Ocena opisowa uczennicy z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym

Autor: Pedagogika Specjalna - portal dla nauczycieli
Opublikowano: 4 czerwca 2015 roku.

Wiktoria N.

Ocena końcowa

Rok szkolny 2014/2015

Ocena opisowa uczennicy z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym

Wiktoria to dziewczynka bardzo pogodna i sympatyczna. Dobrze funkcjonuje w zespole klasowym. Jest otwarta na kontakty z kolegami, rzadko wchodzi z nimi w drobne konflikty. Zawsze używa zwrotów grzecznościowych. Zazwyczaj pracuje podczas zajęć, choć potrzebuje stałego wsparcia i mobilizacji do pracy. Zawsze odrabia prace domowe. Jest grzeczna, ale czasem wymaga dyscyplinowania podczas zajęć i przerw. Jest samodzielna w czynnościach samoobsługowych. Bierze udział w licznych konkursach i akcjach.

 Wiktoria nie zawsze słucha wypowiedzi innych oraz czytanych tekstów. Rozumie kierowane do niej komunikaty. Jej wypowiedzi mają najczęściej formę wyrazu wspomaganego gestem. Czasem buduje proste zdania. Słownictwo, którym się posługuje powiększa się. Uczennica pisze po śladzie litery drukowane, samodzielnie odwzorowuje samogłoski. Przeważnie poprawnie czyta samogłoski, a z pomocą niektóre wyrażenie dźwiękonaśladowcze. Liczy mechanicznie do 5. Zazwyczaj poprawnie przelicza elementy w tym zakresie. Odwzorowuje cyfry od 1 do 4. Nie zawsze poprawnie czyta te cyfry. Wiktoria nazywa niektóre zwierzęta domowe oraz żyjące w gospodarstwie. Wymienia nazwy pór roku. Stara się wypowiadać w różnych technikach plastycznych. Rozpoznaje i nazywa kilka kolorów. Przeważnie bierze udział w zabawach klasowych i w pracy grupowej. Chętnie uczestniczy w lekcji wychowania fizycznego i w zajęciach komputerowych.

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz