czasie jedzenia, nauka posługiwania się sztućcami
– niewyręczanie dziecka, umożliwienie mu samodzielnego korzystania z toalety, ubierania, rozbierania
– porządkowanie własnego miejsca pracy

II. Metody pracy:

 • stymulacja polisensoryczna
 • metody praktycznego działania
 • metody obserwacji, demonstracji
 • pedagogika zabawy
 • Metoda Ruchu Rozwijającego
 • Metoda Knillów
 • Trening Umiejętności Społecznych
 • wprowadzające i alternatywne metody komunikacji
 • elementy Metody Dobrego Startu
 • metody oparte na naśladownictwie

III. Formy pracy:

 • indywidualna
 • grupowa
 • zespołowa

IV. Przewidywane osiągnięcia 

Udział chłopca w zajęciach rewalidacji indywidualnej przyczyni się do coraz lepszego funkcjonowania w środowisku społecznym, opanowania wymagań edukacyjnych i umożliwi dalszą naukę. Chłopiec zwiększy wiarę we własne możliwości i w osiągnięcie sukcesu. Realizacja zaplanowanych treści przygotuje dziecko do sprawnej komunikacji i adekwatne reagowanie na różne sytuacje społeczne.

V. Ewaluacja

Ewaluacja będzie dokonywana cząstkowo w trakcie roku szkolnego oraz całościowo na zakończenie I semestru i roku szkolnego. Ocenie będą podlegać postępy ucznia w zakresie osiągnięcia celów rewalidacji.

VI. Współpraca z rodzicami

Nauczyciel poinformuje rodziców o planowanych działaniach. Na bieżąco przedstawiane będą sukcesy i trudności. Dokonywana będzie wymiana doświadczeń i ustali się jednotorowość działań w szkole i domu.

Autor: Katarzyna Barszczak – Czytelniczka Portalu

Wzory dokumentów przygotowane przez ekspertów portalu
Na portalu można zakupić przykładowe programy zajęć rewalidacyjnych przygotowane przez naszych ekspertów: PROGRAMY ZAJĘĆ REWALIDACYJNYCH – SKLEP
Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz