Program pracy korekcyjno-kompensacyjnej dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną

Autor: Czytelnik Portalu Pedagogika Specjalna
Opublikowano: 4 czerwca 2017 roku.

Imię i nazwisko ucznia – *******

Uczeń z niepełnosprawnością  intelektualną w stopniu umiarkowanym, 12 lat

 

TREŚCI PROGRAMOWE
 1. Ćwiczenia doskonalące percepcję słuchową:
 • zagadki- dobieranie odpowiedzi
 • rozpoznawanie i wyodrębnianie głosek w sylabach
 • rozpoznawanie i wyodrębnianie głosek w wyrazach
 • różnicowanie głosek
 • reagowanie na wyraz zaczynający się na daną głoskę
 • nazywanie głosek w nagłosie
 • nazywanie głosek w wygłosie
 • nazywanie głosek w śródgłosie
 • synteza głosek ze słuchu
 • opowiadanie treści odpowiednio z użyciem jak największej ilości słów
 • podział ze słuchu wyrazów na sylaby
 • tworzenie sylab z określoną samogłoską
 • różnicowanie sylab podobnych
 • podkreślanie podanych liter ze słuchu w wyrazie
 • budowanie krótkich zdań z podanym wyrazem
 • łączenie sylab w wyrazy
 • loteryjki wyrazowe
 • pisanie ze słuchu samogłosek, spółgłosek, sylab
 • uzupełnianie wyrazów literami

2. Ćwiczenia doskonalące percepcję wzrokową:

 • dobieranie par jednakowych obrazków, figur geometrycznych
 • wyszukiwanie różnic pomiędzy obrazkami
 • wyszukiwanie ukrytych szczegółów na obrazku
 • wykrywanie niedorzeczności w treści obrazków
 • historyjki obrazkowe- uporządkowanie według kolejności zdarzeń
 • uzupełnianie brakujących elementów w rysunkach, niekompletnych obrazkach, w mozaikach geometrycznych -według wzoru  -bez wzoru
 • rysowanie rysunku za pomocą łączenia kropek w odpowiedniej kolejności
 • wypełnianie konturów obrysowanych przedmiotów
 • dobieranie parami kart ze znakami literopodobnymi według zasady identyczności
 • układanie w pary takich samych znaków w zbiorze liter
 • odtwarzanie w pamięci uprzednio widziane litery
 • różnicowanie samogłosek w szeregach liter poprzez ich wykreślanie
 • uzupełnianie brakujących samogłosek
 • wyszukiwanie w zbiorze takich samych sylab i ich segregowanie
 • identyfikowanie takich samych wyrazów jednosylabowych w szeregach wyrazów podobnych
 • wykreślanie w ciągach wyrazów dwóch takich samych lub powtarzających się słów
 • gry typu memory

3. Ćwiczenia doskonalące koordynację wzrokowo- ruchową:

 • rysunek na podany temat
 • zamalowanie dużych i małych powierzchni z zachowaniem wskazanego kierunku
 • kreskowanie w określonym kierunku
 • wypełnianie wnętrza figur
 • rozplanowanie przestrzeni przy pisaniu, rysowaniu
 • układanie pociętych obrazków, widokówek
 • łączenie punktów
 • odwzorowanie graficzne szlaczków, ornamentów
 • odwzorowanie figur, znaków literopodobnych, liter z gotowych elementów

4. Ćwiczenia doskonalące orientacje przestrzenną:

 • poznawanie własnego ciała ( strona prawa, lewa)
 • rysowanie postaci człowieka
 • rysowanie pod dyktando
 • wskazywanie i nazywanie położenia przedmiotów względem siebie, porównywanie, grupowanie, wyodrębnianie i nazywanie przedmiotów
 • rysowanie oburącz

5. Ćwiczenia doskonalące sprawność manualną oraz grafomotoryczną:

 • ćwiczenia sprawności ruchów palców rozluźniające napięcie mięśniowe
 • oburęczne malowanie
 • kreślenie liter w powietrzu, na tablicy, na dużych arkuszach
 • pogrubianie konturów dużych form geometrycznych i dużych
 • malowanie dużych form kolistych z zachowaniem kierunku pisania liter płynnym, ciągłym ruchem
 • pogrubianie konturów, czyli wodzenie po wzorze figur geometrycznych, literowych
 • rysowanie wzorów po śladzie kropkowanym lub kreskowym
 • rysowanie za pomocą szablonów figur geometrycznych i nieskomplikowanych przedmiotów
 • zamalowanie kredkami małych przestrzeni
 • rysowanie szlaczków literopodobnych w liniaturze w zmniejszającym się stopniowo wymiarze, aż do liniatury zeszytu

6. Ćwiczenia doskonalące umiejętność pisania:

 • pisanie liter i sylab w powiększonej liniaturze
 • odwzorowanie drukowanymi literami swojego imienia
 • pisanie z pamięci liter
 • pisanie z pamięci sylab
 • pisanie z pamięci wyrazów jednosylabowych
 • uzupełnianie wyrazów jednakowych brakującymi literami

7. Ćwiczenia doskonalące naukę czytania:

 • rozpoznawanie liter
 • próba odczytywania sylab
 • próba odczytywania wyrazów
 • odczytywanie całych zdań (prostych i złożonych), w zależności od możliwości ucznia

8. Ćwiczenia rozwijające mowę, myślenie oraz wzbogacające słownik:

 • kształcenie prawidłowej wymowy samogłosek i spółgłosek
 • ćwiczenia wzbogacające słownik
 • ćwiczenia dotyczące analogii i różnic (np. określanie właściwości przedmiotów duży- mały, ciężki- lekki, gorący- zimny, twardy- miękki itp.)
 • sortowanie i klasyfikacja wg koloru, wielkości, zastosowania
 • ćwiczenia rozwijające rozumienie prostych zadań, czynności

9. Ćwiczenia w zakresie operacji i rozumienia pojęć matematycznych:

 • utrwalanie w schemacie własnego ciała
 • utrwalanie stosunków przestrzennych przy pomocy przyimków
 • wyodrębnianie przedmiotów pod względem cech wielkościowych, jakościowych i ilościowych
 • utrwalanie znajomości w stosunkach czasowych : pory dnia, następstwa czasowe, nazwy miesięcy, pory roku, dni tygodnia
 • sortowanie elementów zbioru wg kształtujące uzupełnianie luk na rysunkach
 • utrwalanie znajomości kształtu i nazw figur geometrycznych. Różnicowania ich wg cech: duży- mały, cienki- gruby, krótki- długi
 • poznanie cyfr w zakresie 20
 • przeliczanie w zakresie 20
 • porównywanie zbiorów
 • rozumienie znaków matematycznych : „=”, „+”, „-”, „<”, „>”
 • dodawanie i odejmowanie w zakresie 20
 • odczytywanie pełnych godzin na zegarze

 

Autor: Joanna Jankowska

Materiał nadesłany przez Czytelniczkę portalu Pedagogika Specjalna – portal dla nauczycieli

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz