Program zajęć rewalidacji indywidualnej dla ucznia z zespołem Aspergera

Autor: Czytelnik Portalu Pedagogika Specjalna
Opublikowano: 11 sierpnia 2021 roku.

Program przeznaczony jest dla ucznia klasy VII z zespołem Aspergera. Zajęcia zaplanowano na spotkania dwa razy w tygodniu po 60 minut.

I. Cele i treści

Cel ogólny
Stymulowanie zdolności poznawczych i komunikacyjnych
Cel szczegółowyTreści
Podniesienie poziomu odporności na krytykę– techniki radzenia sobie z emocjami
– ćwiczenia relaksacyjne
– ćwiczenia rozpoznawania emocji; zabawy relaksacyjne
– zabawy, podczas których uczeń zacznie dostrzegać swoje mocne strony, zalety
– rozpoznawanie, nazywanie i opisywanie różnych stanów emocjonalnych u siebie i innych
– wyrażanie emocji środkami plastycznymi, muzycznymi itp.
– budowanie poczucia własnej wartości
– samoświadomość w zakresie własnych praw i obowiązków
Nauka sposobów radzenia sobie ze stresem– omawianie uczniowi sytuacji społecznych, w których uczestniczy, podawanie mu rozwiązań adekwatnych do tych sytuacji
– ćwiczenia relaksacyjne
– wykształcenie potrzeby relaksu
– stosowanie wizualizacji i muzyki relaksacyjnej
Wzmacnianie uwagi dowolnej, pamięci bezpośredniej i trwałej– wskazywanie podobieństw i różnic, dokańczanie opowiadań, dorysowywanie brakujących elementów, pobudzanie do obserwacji, wyciągania wniosków, interpretowanie
– gry memory, scrabble, krzyżówki, rebusy
– zapoznanie z technikami zapamiętywania
Motywowanie do wykonania wysiłku umysłowego– układanie historyjek obrazkowych z gotowych elementów
– odtwarzanie, wymyślanie historyjek, tworzenie zakończenia, poznawanie nowych pojęć i ich znaczeń, tworzenie definicji, odgadywanie pojęcia na podstawie definicji, zagadki
– zapoznanie z nowoczesnymi technikami uczenia się
Rozwijanie różnych procesów poznawczych– ćwiczenia rachunkowe stosowne do poziomu nauczania oraz rozszerzające wiedzę
– kształtowanie umiejętności praktycznych, np. przeliczanie pieniędzy
– rozwiązywanie zadań z treścią oraz zadań tekstowych w oparciu o konkretne sytuacje
– wykorzystanie gier i zabaw dydaktycznych (w tym programów komputerowych, gier planszowych)
– układanie elementów w kolejności, w jakiej były prezentowane, graficznie odtwarzając układy figur, układając figury w oparciu o obraz zachowany w pamięci wzrokowej, wykorzystując gry edukacyjne
Wzbogacenie słownictwa i kompetencji językowych– obserwacja najbliższego otoczenia – określanie cech zauważonych przedmiotów
– zabawy doskonalące pamięć wzrokową: „co tu się zmieniło?”, „czego brakuje?”
– uzupełnianie brakujących elementów na rysunkach
– rozwiązywanie rebusów, zagadek i krzyżówek oraz labirynty, dyktanda, zabawy ortograficzne i wykreślanki
– wyszukiwanie w przygotowanym tekście błędów literowych oraz skreślanie wyrazów niepotrzebnych
– zapamiętywanie i opowiadanie treści obrazków
– pisanie z pamięci
– segregowanie wyrazów wg klucza
– odpowiedzi na pytania do słyszanego lub czytanego tekstu
– opowiadanie wydarzeń dnia wczorajszego z zachowaniem kolejności wydarzeń
– znalezienie wspólnych tematów i zachęcanie do wypowiadania się na ich temat
– rozmowy z uczniem na temat różnych sytuacji życiowych, w których się znalazł
Cel ogólny
Kształtowanie kompetencji społeczno-emocjonalnych
Cel szczegółowyTreści
Kształtowanie umiejętności społecznych– rozpoznawanie, nazywanie i opisywanie różnych stanów emocjonalnych u siebie i innych
– rozwijanie zdolności rozumienia siebie, ludzi, sytuacji i norm społecznych
– reagowanie na nagłe sytuacje, informowanie o złym samopoczuciu
– zdolność do rozumienia i kontrolowania własnych uczuć i zachowań
– rozumienie uczuć innych
– nawiązywanie harmonijnych, przyjaznych relacji z innymi ludźmi
– autoprezentacja
– praca w parach, zespołach
– inicjowanie i prowadzenie rozmowy
– aktywne słuchanie
– komunikacja w kontekście społecznym (zadawanie pytań, zdobywanie informacji, wyrażanie próśb i potrzeb)
– odmawianie
– jasne przekazywanie informacji
– ćwiczenia w komunikowaniu się z otoczeniem, w rozpoznawaniu i wyrażaniu uczuć, modelowanie
– zachowania w różnych sytuacjach społecznych, trening umiejętności związanych z bardziej samodzielnym funkcjonowaniem, np. w szkole, na ulicy, na poczcie, u lekarza
Kształtowanie umiejętności dostosowania się do poleceń i wykonywania ich– kształtowanie poczucia sprawczości podejmowanych działań i odpowiedzialności za swoje czyny
– ustalenie zasad zachowania na zajęciach
– nagradzanie za przestrzeganie ustalonych norm
– dokonywanie wyboru spośród dostępnych kilku opcji
Rozwijanie konstruktywnych sposobów rozwiązywania problemów– umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach, np. dokuczanie, niepowodzenia szkolne
– poszerzanie wiadomości o otaczającym świecie (lepsze rozumienie norm i zasad społeczno-moralnych)
– omawianie uczniowi sytuacji społecznych, w których uczestniczy, podawanie mu rozwiązań adekwatnych do tych sytuacji
– gromadzenie informacji, ocena różnych rozwiązań problemu, z uwzględnieniem przewidywania konsekwencji dla siebie i innych
Kształtowanie komunikacji pozawerbalnej– rozpoznawanie znaczenia gestów, ekspresji mimicznej i ciała
– wyrażanie emocji przez gesty, postawy, mimikę twarzy (zabawy z lustrem, scenki, pantomimy)
– wykorzystywanie komunikatów niewerbalnych

II. Metody pracy:

  • stymulacja polisensoryczna
  • metody praktycznego działania
  • metody obserwacji, demonstracji
  • Trening Umiejętności Społecznych
  • relaksacja
  • opis i pogadanka
  • metody oparte na naśladownictwie i wpływie osobistym

III. Formy pracy:

  • indywidualna
  • w parze
  • grupowa

IV. Przewidywane osiągnięcia 

Udział chłopca w zajęciach rewalidacji indywidualnej przyczyni się do coraz lepszego funkcjonowania w środowisku społecznym, opanowania wymagań edukacyjnych i umożliwi dalszą naukę. Chłopiec zwiększy wiarę we własne możliwości i w osiągnięcie sukcesu. Realizacja zaplanowanych treści przygotuje ucznia do adekwatnego reagowania na różne sytuacje społeczne.

V. Ewaluacja

Ewaluacja będzie dokonywana cząstkowo w trakcie roku szkolnego oraz całościowo na zakończenie I semestru i roku szkolnego. Ocenie będą podlegać postępy ucznia w zakresie osiągnięcia celów rewalidacji.

VI. Współpraca z rodzicami

Nauczyciel poinformuje rodziców o planowanych działaniach. Na bieżąco przedstawiane będą sukcesy i trudności. Dokonywana będzie wymiana doświadczeń i ustali się jednotorowość działań w szkole i domu.

Program zajęć rewalidacji indywidualnej opracowała: Katarzyna Barszczak – Czytelniczka Portalu

Wzory dokumentów przygotowane przez ekspertów portalu
Na portalu można zakupić przykładowe programy zajęć rewalidacyjnych przygotowane przez naszych ekspertów: PROGRAMY ZAJĘĆ REWALIDACYJNYCH – SKLEP
Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz