Program zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z matematyki dla uczniów klas 7-8 z lekką niepełnosprawnością intelektualną

Autor: Czytelnik Portalu Pedagogika Specjalna
Opublikowano: 26 maja 2023 roku.

Cele ogólne:

Rozwijanie kompetencji matematycznych obejmujących zdobycie niezbędnej wiedzy (umiejętność liczenia, znajomość miar, terminów i pojęć matematycznych), umiejętności zastosowania myślenia matematycznego do rozwiązywania problemów w kontekście praktycznym (wynikających z codziennych sytuacji), kształtowanie myślenia logicznego i przestrzennego.

Cele zajęć:

 • wyrównywanie braków edukacyjnych w zakresie realizowanych treści programowych i utrwalanie bieżącego materiału tak, aby uczeń mógł aktywnie uczestniczyć w lekcjach matematyki, 
 • rozwijanie sprawności rachunkowej (cztery działania matematyczne),
 • przypomnienie i utrwalenie algorytmu dodawania, odejmowania, mnożenie i dzielenia pisemnego,
 • doskonalenie umiejętności rozwiązywania zadań tekstowych związanych z wykonywaniem działań na liczbach naturalnych,
 • przypomnienie i utrwalenie reguł kolejności wykonywania działań,
 • doskonalenie umiejętności zamiany ułamka niewłaściwego na liczbę mieszaną i odwrotnie,
 • kształcenie umiejętności skracania i rozszerzania ułamka zwykłego,
 • kształcenie umiejętności wykonywania działań na ułamkach zwykłych,
 • zapoznanie uczniów ze sposobem odczytywania i zapisywania ułamków dziesiętnych,
 • kształcenie umiejętności wykonywania działań na ułamkach dziesiętnych,
 • doskonalenie umiejętności obliczania pól trójkątów i czworokątów,
 • kształcenie umiejętności rozwiązywania zadań związanych z upływem czasu – kalendarz i czas,
 • rozwijanie pamięci oraz umiejętności logicznego rozumowania,
 • kształcenie umiejętności myślenia i jasnego formułowania odpowiedzi (pełnym zdaniem),
 • rozwijanie umiejętności czytania tekstu ze zrozumieniem.

Metody pracy:

 • metody podające: wykład, objaśnienie, pogadanka, odpowiadanie na pytania uczniów,
 • metody problemowe: rozwiązanie problemu w oparciu o tekst matematyczny,
 • metody aktywizujące: gry dydaktyczno-edukacyjne, burza mózgów, metoda projektów, stacje zadaniowe,
 • metody praktyczne: ważenie, odmierzanie, posługiwanie się kalendarzem, wykonanie modeli itp.

Formy pracy:

 • praca indywidualna,
 • praca grupowa,
 • praca w parach.

Sposób realizacji:

Ćwiczenie kompetencji matematycznych:

 • karty pracy – opracowane przez nauczyciela zgodnie z potrzebami uczniów.

 Wzbudzanie zainteresowań matematycznych:

 • gry i zabawy matematyczne z wykorzystaniem komputera i tablicy interaktywnej,
 • korzystanie z platform edukacyjnych: Pistacja TV, Wordwall, szaloneliczby.pl.

Tematyka zajęć:

 • Wykonywanie jednodziałaniowych obliczeń pamięciowych na liczbach naturalnych.
 • Kolejność wykonywania działań.
 • Dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie liczb naturalnych sposobem pisemnym.
 • Odczytywanie i zaznaczanie liczb na osi liczbowej.
 • System rzymski zapisywania liczb.
 • Rozwiązywanie zadań tekstowych z zastosowaniem działań na liczbach naturalnych.
 • Obliczenia zegarowe na godzinach, minutach i sekundach.
 • Przedstawianie ułamka jako część całości.
 • Ułamki właściwe, niewłaściwe, liczby mieszane.
 • Dodawanie i odejmowanie ułamków zwykłych o jednakowych mianownikach.
 • Mnożenie ułamków zwykłych.
 • Dzielenie ułamków zwykłych.
 • Dodawanie i odejmowanie ułamków dziesiętnych sposobem pisemnym.
 • Mnożenie i dzielenie ułamków dziesiętnych przez 10, 100, 1000.
 • Mnożenie i dzielenie ułamków dziesiętnych sposobem pisemnym.
 • Zamiana ułamka dziesiętnego na zwykły i odwrotnie oraz zaokrąglanie ułamka dziesiętnego z określoną dokładnością.
 • Rozpoznawanie i rysowanie prostych prostopadłych i prostych równoległych.
 • Kąt prosty, ostry, rozwarty, pełny, półpełny – rozpoznawanie kątów.
 • Mierzenie kątów za pomocą kątomierza i rysowanie kątów o danej mierze.
 • Rozróżnianie kątów: wierzchołkowych, przyległych, naprzemianległych i odpowiadających.
 • Obliczanie obwodów czworokątów, gdy długości boków są wyrażone w jednakowych jednostkach.
 • Obliczanie pola kwadratu, prostokąta, równoległoboku, rombu, trapezu, gdy dane są wyrażone w jednakowych jednostkach.
 • Klasyfikowanie trójkątów ze względu na boki i kąty.
 • Stosowanie twierdzenia o sumie miar kątów wewnętrznych trójkąta.
 • Stosowanie twierdzenia o sumie miar kątów wewnętrznych czworokąta.
 • Odczytywanie i interpretowanie danych przedstawionych w tekstach, tabelach i na diagramach.
 • Procenty – odczytywanie i zaznaczanie wskazanego procentu pola figury (25%, 50%), zamiana dowolnej liczby na procent, zamiana procentu na liczbę.
 • Zadania tekstowe dotyczące obliczeń procentowych.

Ewaluacja:

Ocena efektów podejmowanych działań terapeutycznych dokonywana będzie na podstawie:

 • gromadzenia i analizy wytworów pracy uczniów,
 • analizy pisemnych prac oraz w oparciu o wybrane karty pracy.
 • zbierania informacji zwrotnych i prowadzenia wymiany doświadczeń z wychowawcą klasy i pozostałymi nauczycielami,
 • wyników osiąganych przez uczniów na lekcjach matematyki, monitoringu postępów w nauce.

Program zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z matematyki opracowała: Joanna Wolicka-Singh – Czytelniczka Portalu

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz