Program pracy korekcyjno-kompensacyjnej dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym

Autor: Czytelnik Portalu Pedagogika Specjalna
Opublikowano: 19 czerwca 2017 roku.

 

Imię i nazwisko ucznia – ***

Wiek – 16 lat

TREŚCI PROGRAMOWE

 1. Ćwiczenia doskonalące percepcję słuchową:
 • ćwiczenia rozwijające mowę i wzbogacanie słownika
 • kształtowanie wrażliwości słuchowej
 • różnicowanie dźwięków
 • odtwarzanie rożnych rytmów
 • rozpoznawanie głosów z otoczenia
 • graficzne odtwarzanie słyszanego układu dźwiękowego
 • porównywanie dźwięków, melodii
 • rozpoznawanie i wyodrębnianie głosek w sylabach i wyrazach
 • rozpoznawanie i wyodrębnianie poszczególnych liter w wyrazach i zdaniach
 • różnicowanie głosek
 • reagowanie na wyraz zaczynający się na daną głoskę
 • nazywanie głosek w nagłosie
 • nazywanie głosek w wygłosie
 • nazywanie głosek w śródgłosie
 • wyróżnianie sylab: zabawa w kończenie słów
 • układanie wyrazów z sylab
 • układanie nowych wyrazów ze wskazanych sylab lub głosek podanych słów
 • zagadki – dobieranie prawidłowej odpowiedzi do tekstu czytanego przez nauczyciela lub puszczanego na płycie CD
 • opowiadanie treści odpowiednio z użyciem jak największej ilości słów
 • podział ze słuchu wyrazów na sylaby
 • tworzenie sylab z określoną samogłoską
 • różnicowanie sylab podobnych
 • podkreślanie podanych liter ze słuchu w wyrazie
 • budowanie i wypisywanie zdań z podanym wyrazem
 • pisanie ze słuchu samogłosek, spółgłosek, sylab
 • nauka na pamięć krótkich rymowanek lub wierszyków
 • powtarzanie wyrazów i zdań o zróżnicowanym stopniu trudności odczytywanych przez nauczyciela
 • ćwiczenia słuchu fonetycznego (różnicowanie słów, sylab i głosek o podobnym brzmieniu).

2Ćwiczenia doskonalące percepcję wzrokową:

 • dobieranie obrazków o określonej czynności
 • wyszukiwanie określonych obrazków przedstawiających czynności/zdarzenia
 • składanie rożnych obrazków z części
 • demonstrowanie ruchem czynności przedstawionych na obrazkach
 • wyszukiwanie obrazków opisanych słownie
 • porządkowanie historyjek obrazkowych
 • dobieranie „dobrych” i „złych” obrazków do podanego opisu
 • praca z układankami typu mozaika
 • wypełnianie mandali terapeutycznych
 • wyszukiwanie różnic i sprzeczności pomiędzy obrazkami
 • wyszukiwanie ukrytych szczegółów na obrazku
 • uzupełnianie brakujących elementów w rysunkach, niekompletnych obrazkach, w mozaikach geometrycznych według wzoru i bez wzoru
 • rysowanie rysunku za pomocą łączenia kropek w odpowiedniej kolejności
 • wypełnianie konturów obrysowanych przedmiotów
 • dobieranie parami kart ze znakami literopodobnymi według zasady identyczności
 • układanie w pary takich samych znaków w zbiorze liter
 • odtwarzanie w pamięci uprzednio widziane litery
 • różnicowanie samogłosek w szeregach liter poprzez ich wykreślanie
 • uzupełnianie brakujących samogłosek w wyrazach lub zdaniach
 • wyszukiwanie w zbiorze takich samych sylab i ich segregowanie
 • identyfikowanie takich samych wyrazów jednosylabowych w szeregach wyrazów podobnych
 • wykreślanie w ciągach wyrazów dwóch takich samych lub powtarzających się słów
 • poszukiwanie wyrazów rozpoczynających się wskazaną sylabą danego słowa
 • układanie wg zasady podobieństwa
 • dobieranie obrazków po uprzednim rozcięciu: na wzorze, wg wzoru, bez wzoru.

3. Ćwiczenia doskonalące koordynację wzrokowo- ruchową:

 • uzupełnianie zdań prostych i złożonych brakującymi literami lub wyrazami
 • wskazywanie prawej i lewej strony ciała
 • wykonywanie ćwiczeń utrwalających schemat ciała w rytm muzyki
 • rysunek na podany temat
 • zamalowanie dużych i małych powierzchni z zachowaniem wskazanego kierunku
 • kreskowanie w określonym kierunku
 • wypełnianie wnętrza figur
 • rozplanowanie przestrzeni przy pisaniu, rysowaniu
 • układanie pociętych obrazków, widokówek
 • łączenie punktów
 • odwzorowanie graficzne szlaczków, ornamentów odwzorowanie figur, znaków literopodobnych, liter z gotowych elementów.

4. Ćwiczenia doskonalące orientacje przestrzenną:

 • wyrabianie i utrwalanie orientacji na schemacie własnego ciała
 • wyrabianie i utrwalanie orientacji na schemacie drugiej osoby stojącej naprzeciw
 • różnicowanie i określanie kierunków w przestrzeni
 • rysowanie postaci człowieka i poszczególnych części ciała
 • nazywanie rożnych części ciała człowieka
 • wskazywanie i nazywanie położenia przedmiotów:

– względem siebie

-w stosunku do drugiej osoby

-w stosunku do własnego ciała

 • porównywanie, grupowanie, wyodrębnianie i nazywanie przedmiotów
 • rysowanie konkretnego wzoru na polecenie nauczyciela
 • odrysowywanie szablonów o zróżnicowanych kształtach.

5. Ćwiczenia doskonalące sprawność manualną oraz grafomotoryczną:

 • układanie kompozycji według wzoru
 • przeplatanie sznurków przez różne rzeczy
 • nawlekanie koralików według określonego wzoru
 • lepienie i wałkowanie plasteliny
 • ćwiczenia sprawności ruchów palców rozluźniające napięcie mięśniowe
 • układanki płaskie i przestrzenne
 • kreślenie liter w powietrzu, na tablicy, na dużych arkuszach
 • pogrubianie konturów dużych form geometrycznych i dużych
 • malowanie dużych form kolistych z zachowaniem kierunku pisania liter płynnym, ciągłym ruchem
 • pogrubianie konturów, czyli wodzenie po wzorze figur geometrycznych, literowych
 • rysowanie wzorów po śladzie kropkowanym lub kreskowym
 • rysowanie za pomocą szablonów figur geometrycznych i nieskomplikowanych przedmiotów ugniatanie kul z bibuły i papieru.

6. Ćwiczenia doskonalące umiejętność pisania:

 • pisanie z pamięci liter
 • pisanie z pamięci sylab
 • pisanie z pamięci wyrazów wielosylabowych
 • uzupełnianie wyrazów brakującymi literami uzupełnianie zdań brakującymi literami.

7. Ćwiczenia doskonalące naukę czytania:

 • odczytywanie trudnych wyrazów i bardziej złożonych zdań zdań
 • dzielenie wyrazów na sylaby
 • utrwalanie samogłosek i spółgłosek
 • wyszukiwanie samogłosek i spółgłosek w zdaniach i rozsypankach wyrazowych
 • czytanie trudnych i złożonych zdań w zakresie możliwym do osiągnięcia przez ucznia.

8. Ćwiczenia rozwijające mowę, myślenie oraz wzbogacające słownik:

 • kształcenie prawidłowej wymowy samogłosek i spółgłosek
 • ćwiczenia wzbogacające słownik
 • ćwiczenia dotyczące analogii i różnic (np. określanie właściwości przedmiotów duży- mały, ciężki- lekki, gorący- zimny, twardy- miękki itp.)
 • sortowanie i klasyfikacja wg koloru, wielkości, zastosowania ćwiczenia rozwijające rozumienie prostych zadań, czynności.

9. Ćwiczenia w zakresie operacji i rozumienia pojęć matematycznych:

 • utrwalanie w schemacie własnego ciała
 • utrwalanie stosunków przestrzennych przy pomocy przyimków
 • wyodrębnianie przedmiotów pod względem cech wielkościowych, jakościowych i ilościowych
 • utrwalanie znajomości w stosunkach czasowych : pory dnia, następstwa czasowe, nazwy miesięcy, pory roku, dni tygodnia
 • sortowanie elementów zbioru wg kształtujące uzupełnianie luk na rysunkach
 • utrwalanie znajomości kształtu i nazw figur geometrycznych. Różnicowania ich wg cech: duży- mały, cienki- gruby, krótki- długi
 • porównywanie zbiorów
 • rozumienie znaków matematycznych : „=”, „+”, „-”, „<”, „>”
 • dodawanie i odejmowanie w zakresie możliwym do osiągnięcia przez ucznia
 • rozumienie zadań tekstowych
 • wykonywanie obliczeń do zadań tekstowych (w zakresie możliwym do osiągnięcia przez ucznia) dodawanie i odejmowanie w systemie słupkowym (1-1000).

Autor: Joanna Jankowska

Materiał nadesłany przez Czytelniczkę portalu Pedagogika Specjalna – portal dla nauczycieli

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz