Program zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla ucznia z autyzmem

Autor: Czytelnik Portalu Pedagogika Specjalna
Opublikowano: 6 marca 2020 roku.

Imię i nazwisko ucznia:

Klasa: I

Osoba prowadząca:

Tygodniowa liczba godzin: 1

Czas realizacji programu: I etap edukacyjny

Program zajęć korekcyjno-kompensacyjnych powstał na podstawie zaleceń Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w ……………… określonych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego nr ……………., analizy funkcjonowania dziecka w zakresie poszczególnych sfer przeprowadzonej przez nauczyciela terapeutę oraz wywiadu z rodzicami.

1. Zalecenia wynikające z orzeczenia:

 • indywidualizacja pracy z uczniem
 • ścisła współpraca z rodzicami
 • rozwijanie mocnych stron oraz umiejętności
 • pracowanie w oparciu o pozytywne wzmocnienia, pochwały, nagradzanie
 • nawiązanie pozytywnej więzi z chłopcem
 • wprowadzenie prostego i klarownego systemu motywacyjnego
 • dostosowanie otoczenia do potrzeb sensorycznych i fizycznych
 • zachowywanie odpowiedniego schematu pracy i stałości działań
 • nie zaskakiwanie zmianami
 • wcześniejsze informowanie o zmianach i oczekiwaniach co do zachowania dziecka
 • zachęcanie do kontaktów z rówieśnikami
 • zachęcanie do szukania pomocy w sytuacjach gdy tego potrzebuje
 • w sytuacjach niepożądanych nazwanie emocji oraz omówienie sytuacji
 • zadbanie o to, aby w otoczeniu było jak najmniej bodźców rozpraszających
 • w razie potrzeby wydłużanie czasu na wykonanie zadania
 • umożliwienie odpoczynku i regeneracji w oddzielnym, cichym pomieszczeniu

2. Cele ogólne:

 • motywowanie ucznia do wysiłku intelektualnego
 • usprawnianie funkcji percepcyjno-motorycznych:

– doskonalenie percepcji słuchowej

– doskonalenie percepcji wzrokowej

– podnoszenie sprawności grafomotorycznej

– rozwijanie zdolności koncentracji uwagi

 • rozwijanie motoryki dużej
 • rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej
 • wdrażanie do rozumienia i przestrzegania reguł
 • rozwijanie umiejętności przewidywania i wnioskowania

3. Metody pracy:

 • metody słowne
 • metody oglądowe
 • metody aktywizujące, np. burza mózgów, linia czasu, mapa pamięci
 • metody praktyczne, np. samodzielnych doświadczeń
 • metoda niedokończonych zdań
 • elementy bajkoterapii
 • elementy Metody Dobrego Startu
 • elementy Metody Ruchu Rozwijającego W. Sherborne
 • elementy Metody Czytania Globalnego G. Domana
 • gry i zabawy edukacyjne
 • elementy terapii behawioralnej
 • elementy Pedagogiki Zabawy wg Klanzy

4. Zasady obowiązujące w pracy z dzieckiem z niepełnosprawnością:

 • zasada indywidualizacji
 • zasada powolnego stopniowania trudności
 • zasada korekcji zaburzeń
 • zasada kompensacji zaburzeń
 • zasada systematyczności
 • zasada ciągłości oddziaływania terapeutycznego
 • zasada wzmacniania pozytywnego

5. Zakres działań o charakterze korekcyjno–kompensacyjnym:

a) rozwijanie sfery poznawczej zorientowane na osiągnięcia szkolne:
 • stymulowanie motoryki dużej i małej
 • rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej
 • doskonalenie percepcji słuchowej i wzrokowej
 • podnoszenie sprawności grafomotorycznej
 • rozwijanie zdolności koncentracji uwagi, spostrzegawczości

6. Proponowane oddziaływania (przykładowa aktywność ucznia):

a) rozwijanie sfery poznawczej zorientowane na osiągnięcia szkolne:
 • masaż rąk i całego ciała przedmiotami o zróżnicowanej fakturze
 • chodzenie po ławeczce, równoważni, wchodzenie i schodzenie po pochylni
 • chodzenie stopa za stopą
 • chodzenie bosymi stopami po różnych powierzchniach
 • ćwiczenia na materacu
 • rzucanie piłeczki, woreczka
 • naśladowanie ruchów innych osób
 • nawlekanie koralików, przewlekanie sznurków
 • zbieranie drobnych elementów
 • układanie z elementów geometrycznych
 • kreślenie w powietrzu, na dywanie dużych wzorów (fale, ósemki, figury geometryczne)
 • kreślenie na tablicy kredą
 • ćwiczenia grafomotoryczne przygotowujące do nauki pisania
 • rysowanie według poleceń słownych
 • rysowanie znaków graficznych po zakropkowanych wzorach
 • dyktanda graficzne i elementy kodowania
 • odtwarzanie kształtów przedmiotów, figur poprzez łączenie linii, punktów lub zamalowywanie specjalnie oznaczonych pól
 • dorysowywanie brakujących części
 • składanie papieru techniką origami
 • rysowanie po śladzie symboli graficznych
 • rysowanie szlaczków i kształtów literopodobnych
 • lepienie z plasteliny, masy solnej
 • ugniatanie plasteliny i zapełnianie nią powierzchni obrazków
 • wydzieranie łatwych kształtów
 • zamalowywanie zakropkowanych miejsc
 • cięcie papieru po liniach
 • dobieranie elementów (obrazków, przedmiotów, figur) według różnych kryteriów
 • układanie ze stałych elementów według podanego wzoru
 • układanie ciągów rytmicznych
 • układanie obrazków według kolejności występowania po sobie
 • układanie obrazków według kolejności wydarzeń
 • proste historyjki obrazkowe
 • układanie obrazków pociętych na części
 • porównywanie dwóch obrazków o tej samej treści
 • porównywanie ze sobą dwóch takich samych przedmiotów pod względem kilku cech różniących je i cech wspólnych
 • klasyfikowanie przedmiotów na podstawie cech i przynależności
 • dobieranie przeliczników zastępczych do liczby elementów, np. weź tyle samochodzików, ile jest kubeczków
 • wyszukiwanie różnic w ilustracjach
 • wystukiwanie podanego rytmu
 • nauka ciągów zautomatyzowanych (dni tygodnia, pory roku, miesiące)
 • układanie puzzli
 • odtwarzanie sekwencji ruchów zademonstrowanych przez nauczyciela

7. Oczekiwane rezultaty:

 • rozwinięcie potencjału ucznia
 • nabycie nowych umiejętności w zakresie edukacyjnym

8. Ewaluacja programu

Oddziaływania będą monitorowane i konsultowane na bieżąco z nauczycielami, specjalistami oraz rodzicami ucznia. Przedstawiony program zajęć będzie ewaluowany co najmniej raz w semestrze (WOPFU oraz wpis w dzienniku), a następnie modyfikowany i uzupełniany w zależności od sytuacji i potrzeb z równoczesnym uwzględnieniem postępów czynionych przez ucznia.

Autor: Magdalena Mielcarek-Olejnik – Czytelniczka Portalu

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz