IPET dla ucznia z umiarkowaną niepełnosprawnością intelektualną

Autor: Czytelnik Portalu Pedagogika Specjalna
Opublikowano: 18 czerwca 2019 roku.

Podstawa prawna:

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej 
 INDYWIDUALNY PROGRAM EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNY

Imię i nazwisko ucznia: XXX

Data urodzenia: XXX

Klasa: II

Podstawą objęcia ucznia kształceniem specjalnym jest orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na: niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym.

Numer/data wydania: Orzeczenie nr …  z dn. … r.

Instytucja wydająca orzeczenie: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w …

Program został opracowany w oparciu o wnioski sformułowane na podstawie wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia oraz zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego.

 • 6.1.1

Zakres i sposób dostosowania programu oraz wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, w szczególności poprzez zastosowanie odpowiednich metod i form pracy z uczniem.

Uczeń z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym realizuje:

 1. kształcenie w szkole ogólnodostępnej, w klasie integracyjnej na podstawie Indywidulanego Programu Edukacyjno-Terapeutycznego opracowanego przez nauczycieli i specjalistów pracujących z dzieckiem;
 2. podstawę programową kształcenia ogólnego dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym w szkołach podstawowych dostosowaną do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych.

Realizowany program edukacyjno-terapeutyczny ukierunkowany jest na potrzeby i możliwości psychofizyczne ucznia i obejmuje treści z zakresu trzech obszarów:

 • Samoobsługa: „Ja z samym sobą” (Ja);
 • Uspołecznienie: „Ja i otoczenie” (Ja i otoczenie);
 • Rozwijanie sprawności i umiejętności: „Ja w środowisku szkolnym” (To co mnie wspiera).

Głównym kryterium doboru treści nauczania są potrzeby i możliwości psychofizyczne ucznia. Przy doborze treści zwrócono uwagę na ich przydatność praktyczną. Kierowano się także koniecznością wyposażenia ucznia w takie umiejętności, aby jak najlepiej był przygotowany do realizacji zadań życia codziennego oraz podejmowania samodzielnie różnych ról społecznych w swoim środowisku.

Cele programu

Cele edukacyjne:

 1. Rozwijanie autonomii ucznia.
 2. Wdrażanie go do funkcjonowania społecznego, rozumienia i uznawania norm społecznych.
 3. Wyposażenie go, stosowanie do jego możliwości, w takie umiejętności i wiadomości, które pozwolą mu na postrzeganie siebie jako niezależnej osoby.

Cele rewalidacyjne:

 1. Wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju dziecka na miarę jego indywidualnych możliwości.
 2. Dookreślanie sfery rozwoju i sfery najbliższego rozwoju.
 3. Wyrównywanie i kompensowanie dysharmonii rozwojowych, korygowanie zaburzonych funkcji.
 4. Troska o rozwój emocjonalny, stworzenie atmosfery akceptacji i zrozumienia.
 5. Rozwijanie autonomii ucznia niepełnosprawnego, jego personalizacja i socjalizacja.
 6. Wspomaganie rozwoju mowy i umiejętności porozumiewania się, rozwijanie kompetencji językowych, umiejętności w zakresie czynnym i biernym, kształcenie spontanicznej ekspresji słownej.
 7. Oddziaływanie psychoterapeutyczne, psychoedukacyjne, wpływające na rozwój dziecka.
Pobierz cały dokument

 

W opracowaniu IPET-u dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym wykorzystano niektóre treści z publikacji „Nowe programy edukacyjno-terapeutyczne dla I etapu nauczania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym” autorstwa Alicji Tanajewskiej i Renaty Naprawy

 

IPET dla ucznia z umiarkowaną niepełnosprawnością intelektualną opracowała: Aneta Maniak – Czytelniczka Portalu

 

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz