Wielospecjalistyczna Ocena Poziomu Funkcjonowania Ucznia z autyzmem

Autor: Czytelnik Portalu Pedagogika Specjalna
Opublikowano: 27 lutego 2020 roku.

Imię i nazwisko: ……………………,   rok szkolny ……………..

Klasa III

Zagadnienia Informacje na temat ucznia/uczennicy
1. Indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjneW celu indywidualnego wsparcia ucznia należy:
– pozwalać uczniowi na zachowanie zapewniające mu poczucie bezpieczeństwa;
– zapewnić powtarzalność sytuacji, schematu działań, przy wprowadzaniu zmian najpierw przygotować ucznia, tłumacząc mu co ma nastąpić;
– stosować pomoce wizualne;
– zadbać o nauczanie z jednoczesnym wykorzystaniem wielu zmysłów;
– dostosować wymagania, metody pracy do możliwości psychofizycznych ucznia;
– w kontaktach interpersonalnych okazywać życzliwość, łagodność, cierpliwość i zrozumienie;
– wyrażać na bieżąco gotowość do niesienia pomocy, odpowiadać na pytania ucznia;
– inicjować kontakty z uczniem, nawiązywać z nim rozmowę na rozmaite tematy;
– zwracać uwagę na to, by w klasie czuł się akceptowany i bezpieczny;
– kontrolować przebieg samodzielnej pracy;
– kierować polecenia krótkie i zrozumiałe z równoczesnym kontrolowaniem rozumienia ich przez dziecko;
– pomagać w trudnych sytuacjach związanych z komunikowaniem się ucznia z rówieśnikami;
– wprowadzać ucznia w bezpieczne dla niego sytuacje społeczne, np. prace w grupie itp., organizować te sytuacje i kontrolować ich przebieg;
– stwarzać okazje do wykazania się posiadanymi umiejętnościami, wykorzystywać zainteresowania ucznia w procesie dydaktycznym;
– oceniać przede wszystkim za wkład pracy własnej, podejmowanie wysiłku w pokonywaniu trudności dydaktycznych bez względu na uzyskiwane rezultaty;
– stwarzać sytuacje pozwalające na powtarzanie i systematyzowanie opanowanych umiejętności;
– stwarzać sytuacje umożliwiające osiągnięcie sukcesu;
– dążyć do zapewnienia optymalnych warunków pracy umysłowej;
– umożliwić realizowanie nasilonej potrzeby ruchu (prowadzić gimnastykę śródlekcyjną, angażować dziecko w prace typu rozdanie kartek, pomocy dydaktycznych);
– rozwijać rozumienie sytuacji i zachowań społecznych.  
2. Mocne strony, predyspozycje, zainteresowania, uzdolnieniaUczeń jest pogodny i sympatyczny. Rozumie kierowane do niego komunikaty. Wykazuje się dość sporą wiedzą o najbliższym środowisku społeczno-przyrodniczym. Chętnie nawiązuje kontakt werbalny, nawiązuje również kontakt wzrokowy, buduje wspólne pole uwagi z dorosłym. Prawidłowo przelicza elementy zbiorów i porównuje ich wielkość. Wyznacza wyniki dodawania i odejmowania na zbiorach zastępczych w granicach 30. Samodzielnie dodaje i odejmuje w pamięci w granicach 10. Rozumie aspekt porządkowy liczby. Klasyfikuje przedmioty wg cech jakościowych. Uczeń potrafi wyrazić swoje potrzeby, jest zainteresowany otoczeniem, chętnie podejmuje kontakt z osobami dorosłymi, jest samodzielny w czynnościach samoobsługowych. Odpowiada na pytania. Właściwie reaguje na pochwały, które stymulują go do wysiłku. Prawidłowo trzyma narzędzie pisarskie. Bartek jest sprawny ruchowy, zwinny. Lubi zabawy ruchowe. Rozumie krótkie i proste teksty czytane przez nauczyciela. Pisze dość wyraźnie. Chłopiec buduje proste zdania.
3. Funkcjonowanie w grupie rówieśniczejUczeń wśród rówieśników jest pogodny i aktywny. Pod wpływem zachęty ze strony nauczyciela, chłopiec wykonuje zadania. Chętnie współdziała z kolegami, jednak jest podatny na „zaczepki” słowne ze strony innych dzieci. Uczeń ze względu na wadliwą artykulację nie zawsze jest rozumiany przez rówieśników. Podczas zajęć lekcyjnych chłopiec wymaga wsparcia, kontroli oraz dodatkowych form motywacji zewnętrznej.
4. Zakres i charakter wsparcia ze strony nauczycieli, specjalistów, asystenta lub pomocy nauczycielaZ uczniem pracuje nauczyciel wspomagający, który udziela mu wsparcia. Udziela dodatkowych wskazówek przy wykonywaniu zadań. Kieruje komunikaty bezpośrednio do chłopca, w razie konieczności powtarza polecenia, zachęca do pracy, dodatkowo motywuje do wysiłku. W razie dużej nadpobudliwości stara się wyciszyć ucznia. Nauczyciel-wychowawca stosuje krótkie, proste i jednoznaczne polecenia. Sprawdza, czy uczeń zrozumiał komunikat, powtarza polecenia. Często powtarza wcześniej zrealizowany materiał. Wychowawca trzyma się stałego planu dnia, wyznaczył uczniowi optymalne do pracy miejsce w klasie. Nauczyciel unika nadmiaru bodźców wzrokowych i słuchowych oraz abstrakcyjnych pojęć. Uczeń uczestniczy w zajęciach rewalidacyjnych, korekcyjno-kompensacyjnych oraz logopedycznych, na których przede wszystkim rozwija umiejętności społeczne i komunikacyjne oraz doskonali czynności samoobsługowe, samodzielność, rozwija percepcje słuchową i wzrokową.
5. Przyczyny niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu ucznia Uczeń ma zdiagnozowany autyzm. Zauważa się, że uczeń bywa znacznie pobudzony, ma trudności z koncentracją. Chłopiec jest uczniem o nieharmonijnym rozwoju.
6. Bariery i ograniczenia utrudniające funkcjonowanie                i uczestnictwo ucznia w życiu szkołyChłopiec ma trudności z koncentracją uwagi, bywa nadmiernie pobudzony. Ma wadliwą artykulację. Bardzo słabo czyta głoskując, myli litery. Wykazuje trudności w nabywaniu umiejętności matematycznych. Słabe myślenie przyczynowo-skutkowe.

Data opracowania: …………………

Zapoznałem/(am) się i odebrałem/(am)

……………………………………………

Data i podpis rodzica

Wielospecjalistyczna Ocena Poziomu Funkcjonowania Ucznia

Autor: Magdalena Mielcarek-Olejnik – Czytelniczka Portalu

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz