Sprawozdanie z zajęć logopedycznych

Autor: Czytelnik Portalu Pedagogika Specjalna
Opublikowano: 15 maja 2020 roku.

Sprawozdanie z zajęć logopedycznych prowadzonych z …

nr orzeczenia …

rok szkolny 2019/2020

Zajęcia logopedyczne z … prowadzone były w formie indywidualnej w wymiarze 2 godzin tygodniowo. Spotkania odbywały się 2 razy w tygodniu. Program i metody pracy dobrane zostały z uwzględnieniem zaleceń zawartych w orzeczeniu nr … po uprzednim przeprowadzeniu badania poziomu rozwoju mowy. Chłopiec przebadany został „Kwestionariuszem badania mowy” autorstwa G. Billewicz i B. Zioło oraz z wykorzystaniem publikacji „Afa-skala” A. Paluch, E. Drewniak-Wołosz, L. Mikosza. Sprawdzono również budowę i sprawność narządów artykulacyjnych.

Na podstawie badania stwierdzono sygmatyzm – dziecko nie realizowało głosek szumiących, zamieniało je na głoski syczące: sz-s, ż-z, cz-c, dż-dz. W mowie spontanicznej występowały liczne uproszczenia grup spółgłoskowych. Budowa i ogólna sprawność narządów mowy była prawidłowa. Uczeń wypowiadał się spontanicznie, jednak czasami jego mowa była niezrozumiała. Chłopiec dość poprawnie formułował pytania i odpowiedzi, choć jego wypowiedzi najczęściej były krótkie.

Dziecko uczęszczało na zajęcia regularnie, chętnie pracowało i z ochotą brało udział w ćwiczeniach. Na początku pracy z uczniem skupiłam się na usprawnianiu mięśni języka, warg i pierścienia zwierającego gardło, kształtowaniu prawidłowego toru oddechowego i pogłębianiu oddechu, rozwijaniu słuchu fonemowego, wyrabianiu właściwej tonacji, rozwijaniu uwagi słuchowej. Następnie wprowadziłam ćwiczenia wspomagające pojawienie się głosek szumiących. Ponadto, cały czas utrwalałam prawidłową wymowę pozostałych głosek. Na zajęciach z … prowadziłam również ćwiczenia wzbogacające mowę bierną i czynną oraz rozwijające umiejętność poprawnego budowania zdań.

Po każdych ćwiczeniach chłopiec otrzymywał materiał do utrwalania w domu, który wklejany był do zeszytu i przekazywany był mamie. Mama dziecka otrzymywała wskazówki do pracy z chłopcem w domu.

Dziecko poczyniło postępy w zakresie rozwoju mowy. Chłopiec stara się wypowiadać poprawną polszczyzną, budować zdania rozwinięte, zwraca uwagę na prawidłową artykulację. U ucznia udało się wywołać głoskę „sz”. Prawidłową wymowę tej głoski utrwalano w izolacji, sylabach, wyrazach i parach wyrazowych.

Wnioski do dalszej pracy:

  • wskazane jest kontynuowanie zajęć logopedycznych w formie indywidualnej
  • konieczne jest dalsze usprawnianie mięśni języka i warg
  • rozwijać należy przede wszystkim umiejętność poprawnego budowania zdań, prowadzenia dialogu oraz udzielania odpowiedzi adekwatnej do pytania
  • utrwalać należy stosunki przestrzenne, kierunki prawo-lewo oraz doskonalić motorykę małą i dużą, co pośrednio wpływa na rozwój mowy
  • rozwijać należy mowę niewerbalną
  • konieczne jest dalsze utrwalanie wymowy głoski „sz”
  • wywołać należy pozostałe głoski szumiące: ż, cz, dż.

Sprawozdanie z zajęć logopedycznych opracowała: Magdalena Mielcarek-Olejnik – Czytelniczka Portalu

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz