Współorganizacja kształcenia – program pracy z uczniem z zespołem Aspergera – kl. II

Autor: Czytelnik Portalu Pedagogika Specjalna
Opublikowano: 20 marca 2020 roku.

Program pracy z uczniem z zespołem Aspergera

imię i nazwisko ucznia………………………………………………….

oddz…………… rok szkolny……………………….

imię i nazwisko nauczyciela………………………………………………………….………

1. Tworzenie właściwych warunków, niezbędnych do zapewnienia uczniowi komfortu psychicznego, poczucia bezpieczeństwa i akceptacji, nawiązanie pozytywnego kontaktu emocjonalnego z dzieckiem.

2. Okazywanie uczniowi zainteresowania, stosowanie życzliwych, pogodnych komunikatów, dostrzeganie pozytywnych wyników pracy i zachowania, wyrażanie wsparcia w trudnych dla chłopca sytuacjach, życzliwa postawa w celu zapewnienia poczucia bezpieczeństwa i uspokojenia chłopca.

3. Dbanie o prawidłową samoocenę dziecka.

4. Wspieranie rozwoju emocjonalno-społecznego ucznia poprzez:

 • konstruowanie sytuacji wychowawczych umożliwiających doświadczanie relacji społecznych,
 • rozwijanie umiejętności nawiązywania kontaktów społecznych i podejmowania współpracy z innymi osobami,
 • uczenie zasad współistnienia społecznego,
 • kształtowanie umiejętności radzenia sobie w różnych sytuacjach społecznych,
 • wskazywanie konstruktywnych i akceptowanych sposobów radzenia sobie w trudnych sytuacjach,
 • pomoc w zakresie relacji z rówieśnikami i funkcjonowania w grupie,
 • uczenie zachowań akceptowanych społecznie,
 • zapewnienie systematycznej indywidualnej pomocy w celu radzenia sobie z niepożądanymi zachowaniami,
 • w przypadku trudności w kontaktach z rówieśnikami omawianie sytuacji, wskazywanie najwłaściwszych zachowań, podpowiadanie sposobów umożliwiających uniknięcie podobnej sytuacji w przyszłości,
 • zachęcanie chłopca do szukania pomocy i wsparcia ze strony nauczycieli i grupy rówieśniczej,
 • wdrażanie i oczekiwanie od ucznia przestrzegania zasad panujących w szkole,
 • motywowanie do działań na rzecz klasy i szkoły,
 • unikanie przymusu i konfrontacji,
 • wprowadzenie systemu motywującego,
 • wspieranie rozwoju umiejętności rozpoznawania i rozumienia emocji poprzez nazywanie w sposób adekwatny do wieku dziecka mowy ciała, mimiki, gestów,
 • wspieranie w sytuacjach przeżywanego stresu poprzez przewidywanie, zapobieganie, rozumienie przyczyn i rozwiązywanie stresujących sytuacji,
 • chronienie chłopca przed przemocą rówieśników.

5. Wspieranie w rozwijaniu kompetencji komunikacyjnych poprzez:

 • jak najczęstsze utrzymywanie kontaktu wzrokowego z uczniem,
 • używanie jednoznacznego języka, unikanie metafor i przenośni – ewentualnie wyjaśnianie ich znaczenia,
 • sprawdzanie czy komunikaty kierowane do dziecka zostały właściwie usłyszane i zrozumiane,
 • wyjaśnianie znaczenia pojęć abstrakcyjnych za pomocą obrazów,
 • jeśli uczeń nie zareaguje na polecenie wydane całej klasie, zwracanie się do niego bezpośrednio, powtarzanie polecenia, indywidualne zachęcanie do pracy.

6. Pomoc w organizacji pracy na lekcji poprzez:

 • właściwe dostosowanie miejsca pracy chłopca,
 • udzielanie mu niezbędnej pomocy,
 • podtrzymywanie uwagi,
 • motywowanie do działania,
 • zadbanie o to, aby w otoczeniu było jak najmniej bodźców rozpraszających,
 • wspomaganie dziecka w nabywaniu umiejętności w zakresie umiejętności organizacyjnych i uczenia się,
 • stosowanie modelu opartego na doświadczeniu,
 • stosowanie schematów graficznych, rysunkowych lub tabel jako instrukcji,
 • wspieranie, motywowanie do wykonywania danych zadań, udzielanie dodatkowych wskazówek,
 • stosowanie  metody wytyczania konkretnych zadań, których efekty są widoczne i dają uczniowi poczucie satysfakcji,
 • zachowanie stałego schematu i układu pracy oraz rozkładu dnia; uprzedzanie o wszelkich odstępstwach od ustalonego porządku i informowanie o oczekiwanym z jego strony zachowaniu.

Autor: Agnieszka Wiśniewska – Czytelniczka Portalu

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz