Rozwijanie umiejętności prospołecznych – konspekt zajęć psychologicznych dla ucznia z autyzmem

Autor: Czytelnik Portalu Pedagogika Specjalna
Opublikowano: 6 czerwca 2021 roku.

Konspekt indywidualnych zajęć psychologicznych dla ucznia z autyzmem
(klasa III szkoła podstawowa)

Temat zajęć: Umiejętności prospołeczne – „Jak być dobrym kolegą?”


Czas trwania:

45 minut

Cel główny:

  • przekazywanie wartości i norm prawidłowego postępowania oraz rozwijanie umiejętności prospołecznych

Cele operacyjne – uczeń:

  • nazywa emocje adekwatnie do przedstawionej sytuacji
  • rozpoznaje swoje uczucia w różnych sytuacjach
  • wymienia pożądane i niepożądane cechy oraz zachowania dobrego kolegi
  • rozróżnia dobre postępowanie od złego
  • uświadamia sobie znaczenie zasad i reguł w życiu społecznym
  • jest wrażliwy na stany emocjonalne innych osób

Metody:

  • metody podające: pogadanka, objaśnianie
  • metody problemowe: gry dydaktyczne, burza mózgów
  • metoda praktycznego działania

Środki dydaktyczne:

kostka uczuć, zdjęcia i rysunki przedstawiające różne sytuacje społeczne, karteczki z określeniami różnych cech, szkatułka, zabawkowy kosz na śmieci, kontury drzew, karteczki z określeniami różnych postaw, klej

Treść zajęć:

1. Na powitanie: zabawa ruchowa – prowadzący wraz z uczniem rzucają do siebie kostką uczuć –
jednocześnie nazywając poszczególne emocje zobrazowane na kostce. Na końcu wskazują minkę,
która odpowiada ich aktualnemu samopoczuciu. Po zakończonej zabawie nauczyciel krótko
przedstawia temat zajęć.

2. Rozpoznawanie uczuć – prowadzący pokazuje uczniowi zdjęcia i rysunki, jako przykłady różnych
sytuacji społecznych. Prosi ucznia o określenie uczuć, które mogą odczuwać osoby w podanych
przykładach. Pyta ucznia, czy był kiedyś w takich sytuacjach, przeprowadza krótką pogadankę na ten temat.

3. Właściwe zachowanie – zadaniem ucznia jest próba określenie właściwego zachowania w każdej
z przedstawionych wcześniej sytuacji – jak w takich okolicznościach powinien zachować się dobry
kolega? Jakie zachowanie jest niewłaściwe?

4. Cechy dobrego kolegi – prowadzący daje uczniowi karteczki z wypisanymi określeniami różnych cech. Zadaniem ucznia jest podzielenie ich na dwie grupy – w szkatułce umieszcza karteczki z wypisanymi określeniami cech pożądanych u dobrego kolegi, w zabawkowym koszu na śmieci – cechy, które do dobrego kolegi nie pasują. Jako podsumowanie ćwiczenia, uczeń odczytuje na głos określenia z karteczek umieszczonych w szkatułce. Z którymi zachowanimi najczęściej się spotyka?
Przykłady cech: miły, pomocny, koleżeński, uparty, dokuczliwy, opiekuńczy, uprzejmy, troskliwy,
złośliwy, kłótliwy, samolubny, leniwy

5. Drzewka – uczeń otrzymuje kartki z konturami dwóch drzew. Na jednym z nich – „drzewku przyjaźni” – przykleja w miejsce listków wyrazy – postawy ważne w przyjaźni i dobrych relacjach z innymi; w konturze drugiego drzewka – „uschniętego” – określenia postaw niepożądanych, mające zły wpływ na znajomość z innymi osobami.
Przykłady postaw: dobroć, pomoc, życzliwość, zazdrość, agresja, szacunek, uśmiech, samolubność, obmawianie, kłamstwo

6. Podsumowanie: „Co najbardziej zapamiętałem z dzisiejszych zajęć? Która z cech dobrego kolegi wydaje mi się najważniejsza?”.


Literatura:

Socjoterapia (1998), Red. K. Sawicka, Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej Ministerstwa Edukacji Narodowej, Warszawa
Źródła internetowe

Autor: Joanna Olesińska – Czytelniczka Portalu

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz