Program rewalidacji indywidualnej

Opublikowano: 13 września 2015 roku

program rewalidacji indywidualnejProgram rewalidacji indywidualnej dla ucznia klasy pierwszej Damiana K.

Czas realizacji programu: pierwszy etap edukacyjny

Diagnoza ucznia: niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym

Zalecenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej:

 • stymulowanie rozwoju poznawczego
 • usprawnianie motoryki małej i sprawności grafomotorycznej
 • doskonalenie kompetencji społecznych
 • kształtowanie umiejętności szkolnych
 • rozwijanie umiejętności przydatnych życiu codziennym

 Cele główne:

 • wspomaganie wszechstronnego rozwoju ucznia na miarę jego możliwości
 • wyrównywanie i kompensowanie dysharmonii rozwojowych, korygowanie zaburzonych funkcji

Ewaluacja:

 • bieżąca obserwacja (karty obserwacji)
 • rozmowy z nauczycielami i specjalistami
 • rozmowy z rodzicami
 • podsumowanie końcoworoczne ze wskazówkami do dalszej pracy

Obszary oddziaływań rewalidacyjnych

 

Percepcja słuchowa

Cele szczegółowe

 • Rozwijanie wrażliwości słuchowej
 • Doskonalenie analizy i syntezy słuchowej
 • Ćwiczenie słuchu fonemowego

Sposoby realizacji: zabawy dźwiękowe, muzyczno-ruchowe, ćwiczenia na materiale słuchowym, obrazkowym, głoskowym, sylabowym, wyrazowym, wierszyki, słuchowiska, rebusy, zabawy z rymami.

 

Percepcja wzrokowa

Cele szczegółowe

 • Usprawnianie analizy i syntezy wzrokowej
 • Ćwiczenie spostrzegawczości
 • Usprawnianie koordynacji wzrokowo – ruchowej

Sposoby realizacji: ćwiczenia na materiale obrazkowym, graficznym, geometrycznym, literowym, sylabowym, wyrazowym, układanki, gry planszowe, domina, memory, programy komputerowe, zabawy ruchowe, ćwiczenia w schemacie ciała i przestrzeni

 

Uwaga

Cele szczegółowe

 • Rozwijanie umiejętności koncentracji uwagi

 Sposoby realizacji: ćwiczenia na materiale obrazkowym, graficznym, geometrycznym, słuchowym, słownym, układanki, sekwencje, zabawy konstrukcyjne, manipulacyjne, programy komputerowe

 

Myślenie

Cele szczegółowe

 • Rozwijane myślenia przyczynowo – skutkowego
 • Kształtowanie myślenia pojęciowego

Sposoby realizacji: ćwiczenia na materiale obrazkowym, słuchowym, historyjki, układanki, gry planszowe, sekwencje, skojarzenia, zagadki, krzyżówki, zabawy ruchowe, tematyczne i dydaktyczne.

 

Pamięć

Cele szczegółowe

 • Usprawnienie pamięci wzrokowej i słuchowej

Sposoby realizacji: ćwiczenia na materiale obrazkowym, rysunkowym, graficznym, słuchowym, rymowanki, wierszyki, gry i zabawy ruchowe, memory, programy komputerowe

 

Motoryka

Cele szczegółowe

 • Usprawnianie motoryki małej
 • Ćwiczenie grafomotoryki

Sposoby realizacji: działania plastyczne i techniczne (np. malowanie, lepienie, wycinanie, stemplowanie), zabawy paluszkowe, manipulacyjne i ruchowe, konstrukcyjne, ćwiczenia rysunkowe, graficzne i kaligraficzne

 

Samoobsługa

Cele szczegółowe

 • Kształtowanie większej samodzielności w czynnościach samoobsługowych
 • Rozwijanie nawyków higienicznych

Sposoby realizacji: praktyczne ćwiczenia w estetycznym spożywaniu posiłków, myciu rąk, higienie nosa, organizacji stanowiska pracy

 

Kompetencje społeczne

Cele szczegółowe

 • Rozwijanie umiejętności komunikacyjnych
 • Rozwijanie zdolności rozumienia siebie, ludzi, sytuacji i norm społecznych

Sposoby realizacji: ćwiczenia w komunikowaniu się z otoczeniem, w rozpoznawaniu i wyrażaniu uczuć, modelowanie zachowania w różnych sytuacjach społecznych, trening umiejętności związanych z bardziej samodzielnym funkcjonowaniem, np. w szkole, na ulicy, na poczcie, u lekarza

 

Umiejętności szkolne

Cele szczegółowe

– Kształtowanie i doskonalenie podstawowych technik szkolnych:

czytania, pisania, elementarnych umiejętności matematycznych

Sposoby realizacji: ćwiczenia na materiale literowym, sylabowym, wyrazowym, zdaniowym, liczenie na konkretach, ćwiczenia kalendarzowe, zegarowe oraz w posługiwaniu się pieniędzmi

 

Program opracowano na podstawie:

 • orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego nr ………………………z dnia………………. wydanego przez ………………………………………………………………………………..
 • wielospecjalistycznej diagnozy ucznia

 

Data opracowania ………………………………………………………..

Opracowała …………………………………………………………………..

 

Autor: Edyta Maroszek

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz