Projekt edukacyjny „Bliżej siebie” dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną oraz niepełnosprawnością sprzężoną

Autor: Czytelnik Portalu Pedagogika Specjalna
Opublikowano: 4 kwietnia 2022 roku.

Założenia projektu

Głównymi założeniami projektu jest rozwijanie u uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz u uczniów z niepełnosprawnością sprzężoną, podstawowych umiejętności społecznych i emocjonalnych oraz przygotowanie do samodzielnego (na miarę możliwości) radzenia sobie w sytuacjach trudnych, by wzmocnić odporność na stres, kształtować optymistyczne, pozytywne nastawienie do życia.

Najważniejszym celem programu „Bliżej siebie” jest promocja zdrowia i dobrego samopoczucia młodzieży poprzez rozwijanie umiejętności społecznych i emocjonalnych, kształtowanie postaw optymizmu, wiary w siebie oraz pozytywnego nastawienia.

W ramach projektu „Bliżej siebie” kształtowane będą umiejętności budowania własnej wartości, prawidłowej samooceny poprzez rozwój świadomości własnych uczuć, potrzeb i schematów reagowania na problemy. Ponadto w trakcie realizacji projektu kształtowane będą umiejętności współżycia, współpracy, budowania dobrych relacji z innymi oraz komunikowania się na zasadach otwartości, partnerstwa i wzajemności.

Cele główne projektu:

 • rozwijanie podstawowych umiejętności społecznych i emocjonalnych oraz przygotowanie do samodzielnego (na miarę możliwości) radzenia sobie w sytuacjach trudnych, by wzmocnić odporność na stres, kształtować optymistyczne, pozytywne nastawienie do życia
 • doskonalenie kompetencji społecznych, pozwalających zbudować pozytywny obraz samego siebie i pokonać lęk przed otoczeniem
 • rozwijanie w uczniach postawy ciekawości, otwartości i poszanowania innych
 • rozwijanie umiejętności dbałości o własne zdrowie i innych osób oraz umiejętności tworzenia środowiska sprzyjającego zdrowiu
 • kształtowanie poczucia odpowiedzialności za samodzielnie dokonywane wybory i podejmowane decyzje (przewidywanie skutków własnych decyzji, wyciąganie wniosków i przewidywanie konsekwencji swoich działań)
 • rozwijanie umiejętności komunikacyjnych i budowania relacji z innymi osobami odpowiednio do pełnionych ról społecznych
 • kształtowanie umiejętności współżycia i współpracy oraz komunikowania się na zasadach otwartości, partnerstwa i wzajemności

Realizowane treści nauczania z podstawy programowej:

 1. odkrywanie siebie jako osoby dorosłej
 2. kształtowanie świadomości własnej tożsamości
 3. doskonalenie umiejętności rozpoznawania i wyrażania uczuć
 4. doskonalenie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych i niebezpiecznych
 5. doskonalenie umiejętności nawiązywania relacji z innymi ludźmi
 6. uczenie się nawiązywania właściwych relacji z płcią przeciwną: koleżeństwo, przyjaźń, zakochanie, związek
 7. poznawanie znaczenia słów: odpowiedzialność, obowiązkowość
 8. doskonalenie umiejętności poprawnego zachowania się w miejscach publicznych
 9. doskonalenie umiejętności dokonywania wyborów w różnych sytuacjach życiowych
 10. uczenie się radzenia sobie ze stresem

Odbiorcy programu

Program „Bliżej siebie” przeznaczony jest dla młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnością sprzężoną oraz autyzmem, uczęszczających do Szkoły Przysposabiającej do Pracy.

Harmonogram projektu

Realizacja projektu obejmuje zajęcia w roku szkolnym. W roku szkolnym przewidziano warsztaty mające na celu kształtowanie kompetencji emocjonalnych i społecznych. Spotkania z młodzieżą w formie warsztatów obywać się będą co dwa miesiące.

Harmonogram w roku szkolnym:

 • Wrzesień – poznajmy się – zajęcia z uwzględnieniem gier i zabaw integracyjnych
 • Październik – jesteś ważny – poczucie własnej wartości
 • Listopad – rozpoznawanie emocji – radość, smutek, złość, strach
 • Grudzień – komunikacja
 • Styczeń – złość – sposoby radzenia sobie ze złością
 • Luty – relaksacja – sposoby radzenia sobie ze stresem
 • Marzec – przyjaźń
 • Kwiecień – pozytywne myślenie
 • Maj – zdrowie – dbam o siebie
 • Czerwiec – współpraca – podsumowanie

Zadania dla uczniów, sposób realizacji

Uczniowie zostają podzieleni na trzy grupy. Każda z nich podczas warsztatów realizuje przydzielone zadanie według scenariusza warsztatów np. Warsztaty – emocje:

Grupa I – określa i wizualizuje wpływ STRACHU na organizm człowieka

Grupa II – określa i wizualizuje wpływ ZŁOŚCI na organizm człowieka

Grupa III – określa i wizualizuje wpływ RADOŚCI na organizm człowieka

Wszyscy uczniowie prezentują swoje spostrzeżenia w formie plakatu. Plakaty zostają wyeksponowane na terenie szkoły. 

Formy i metody realizacji projektu

Metody pracy:

 • praktyczne: pokaz, instruktaż
 • podające: pogadanka, opis, objaśnienie
 • praktycznego działania
 • metoda problemowa
 • metoda upoglądowionej instrukcji

Formy pracy:

 • indywidualna
 • grupowa
 • zbiorowa

Kryteria oceny projektu:

 • Uczniowie dokonują prezentacji oraz samooceny własnej pracy i oceny skuteczności współpracy w zespole według wcześniej ustalonych zasad.
 • Nauczyciel ocenia pracę indywidualną i całej grupy na bieżąco, dając jej w ten sposób informację zwrotną pomagającą w dalszej pracy.

Ewaluacja

Wszystkie grupy dokonują samooceny. Ewaluacja programu odbywać się będzie na podstawie rozmowy z uczestnikami, nauczycielami, wywiadu oraz obserwacji.

Bibliografia:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej

Autor: Agata Sędziak – Czytelniczka Portalu

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz