Program zajęć logopedycznych dla ucznia z autyzmem

Autor: Czytelnik Portalu Pedagogika Specjalna
Opublikowano: 25 lutego 2020 roku.

Imię i nazwisko ucznia:

Klasa: I

Osoba prowadząca:

Tygodniowa liczba godzin: 1

Czas realizacji programu: I etap edukacyjny

Program zajęć logopedycznych powstał na podstawie zaleceń Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w ………….. określonych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego nr ………….. oraz badania poziomu rozwoju mowy przeprowadzonego przez logopedę.

Cel główny:

Rozwijanie mowy oraz korygowanie nieprawidłowości w rozwoju językowym ucznia.

Cele szczegółowe:

 1. Usprawnianie mięśni języka, warg i pierścienia zwierającego gardło oraz koordynacji narządów artykulacyjnych – ćwiczenia artykulacyjne.
 2. Kształtowanie prawidłowego toru oddechowego i pogłębianie oddechu – ćwiczenia oddechowe.
 3. Wyrabianie właściwej tonacji – ćwiczenia emisyjno-głosowe.
 4. Rozwijanie słuchu fonemowego.
 5. Rozwijanie uwagi słuchowej – koncentrowanie uwagi na sygnałach dźwiękowych, identyfikowanie i różnicowanie bodźców akustycznych i wzrokowych.
 6. Utrwalanie wymowy głosek prawidłowo realizowanych.
 7. Wzbogacanie mowy biernej i czynnej.
 8. Kształtowanie umiejętności poprawnego budowania zdań, w tym zadawania pytań.
 9. Rozwijanie mowy dialogowej.
 10. Wywołanie głosek szumiących w izolacji i ich utrwalanie w sylabach.

Metody i formy pracy

Metody:

 • ćwiczenia logopedyczne: oddechowe, fonacyjne, artykulacyjne, usprawniające motorykę i kinestezję narządów mowy, słuchu fonematycznego
 • autokontrola słuchowa
 • pokaz i wyjaśnianie ułożenia narządów artykulacyjnych 
 • kontrola wzrokowa
 • uwrażliwianie miejsc artykulacji
 • odczytywanie mowy z ruchów ust
 • zabawy dźwiękonaśladowcze
 • ćwiczenia logorytmiczne
 • bajki logopedyczne  
 • gry dydaktyczne, planszowe 
 • elementy metody werbo-tonalnej
 • wykorzystywanie pewnych nieartykułowanych dźwięków lub czynności fizjologicznych organizmu do tworzenia nowych głosek (np. wibracje warg, dmuchanie, chuchanie, itp.)     

Formy:

 • zajęcia indywidualne

Sposób realizacji programu

I Ćwiczenia wspomagające artykulację

1.  Ćwiczenia oddechowe – wydłużanie fazy wydechowej, ćwiczenia emisyjne, ćwiczenia ekonomicznego zużywania powietrza i umiejętności synchronizowania pauz oddechowych z treścią wypowiedzi:

 • wdech przez nos, wydech ustami
 • unoszenie rąk w górę podczas wdechu, spokojne opuszczanie rąk przy wydechu
 • wykonanie wydechu wymawiając „s” z jednakową głośnością
 • wykonanie wydechu wymawiając „s” raz ciszej, raz głośniej
 • wykonanie wydechu dmuchając na skrawek papieru
 • wydmuchiwanie baniek mydlanych
 • dmuchanie na kłębuszki waty, papierowe kulki, piłeczki, piórka
 • nadmuchiwanie balonów.

2. Ćwiczenia narządów artykulacyjnych – podnoszenie sprawności języka, warg, podniebienia miękkiego, żuchwy:

a) ćwiczenia języka:

 • wysuwanie i powolne wsuwanie języka w głąb jamy ustnej           
 • opuszczanie języka na brodę, unoszenie do nosa
 • kierowanie języka do kącika ust                        
 • przewężanie języka (język wąski – grot) 
 • rozpłaszczanie języka (język szeroki – łopatka) 
 • ułożenie języka w kształt miseczki  
 • oblizywanie warg przy otwartych ustach 
 • oblizywanie językiem zębów
 • „kląskanie” językiem o podniebienie twarde
 • dotykanie czubkiem języka na zmianę dolnych i górnych zębów przy silnie opuszczonej żuchwie
 • „liczenie” zębów górnych, a następnie dolnych
 • unoszenie czubka języka do wałka dziąsłowego
 • wysuwanie języka na górną wargę
 • głośne wymawianie głoski „a” z jednoczesnym unoszeniem języka do wałka dziąsłowego
 • kilkakrotne uderzanie czubkiem języka o wałek dziąsłowy
 • przesuwanie języka po podniebieniu przy otwartych ustach
 • wypychanie językiem policzków

b) ćwiczenia warg:

 • zaciskanie warg 
 • przesuwanie na boki zamkniętych warg
 • układanie warg w ryjek
 • szybkie zmienianie układu ust uśmiech – ryjek
 • gwizdanie i cmokanie
 • zakładanie wargi dolnej na górną i odwrotnie
 • przepychanie powietrza wewnątrz jamy ustnej
 • dmuchanie przez wargi ułożone w kształt dzióbka i z zębami górnymi na dolnej wardze
 • parskanie
 • nadymanie policzków i powolne wypuszczanie powietrza ustami lub nosem

c) ćwiczenia podniebienia miękkiego:

 • wdychanie i wydychanie powietrza przez nos
 • wypowiadanie sylab aka, oko, uku, eke, yky, iki
 • wypowiadanie sylab ak, ok, ek, yk, uk, ik, ka, ko, ke, ky, ku, ki
 • ćwiczenia z rurką (przenoszenie kawałków papieru)
 • ziewanie, chuchanie, chrapanie

d) ćwiczenia żuchwy:

 • opuszczanie i unoszenie żuchwy ku górze
 • wykonywanie ruchów poziomych, raz z wargami rozchylonymi, raz z zamkniętymi
 • ruchy do przodu i do tyłu.
II Ćwiczenia emisyjno-głosowe

Wyrabianie właściwej tonacji, ćwiczenia umiejętności modulowania siły głosu i prawidłowego brzmienia głosek w sylabach, wyrazach, zdaniach, naśladowanie głosów:

 • próby wymowy poszczególnych samogłosek w różnej tonacji 
 • przedłużanie wymowy głoski „m”- mruczenie, np. naśladowanie mruczenia misia, usypianie lalek „aaa..”, buczenie syren „uuu…”
 • ćwiczenia na wyrazach dźwiękonaśladowczych (muuu…, chał chał…, pi pi…, itp.)
 • stajemy swobodnie w niewielkim rozkroku, ręce luźno zwisają wzdłuż ciała, głowa lekko pochylona do przodu. Unosząc powoli głowę, bierzemy głęboki wdech, a wypuszczamy gwałtownie parskając jak koń (powtarzamy kilka razy).
III Gry i zabawy stymulujące językowy rozwój dzieci

Ćwiczenia wspomagające terapię logopedyczną:

 • zabawy słowno-ruchowe, muzyczno-ruchowe, m. in.: Czary – Mary, Koła autobusu, Straż pożarna, To taka gra, Koniki, Dmucha wiatr, Wycieczka 
 • gry typu „memory”
 • układanie historyjek obrazkowych
 • ćwiczenie wyciszające: np. marsz na palcach.
IV Ćwiczenia stymulujące rozwój słuchu fonematycznego

Usprawnianie odbioru bodźców akustycznych: 

 • zapamiętywanie pojedynczych dźwięków 
 • kojarzenie dźwięków z obrazkami 
 • sekwencyjne zapamiętywanie dźwięków 
 • rozróżnianie głosek dobrze i źle wypowiedzianych.
V Ćwiczenia rozwijające słownik czynny i bierny:
 • rozwijanie mowy poprzez nazywanie i wskazywanie przedmiotów na obrazkach i w otoczeniu
 • opowiadanie historyjek obrazkowych
 • opowiadanie ilustracji, przeczytanego tekstu
 • udzielanie odpowiedzi na pytania
 • gry i zabawy ortofoniczne.

Przewidywane efekty

Proponowany program terapeutyczny w efekcie systematycznego prowadzenia ma pomóc w rozwoju mowy ucznia, a w szczególności:

 • usprawnieniu motoryki i koordynacji narządów artykulacyjnych
 • wykształceniu prawidłowego toru oddechowego i pogłębienie oddechu
 • wyrobieniu właściwej tonacji
 • usprawnieniu słuchu fonemowego
 • rozwinięciu uwagi słuchowej – nauczenia koncentrowania uwagi na sygnałach dźwiękowych, identyfikowania i różnicowania bodźców akustycznych i wzrokowych
 • utrwaleniu wymowy głosek prawidłowo realizowanych
 • wzbogaceniu mowy biernej i czynnej
 • wykształceniu umiejętności poprawnego budowania zdań, zadawania pytań oraz prowadzenia dialogu
 • wywołaniu głosek szumiących i utrwaleniu ich wymowy w sylabach.

Ewaluacja programu

Ewaluacja programu dokonywana będzie systematycznie na podstawie obserwacji i oceny rozwoju mowy ucznia.

Program zajęć logopedycznych opracowała: Magdalena Mielcarek-Olejnik – Czytelniczka Portalu

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz