Świat na czterech łapach – program dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym

Autor: Czytelnik Portalu Pedagogika Specjalna
Opublikowano: 20 maja 2020 roku.

Nie ma na świecie przyjaźni, która trwa wiecznie.

Jedynym wyjątkiem jest ta, którą obdarza nas pies

Konrad Lorenz

Wprowadzenie

Żyjemy w świecie pełnym fascynujących odkryć, technik i nowatorskich rozwiązań. Jesteśmy erą ludzi wielkich sukcesów, jak i porażek. Potrafimy radzić sobie z napotykanymi przeszkodami, my dorośli. A co z naszymi dziećmi? Ich rzeczywistość jest różna od tej z naszego dzieciństwa.

Każde dziecko na swój własny sposób spostrzega i odczuwa otaczający go świat. Przed dzieckiem niepełnosprawnym świat stawia większe wymagania. Dziecko niepełnosprawne, aby sprostać tym wymaganiom i osiągnąć sukces, potrzebuje czasu, wsparcia i pomocy osób bliskich i ważnych dla niego.

Podejmowanie wysiłku związanego z pracą nad własnym ciałem i umysłem jest trudne i nie zawsze kończy się sukcesem, szczególnie dla osób z niepełnosprawnością. Skutkuje to zaniżeniem samooceny, gorszym samopoczuciem, a także niechęcią do nauki.

Zajęcia kynoterapii to jedna z form terapii z udziałem zwierząt. Udział psa pozytywnie wpływa na wszechstronny rozwój dziecka, wzmacnia jego osobowość i wiarę w możliwości pokonania trudności. Bezpośredni kontakt z czworonogiem usuwa dystans, przełamuje opór wobec proponowanych zadań, wyzwala pozytywne emocje i uczucia oraz łagodzi stany rozdrażnienia i napięcia. Już w pierwszym kontakcie dziecka z psem, można zauważyć wzmacnianie koncentracji uwagi poprzez zainteresowanie zachowaniem zwierzęcia. Dzieje się to w sposób spontaniczny. Spotkaniu dziecka z czworonogiem towarzyszy duży ładunek pozytywnych emocji.

Zajęcia mają formę zabawową, dlatego też dzieci chętnie w nich uczestniczą. Z chęcią wykonują proponowane ćwiczenia i zadania, rozwijając przy tym pracę wszystkich analizatorów.

W trakcie zajęć z psem dzieci uczą się troski i dbałości o zwierzę, a także panowania nad własnymi emocjami. Kształtuje to w nich właściwe postawy społeczne, uczy odpowiedzialności za zwierzę, co w następstwie, uczy unikania zagrożeń wynikających z kontaktu z psem.

Pies akceptuje nas takimi, jakimi jesteśmy, nie ocenia, nie osądza i dlatego jest postrzegany pozytywnie przez dziecko. Buduje to poczucie sukcesu oraz wiary we własne siły, a emocjonalność dziecka ma możliwość spontanicznego rozwoju.

Podczas spotkań obie strony wzajemnie się poznają, uczą się własnych reakcji na dochodzące bodźce, zachowań w sytuacjach typowych, jak również nietypowych. Dzieci stają się bardziej pewne siebie, otwarte, łatwiej nawiązują kontakty z rówieśnikami i dorosłymi. Zwierzęta oraz bezpośredni kontakt z nimi, to wspaniałe czynniki motywujące.

Obecność psa na zajęciach wprowadza spontaniczność, radość i daje poczucie bezpieczeństwa. Uczestniczące w nich dzieci stają się spokojniejsze, bardziej odprężone, a jednocześnie następuje zaspokojenie ich podstawowych potrzeb psychicznych, takich jak miłość, szacunek, akceptacja czy zaufanie.

Charakterystyka programu

Program został stworzony z myślą o dzieciach z klasy VII szkoły podstawowej ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Mławie i powstał w oparciu o Podstawę programową kształcenia ogólnego dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym.

Program realizowany będzie od października do czerwca. Zajęcia odbywać się będą raz w tygodniu w wymiarze 1 godziny lekcyjnej (45 minut).

Niniejszy program jest programem otwartym, w związku z tym możliwa jest realizacja nowych zadań, bądź rezygnacja z zadań w nim zawartych.

Program zawiera opis zadań programowych, sposoby ich realizacji i spodziewane efekty. Osiąganie tych celów będzie możliwe dzięki odpowiedniemu doborowi form i metod nauczania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym.

Cele ogólne:

 • Budowanie poczucia własnej wartości.
 • Rozwijanie procesów poznawczych.
 • Kształtowanie rozwoju emocjonalnego.
 • Wspieranie rozwoju komunikacji i mowy.
 • Kształtowanie pozytywnych postaw w stosunku do zwierząt.

Cele szczegółowe:

 • Pobudzenie ciekawości dziecka poprzez stymulację zmysłów.
 • Dostarczenie pozytywnych przeżyć emocjonalnych.
 • Umożliwienie wykonania zadań na miarę możliwości dziecka.
 • Wsparcie kreatywności i samodzielności dziecka.
 • Wzmacnianie koncentracji uwagi.
 • Uwrażliwienie na potrzeby innych.
 • Pomoc w uzewnętrznianiu stanów emocjonalnych.
 • Zwiększenie zasobu słownictwa.
 • Utrwalanie umiejętności szkolnych.
 • Usprawnianie koordynacji wzrokowo-ruchowej.
 • Usprawnianie funkcji motorycznych.
 • Kształcenie świadomości własnego ciała.
 • Zmniejszenie napięcia.
 • Usprawnianie orientacji przestrzennej.
 • Zachęcanie do komunikowania się z otoczeniem.
 • Usprawnianie funkcjonowania w grupie rówieśniczej.
 • Doskonalenie samoobsługi.
 • Utrwalanie nawyków higienicznych.

Metody pracy:

 • Metody polegające na obserwacji.
 • Metody oparte na przekazie słownym.
 • Metody oparte na praktycznym działaniu.
 • Metody oparte na naśladownictwie.

Oprócz metod wyróżnionych wyżej, do realizacji programu wykorzystane zostaną elementy innych metod, m.in.: „Ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne”, „Integracji Sensorycznej”, Pedagogiki zabawy i inne.

Formy pracy:

 • Zbiorowa
 • Indywidualna
 • Jednolita
 • Zróżnicowania

Pobierz cały program

Program dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną opracowały: Katarzyna Majewska i Katarzyna Gumowska – Czytelniczki Portalu

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz