Dostosowanie treści edukacyjnych dla ucznia niepełnosprawnego intelektualnie w stopniu umiarkowanym

Autor: Czytelnik Portalu Pedagogika Specjalna
Opublikowano: 13 stycznia 2020 roku.

Opracowano w oparciu o podstawę programową kształcenia ogólnego dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym z 14 lutego 2017.

FUNKCJONOWANIE OSOBISTE I SPOŁECZNE
TREŚCI NAUCZANIA SPOSÓB REALIZACJI
TERMIN REALIZACJI
1. BUDOWANIE WŁASNEJ TOŻSAMOŚCI:
– kształtowanie świadomości własnego ciała i orientacji w jego schemacie
– kształtowanie orientacji w przestrzeni i w najbliższym otoczeniu
         


2. JEDZENIE
             


   
3. UBIERANIE SIĘ

   

 

4. HIGIENA OSOBISTA
 

5. POTRZEBY FIZJOLOGICZNE


6. SYGNALIZOWANIE SAMOPOCZUCIA
7. JA – CZŁONEK RODZINY


8. MOJE MIEJSCE ZAMIESZKANIA9. JA – UCZEŃ


10. JA – CZŁONEK SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ11. JA – CZŁONEK SPOŁECZEŃSTWA   

12. MOJE ZDROWIE         


   
13. JA W CHOROBIE           
 
14. JA JAKO KLIENT

Ćwiczenia w utrwalaniu prawej i lewej strony ciała np.:
– podaj mi lewą rękę;
– podnieś prawą nogę do góry;
– dotknij prawą ręką do lewego ucha;
– wskaż lewą ręką prawe oko;
– podnieś prawą rękę i lewą nogę;
– ręka lewa w bok, noga prawa do przodu.

Utrwalanie kierunków przestrzennych, np. w zabawach ruchowych:
– zrób krok do przodu;
– obejrzyj się do tyłu;
– zrób 2 kroki w bok – w lewo;  
– zabawa w ciepło-zimno: idź do przodu, do tyłu, w bok – w prawo, w lewo.  

Ćwiczenia orientacji w schemacie ciała osoby znajdującej się na przeciwko:
– pokaż jej lewą rękę, prawe oko, lewą nogę (i podobne ćwiczenia);
– wycieczki, spacery po najbliższej okolicy – poznawanie najbliższego otoczenia.

PRAKTYCZNE DZIAŁANIE, POKAZ, ROZMOWA:
– uczenie się wyrażania swojej opinii na temat posiłku;
– uczenie posługiwania się sztućcami;
– uczenie się nalewania i przelewania płynów;
– uczenie się nakładania posiłków;
– uczenie się i doskonalenie umiejętności estetycznego spożywanie posiłków;
– uczenie się pomagania przy nakrywaniu stołu;
– uczenie się sprzątania miejsca spożywania posiłków;
– uczenie się dokonywania zakupów wybranych produktów żywnościowych.  

PRAKTYCZNE DZIAŁANIE, POKAZ, ROZMOWA:
– uczenie się zakładania i zdejmowania odzieży i obuwia;
– uczenie się określania zakresu pomocy potrzebnej podczas ubierania/rozbierania się – formułowanie i przekazywanie prośby o pomoc;
– uczenie się dobierania odzieży stosownie do pogody, sytuacji, okoliczności, pory dnia, wieku;  
– samodzielne dokonywanie wyboru ubrania; – ocenianie czystości odzieży;
– uczenie się dbania o czystość odzieży.

PRAKTYCZNE DZIAŁANIE, ROZMOWA, PREZENTACJA:
– uczenie się oceniania stanu czystości ciała;
– stosowanie zabiegów higienicznych: mycie,wycieranie, pielęgnacja rąk, twarzy;
– uczenie się dbania o higienę jamy ustnej;
– korzystanie z przyborów toaletowych i kosmetyków;
– dokonywanie zakupów przyborów toaletowych i kosmetyków.        

PRAKTYCZNE DZIAŁANIE, POKAZ, PREZENTACJA:
– zgłaszanie potrzeb;
– samodzielne załatwianie potrzeb;
– zachowanie intymności podczas korzystania z toalety;
– dbanie o czystość w toalecie i łazience.
     
PRAKTYCZNE DZIAŁANIE, POKAZ, PREZENTACJA, ROZMOWA W OPARCIU O KOLOROWE ILUSTRACJE I OSOBISTE DOŚWIADCZENIA:
– sygnalizowanie i określanie doświadczanego dyskomfortu lub miejsca dolegliwości bólowych;
– rozpoznawanie stanów emocjonalnych u siebie i innych osób;
– reagowanie w sytuacjach trudnych emocjonalnie, konfliktowych i niebezpiecznych.

ROZMOWA W OPARCIU O FOTOGRAFIE, PRAKTYCZNE DZIAŁANIE:    
– określanie swojego miejsca w rodzinie (jestem dzieckiem, bratem, siostrą, jedynaczką, wnuczką itp.);
– nazywanie członków swojej rodziny i rozumienie ich ról w rodzinie;
– udział w zajęciach w domu;
– podejmowanie obowiązków w domu;
– rozumienie i nazywanie relacji i więzi między członkami rodziny;
– przestrzeganie zasad panujących w rodzinie;
– poznanie pracy i zajęć członków rodziny;
– udział w świętach i tradycjach rodzinnych.

POKAZ, PREZENTACJA, PRAKTYCZNE DZIAŁANIE, WYCIECZKI, SPACERY PO NAJBLIŻSZEJ OKOLICY:
– poznanie i korzystanie z adresu domowego;
– określanie wyglądu swojego mieszkania, domu;
– poznawanie rodzaju i funkcji pomieszczeń w domu;
– poznawanie wyposażenia mieszkania;
– poznawanie rodzajów aktywności wykonywanych w domu;
– uczenie się dbania o wygląd mieszkania i zachowania porządku;
– poznawanie otoczenia domu (miejsca użyteczności publicznej, park, ogród i in.);
– uczenie się korzystania z tego otoczenia.

WYCIECZKI DO SZKOŁY, ROZMOWA W OPARCIU O ILUSTRACJE:
– rozumienie roli jaką pełni nauczyciel
– zasady zachowania się podczas zajęć z nauczycielem;
– udział w wybranych uroczystościach i imprezach szkolnych;
– poznawanie i przestrzeganie wybranych zwyczajów szkolnych, poznawanie i korzystanie z otoczenia placówki.    

SPACERY PO NAJBLIŻSZEJ OKOLICY, WYCIECZKI, ROZMOWA, POKAZ, PRAKTYCZNE DZIAŁANIE:
– poznawanie sąsiadów, znajomych rodziny i ich ról społecznych;
– poznawanie i korzystanie z miejsc użyteczności publicznej;
– poznawanie regionu, tradycji, obyczajów;
– poznawanie ważnych i ciekawych miejsc w swojej miejscowości;
– korzystanie ze środków komunikacji lokalnej i przestrzeganie zasad korzystania z nich;  


– rozumienie przynależności do kraju, regionu, narodu;
– poznanie barw i symboli narodowych;          

ROZMOWA W OPARCIU O ILUSTRACJE, FOTOGRAFIE, POKAZ, PRAKTYCZNE DZIAŁANIE:
– uczenie się dbałości o zdrowie;
– różnicowanie pojęć: „człowiek zdrowy”, „człowiek chory”;
– uczenie się przestrzegania zasad higieny – mycia rąk, mycia owoców i warzyw, korzystania z czystych naczyń itd.;
– uczenie się dobierania produktów spożywczych do poszczególnych posiłków;
– poznawanie i przestrzeganie zasad zdrowego trybu życia;
– uczenie się dbałości o odpowiednią pozycję podczas pracy oraz dobre oświetlenie;
– rozumienie znaczenia snu oraz odpoczynku;
– poznawanie pracy lekarzy różnych specjalności i pielęgniarek;

ROZMOWA W OPARCIU O FOTOGRAFIE, ILUSTRACJE, FILM INSTRUKTAŻOWY, ODWOŁYWANIE SIĘ DO OSOBISTYCH DOŚWIADCZEŃ UCZNIA:
– uczenie się rozpoznawania pierwszych objawów przeziębienia;
– uczenie się przestrzegania zasad higieny podczas zachorowania;
– wdrażanie do prawidłowego zachowania się podczas wizyty u lekarza/lekarzy różnych specjalności oraz podczas pobytu w szpitalu;
– poznawanie przebiegu badań lekarskich;
– zawiadamianie innych o złym samopoczuciu własnym lub drugiej osoby.

ROZMOWA UKIERUNKOWANA WSPARTA ILUSTRACJAMI, WYCIECZKI DO PUNKTÓW USŁUGOWYCH:
– poznawanie różnych rodzajów sklepów – planowanie i robienie zakupów;
– poznawanie i korzystanie z restauracji, kawiarni;
– poznawanie i korzystanie z poczty.      

Cały rok


Cały rok                                                                                               
Cały rok

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KOMUNIKOWANIE SIĘ
TREŚCI NAUCZANIASPOSÓB REALIZACJITERMIN REALIZACJI
JA W ROZMOWIE                                                                       ROZMOWA UKIERUNKOWANA WSPARTA ILUSTRACJAMI, PRACA Z TEKSTEM – CZYTANIE PRZEZ NAUCZYCIELA, ROZMOWA W OPARCIU O KONKRETY; PRZEDMIOTY, ILUSTRACJE, LICZMANY, ETYKIETY:
– uczenie się porozumiewania w formie dialogu;
– poznawanie zasad prowadzenia rozmowy;
– wdrażanie do stosowania form grzecznościowych i komplementów w życiu codziennym;
– uczenie się uważniejszego wsłuchiwania się w wypowiedzi innych osób i patrzenia na mówiących do niego;
– uczenie się wyrażania swoich emocji, potrzeb;
– uczenie się autoprezentacji (kim jestem, ile mam lat, co lubię, itp.);
– uczenie się pracy z tekstem, w tym branie udziału w „czytaniu uczestniczącym”;
– słuchanie wskazówek nauczyciela podczas wycieczek i spacerów;
– nazywanie czynności, formułowanie prostych zdań, określanie cech przedmiotów i ich zastosowania;
– krótkie omawianie treści ilustracji;
– wyodrębnianie główne zdarzenia, osoby i miejsca opowiadania;
– wskazywanie, który przedmiot jest krótki, długi, ciężki – lekki;
– kształtowanie pojęć mało – dużo;
– nazywanie kształtów wybranych figur geometrycznych;
– liczenie przez gest wskazania palcem;
– porównywanie liczebności zbiorów;
– stosowanie pojęć czasowych: wczoraj, dziś, jutro;
– czytanie wybranych liter drukowanych;
– rozpoznawanie napisu ze swoim imieniem;
– rozpoznawanie wybranych napisów z otoczenia: poczta, straż, szpital, nazwa ulicy;
– uczenie się prowadzenia rozmowy telefonicznej.  Cały rok
ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KREATYWNOŚĆ
TREŚCI NAUCZANIA SPOSÓB REALIZACJI TERMIN REALIZACJI
JA W ŚWIECIE TECHNIKIJA W ŚWIECIE TECHNOLOGII INFORMACYJNEJJA W ŚWIECIE KULTURY I ROZRYWKI
– uczenie się obsługiwania aparatu telefonicznego – włączanie, wyłączanie; 
– uczenie się wybierania lub wskazywania numerów do bliskich;
– uczenie się posługiwania prostymi narzędziami (nożyczki, młotek, śrubokręt, obcążki);
– uczenie się obsługiwania urządzeń RTV i AGD ułatwiających życie codzienne (radio, telewizja, odkurzacz, suszarka do włosów, kuchenka mikrofalowa, zmywarka, pralka itp.);

– uczenie się i doskonalenie obsługiwania komputera – włączanie, wyłączanie, przeglądanie ulubionych stron www. oraz uczenie się obsługiwania prostych gier edukacyjnych;

– wdrażanie do korzystania z ośrodków i instytucji kultury;
– uczenie się właściwego zachowania w różnych miejscach i sytuacjach (kino, muzeum, wystawy, koncerty itp.);
– wdrażanie do udziału w różnych formach twórczości;
– rozpoznawanie kolorów podstawowych;
– posługiwanie się przyborami do rysowania: kredką, świecą, kredą, obrysowywanie szablonów;
– odtwarzanie wzorów na dużych arkuszach papieru węglem lub kredą;
– wdrażanie do wypełniania obrazków konturowych;
– malowanie w sposób  swobodny pędzlem i farbą;
– wyklaskiwanie rytmu poznanych piosenek, odtwarzanie prostych rytmów z pomocą prostych instrumentów muzycznych.Cały rok
WYCHOWANIE FIZYCZNE
TREŚCI NAUCZANIA SPOSÓB REALIZACJI TERMIN REALIZACJI
ROZWIJANIE SPRAWNOŚCI MAŁEJ MOTORYKIROZWIJANIE SPRAWNOŚCI DUŻEJ MOTORYKIDOSKONALENIE REAKCJI RÓWNOWAŻNYCH


WDRAŻANIE DO DBAŁOŚCI O ZDROWIE, ROZUMIENIE AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ ZE ZDROWIEM
Lepienie z plasteliny, wycinanie, budowanie z klocków, nawlekanie koralików na żyłkę, wyklejanie postaci ludzi i zwierząt z gotowych elementów.

Zabawy z użyciem piłki, maty, woreczków, kręgli, przedmiotów z otoczenia ucznia. Wybrane elementy z Ruchu Rozwijającego W. Sherborne.

Ćwiczenia równoważne z użyciem piłki, pokonywanie toru przeszkód. Wybrane elementy Ruchu Rozwijającego W. Sherborne.  

Rozmowy w oparciu o ilustracje, fotografie, wycieczki, spacery.


Cały rok
ETYKA
TREŚCI NAUCZANIA SPOSÓB REALIZACJI TERMIN REALIZACJI
Kształtowanie pozytywnego nastawienia wobec innych ludzi, otoczenia (rodziny, przyjaciół, kolegów, dzieci, osób starszych, środowiska przyrodniczego). Rozmowy w oparciu o krótkie opowiadania, ilustracje, filmy instruktażowe.Cały rok

Dostosowanie treści edukacyjnych opracowała: Anna PiwowarskaCzytelniczka Portalu

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz