Program zajęć korekcyjno-wyrównawczych języka polskiego

Autor: Czytelnik Portalu Pedagogika Specjalna
Opublikowano: 22 czerwca 2016 roku.

DLA UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ W STOPNIU LEKKIM

III ETAP NAUCZANIA

Skoro dziecko z niepełnosprawnością nie uczy się w taki sposób, w jaki ty je uczysz, to czy nie możesz uczyć go w taki sposób, w jaki ono się uczy?”

Dr Harry T. Chasty

 

CELE ZAJĘĆ:

 • Korygowanie, kompensowanie i usprawnianie uczniów mających braki.
  w wiadomościach   i umiejętnościach z języka polskiego przewidzianych programem.
 • Rozwijanie umiejętności umożliwiających uczniom podjęcie dalszej nauki w szkołach zawodowych.
 • Stymulowanie rozwoju wszystkich procesów poznawczych (spostrzegania, myślenia, pamięci, uwagi).
 • Kształtowanie procesów: analizy i syntezy wzrokowo – słuchowej, koordynacji słuchowo – wzrokowo – ruchowej oraz orientacji przestrzennej.
 • Wzbogacenie zasobu wiadomości ogólnych oraz biernego i czynnego słownictwa ucznia.
 • Kształtowanie umiejętności poprawnego, jasnego i ścisłego wypowiadania się
  w mowie i piśmie, słuchania i opracowania tematów.
 • Kształtowanie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji Internetu, instrukcji, encyklopedii, słowników.
 • Kształtowanie umiejętności wykorzystywania zdobytej wiedzy w praktyce
  podczas pisania pism użytkowych.
 • Rozbudzanie wiary we własne siły oraz motywowanie do podejmowania wysiłku intelektualnego.

PLANOWANIE I REALIZACJA ZAJĘĆ:

 • Podstawą planowania jest diagnoza wstępna, która określa przejawy i przyczyny trudności szkolnych dziecka.
 • Stosowanie ćwiczeń korekcyjnych zaburzonych funkcji w koordynacji z bardziej sprawnymi.
 • Dobieranie metod, form pracy i środków do indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka.
 • Wyrównywanie określonej trudności powinno trwać do momentu całkowitego jej opanowania.

ZASADY PROWADZENIA ZAJĘĆ:

 • Indywidualizacja środków i metod oddziaływania korekcyjnego.
 • Powolne stopniowanie trudności uwzględniające złożoność czynności i możliwości percepcyjne dzieci.
 • Korekcja zaburzeń, ćwiczenia przede wszystkim funkcji najgłębiej zaburzonych
  i najsłabiej opanowanych umiejętności.
 • Zasada kompensacji zaburzeń- działać na tę sferę ucznia, która funkcjonuje najlepiej jednocześnie ćwiczyć pozo­stałe, które wymagają wzmocnienia
 • Wielopoziomowe kształcenie w zależności od możliwości intelektualnych dziecka.
 • Różnicowanie treści programowych i wymaganych umiejętności.
 • Dopasowanie ćwiczeń do zainteresowań dzieci, rodzaju i zakresu ich doświadczeń życiowych.
 • Wzmacnianie w uczniu wiary we własne siły i możliwości poprzez ujawnianie
  i podkreślanie pozytywnych stron działalności ucznia
 • Motywowanie dzieci do wykonywania ćwiczeń poprzez stosowanie wzmocnień/pochwały i różnorodnych form ćwiczeń
 • Zasada ciągłości oddziaływania psychoterapeutycznego (współpraca z innymi nauczycielami)

METODY I FORMY PRACY:

 • Słowne
 • Aktywizujące
 • Problemowe
 • Praktycznego działania
 • Gry i zabawy dydaktyczne.
 • Poglądowe
 • Mnemotechniki np. Łańcuchowa Metoda Skojarzeniowa
 • Programy komputerowe
 • Praca zbiorowa, grupowa, indywidualna.

ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE ZAJĘĆ:

 

I Ćwiczenia korekcyjne – kompensacyjne.

 1. Ćwiczenia usprawniające analizę i syntezę wzrokową koordynacje wzrokowo – ruchową i orientację przestrzenną:
 • Porządkowanie zadań.
 • Rozsypanki wyrazowe.
 • Uzupełnianie luk w tekście literami, sylabami, wyrazami.
 • Uzupełnianie w tekście znaków interpunkcyjnych.
 • Wyszukiwanie w ciągach słownych określonych nazw.
 • Rozwiązywanie rebusów, krzyżówek i zagadek.
 • Gry edukacyjne np. Bingo ortograficzne.
 1. Ćwiczenia percepcji słuchowej oraz koordynacji słuchowo – wzrokowo – ruchowej.
 • Analiza ciągów wyrazowych- oddzielanie wyrazów, pisanie wyrażeń.
 • Segregowanie wyrazów wg. liczb, sylab.
 • Słuchowa analiza i synteza wyrazów.
 • Analiza zdań na wyrazy, sylaby.
 • Układanie zadań z podanymi wyrazami.
 • Układanie zdań o określonej ilości wyrazów.
 • Rozwijanie zadań i porównywanie liczby wyrazów w zadaniach.
 • Pisanie ze słuchu.
 • Tworzenie rymów
 1. Rozwijanie pamięci,  koncentracji uwagi oraz myślenia przyczynowo – skutkowego
 • Pokazanie dziecku strategii mnemotechnicznych ułatwiających zapamiętywanie.
 • Powtarzanie ciągów zdań np. w formie wierszy
 • Szukanie w tekstach rymów, części mowy itp.
 • Rozwiązywanie zagadek, wymyślanie zakończenia dla konkretnej historyjki.
 • Omawianie tekstów.
 • Ocena zachowań bohaterów oraz ich skutków.
 • Formułowanie własnych sądów, opinii.
 • Uzupełnianie wypowiedzi innych…
 • Scenki dramatyczne na zadany temat.

II   Kształcenie językowe.

 1. Mówienie i słuchanie:
 • Rozmowy swobodne i kierowane, samodzielne wypowiedzi uczniów, porządkowanie ich i uzupełnianie.
 • Bogacenie czynnego słownictwa ucznia w związku z tematyką i potrzebami językowymi ucznia.
 • Nazywanie rzeczy, czynności, cech, przedmiotów i osób.
 • Grupowanie wyrazów pokrewnych i bliskoznacznych.
 • Gromadzenie wyrazów wokół określonego tematu, wyrażeń opisujących stan emocjonalny, stosunki czasowe i przestrzenne.
 • Słuchanie ze zrozumieniem.
 • Doskonalenie opowiadania ustnego i innych form wypowiedzi.
 • Używanie form grzecznościowych.
 • Doskonalenie umiejętności układania planów, opisów, dialogów, sprawozdań.
 • Wyjaśnianie nieznanych terminów m.in. przy użyciu słownika języka polskiego.
 1. Czytanie i opracowywanie tekstów:
 • Poprawne, wyraziste i płynne czytanie z uwzględnieniem znaków przestankowych.
 • Ciche i głośne czytanie ze zrozumieniem
 • Czytanie z podziałem na role.
 •  Wspólne opracowywanie tekstów: Omawianie problematyki przeczytanych utworów (opis postaci, czas i miejsce wydarzeń, plan wydarzeń odtwarzanie fabuły, sensu przyczynowo skutkowego w tek­ście, analiza i interpretacja wyszukiwanie informacji, określanie cech charakterystycznych  gatunku literackiego, faktu i opinii, środki stylistyczne itp.).
 • Formułowanie pytań i odpowiedzi.
 • Korzystanie z różnych źródeł informacji
 • Odczytywanie instrukcji,  rozkładów jazdy, przepisów…
 1. Pisanie.
 • Pisanie ze słuchu i pamięci
 • Przepisywanie ciekawych, krótkich tekstów dyktand, poprawianie błędów.
 • Wspólne i samodzielne redagowanie różnych dłuższych form wypowiedzi pisemnych np. opowiadanie, opis, charakterystyka, rozprawka, plan opowiadania (uczyć ucznia pisania według kompozycji trójdzielnej- stosowanie wzorów)
 • Pisanie z pamięci i ze słuchu zdań pojedynczych i złożonych.
 • Pisma użytkowe: zawiadomienie, zaproszenie,  życzenia, list motywacyjny
  i prywatny, życiorys, podanie itp.
 • Adresowanie.
 • Pisanie skrótów i skrótowców.
 • Rozwijanie zdań.
 • Pisownia wyrazów związanych z terminologią różnych zawodów.

III Nauka o języku.

 1. Składnia. Fleksja
 • Budowa zdania.
 • Rodzaje zdań ze względu na rodzaj wypowiedzi.
 • Zdania pojedyncze i złożone.
 • Podmiot i orzeczenie.
 • Wyróżnienie w zdaniach części mowy: rzeczowników, czasowników, przymiotników, przyimków, spójników i zaimków osobowych.
 • Odmiana przez przypadki praktyczne zastosowanie
 • Wyrazy podstawowe i pochodne.
 • Rodzina wyrazów.
 • Wyrazy wieloznaczeniowe.
 • Związki frazeologiczne.
 1. Ortografia i interpunkcja.
 • Pisownia wyrazów z ó, rz, ż, ch, h wymiennymi i niewymiennymi.
 • Pisownia ó w zakończeniach -ów, -ówka, -ówna.
 • Pisownia u w zakończeniach -un, -unek, -utka, -usia, -uje.
 • Pisownia -ę, -em, -ą, -om w końcówkach fleksyjnych wyrazów.
 • Pisownia „nie” z różnymi częściami mowy.
 • Stosowanie wielkich liter.
 • Pisownia skrótów i skrótowców.
 • Pisownia różnych form liczebników.
 • Pisownia przymiotników w stopniu wyższym i najwyższym.

PROCEDURY OSIĄGNIĘCIA CELÓW I ICH EWALUACJA. 

Największym sukcesem uczniów po zakończeniu zajęć korekcyjno – wyrównawczych powinno być usprawnienie funkcji psychomotorycznych oraz opanowanie umiejętności
z języka polskiego w stopniu umożliwiającym dalsze kształcenie zawodowe.

Dokumentacja służąca obserwowaniu i diagnozowaniu postępów ucznia:

 •  Diagnoza wstępna, diagnoza bieżąca.
 • Dokumentacja prac ucznia.
 •  Sprawdzian, który jest informacją o postępach ucznia lub ich braku.

Ocena ucznia odbywa się dwa razy w roku i jest wskazówką do dalszej pracy z dzieckiem.

Opracowała: mgr Małgorzata Szwalec

Nauczyciel j. polskiego w ZZS w Stargardzie

Pobierz cały materiał (razem z grami i zabawami na zajęcia)

 

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Comments are closed