Projekt innowacyjny – W pogoni za Oskarem czyli „Niezwykli wśród Niezwykłych u Korczaka”

Autor: Czytelnik Portalu Pedagogika Specjalna
Opublikowano: 27 czerwca 2019 roku.

 

W POGONI ZA OSKAREM CZYLI „NIEZWYKLI WŚRÓD NIEZWYKŁYCH u Korczaka”

PROJEKT INNOWACYJNY

CZAS REALIZACJI PROJEKTU: 15.05.2019 – 10.06.2019
OPRACOWANIE: MAŁGORZATA ZARĘBA, KATARZYNA BRODOWSKA
SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY IM. JANUSZA KORCZKA W RADOMIU

 

„Pomóżmy dzieciom, by każde z nich stało się tym, kim stać się może – nie ma godniejszego celu, niż danie każdemu dziecku lepszej przyszłości”.
J. Korczak

Wprowadzenie

Wprowadzanie innowacyjnych działań w zakresie kreowania właściwych wzorów funkcjonowania, zarówno edukacyjnego, jak i emocjonalno-społecznego, to działania wspomagające w znacznym stopniu proces kształcenia młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Nasi uczniowie, aby osiągnąć sukces, muszą zaangażować się całkowicie, aby dokonać rzeczy wielkich, choć dla innych wydawać by się mogły małe. Motywacja do nauki szkolnej stanowi jeden z istotnych czynników warunkujących jakość uczenia się. W przypadku uczniów naszego Ośrodka, z uwagi na ich możliwości intelektualne, rozwojowe i edukacyjne, proces uczenia się jest zaburzony i charakteryzuje się niską efektywnością. Nauczyciele pracujący z uczniami ciągle poszukują nowych metod, które wpłynęłyby na jakość kształcenia młodzieży niepełnosprawnej oraz w pełni zabezpieczyłyby ich indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne.

To od nas, pedagogów specjalnych zależy, w jaki sposób i za pomocą jakich narzędzi uczniowie mogą osiągać nawet najbardziej śmiałe cele. Jednym z nich jest uzyskanie przez uczniów pozytywnych informacji o własnych możliwościach oraz potencjale, które przyczyniają się do spostrzegania siebie, jako osoby sprawczej, mogącej osiągać sukcesy.

Otrzymanie „prawdziwej” statuetki „Oskara”, dyplomu oraz wyróżnień w poszczególnych kategoriach, a także dzięki sponsorom i Radzie Rodziców ufundowanych nagród rzeczowych takich jak: rowery, laptopy, tablety, aparaty fotograficzne, „kuferki fryzjerskie”, będzie miało wpływ nie tylko na wspieranie rozwoju uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, ale równocześnie zwiększy efektywność pracy placówki w zakresie podejmowanych oddziaływań wychowawczych i profilaktycznych.

I Charakterystyka projektu oraz realizacja innowacyjnych działań

1. Projekt innowacyjny „W pogoni za Oskarem, czyli Niezwykli wśród Niezwykłych u Korczaka” skierowany jest do wszystkich wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Radomiu – uczniów Branżowej Szkoły oraz Publicznej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy.

2. Głównym celem projektu jest wyłonienie wśród wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego uczniów, którzy dzięki swojej pracy i zaangażowaniu, pomimo posiadanych niepełnosprawności, osiągają znaczące wyniki w różnych dziedzinach nauki czy zasłynęli talentem w sztukach plastycznych, muzyce czy teatrze oraz aktywnie uczestniczą w życiu społecznym placówki.

3. Cele szczegółowe:

 • stwarzanie uczniom niepełnosprawnym możliwości osiągnięcia sukcesu;
 • motywowanie uczniów do systematycznej nauki;
 • rozwijanie ich zainteresowań i uzdolnień;
 • uczenie rywalizacji w bezpiecznej i przyjaznej atmosferze;
 • pogłębienie wiedzy i umiejętności turystyczno-krajoznawczych;
 • propagowanie zdrowego i aktywnego stylu życia;
 • podniesienie kultury osobistej młodzieży poprzez promowanie kulturalnych zachowań w życiu codziennym;
 • propagowanie postaw zgodnego współżycia z ludźmi;
 • promowanie Ośrodka, nauczycieli i uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych osiągających szczególne wyniki w różnych dziedzinach nauki.

4. Założeniem projektu jest dostarczenie pozytywnych wzorów do naśladowania dla wszystkich wychowanków Ośrodka.

5. Otrzymana przez laureata nagroda, czyli statuetka Oskara „Niezwykły wśród Niezwykłych u Korczaka” jest formą wyróżnienia, docenienia i podziękowania za pracowitość i umiejętność jak najlepszego wykorzystania swojej wiedzy teoretycznej i praktycznej.

6. Kategorie dotyczące przyznania statuetki Oskara „Niezwykły wśród Niezwykłych u Korczaka”:

a) Osiągnięcia edukacyjne:

 • osiągnięcia edukacyjne w Branżowej Szkole I stopnia;
 • osiągnięcia edukacyjne w Publicznej Szkole Specjalnej Przysposabiającej do Pracy.

b) Osiągnięcia artystyczne:

 • sztuki plastyczne;
 • śpiew;
 • teatr.

c) Sport i turystyka.

d) Działalność na rzecz społeczności szkolnej i lokalnej – wolontariat.

e) Dama i Gentelman Roku.

7. Zgłoszeń kandydatów do statuetki wraz z uzasadnieniem mogą dokonywać:

a) W kategorii „Osiągnięcia edukacyjne”- nauczyciele uczący obu typów szkół, wychowawcy klas, psycholog/ pedagog;

b) W kategorii „Osiągnięcia artystyczne” – Rada Rodziców, nauczyciele kół zainteresowań związanych z działalnością artystyczną,

c) W kategorii „Sport i turystyka” – nauczyciele wychowania fizycznego oraz opiekunowie kół zainteresowań związanych z turystyką,

d) W kategorii „Działalność na rzecz społeczności szkolnej i lokalnej – wolontariat” – nauczyciele grup wychowawczych, samorząd uczniowski,

e) W kategorii „Dama i Gentelman Roku” – samorząd uczniowski, wychowawcy klas, wychowawcy grup wychowawczych.

8. Wyboru kandydatów zgłoszonych do statuetki Oskara „Niezwykły wśród Niezwykłych u Korczaka” dokonuje Kapituła, w skład, której wchodzą:

 • dyrektor/wicedyrektor Ośrodka,
 • kierownik/lub jeden przedstawiciel warsztatów szkolnych,
 • kierownik grup wychowawczych/lub jeden przedstawiciel z internatu,
 • przewodniczący Rady Rodziców,
 • przedstawiciel Rady Pedagogicznej,
 • opiekun samorządu szkolnego,
 • przewodniczący samorządu szkolnego,
 • przedstawiciel grup wychowawczych w internacie,
 • pedagog/ psycholog szkolny.

9. Ogłoszenie wyników – zwycięzców w danych kategoriach – oraz wręczenie statuetek Oskara „Niezwykły wśród Niezwykłych u Korczaka” oraz wyróżnień w danym roku szkolnym, nastąpi podczas uroczystego zakończenia roku szkolnego.

10. Termin zgłaszania kandydatów do statuetki Oskara – od 15 maja do 10 czerwca danego roku szkolnego.

11. Termin zebrania i rozstrzygnięcia zgłoszonych kandydatów przez Kapitułę – do 15 czerwca danego roku szkolnego.

12. Wybór zgłoszonych kandydatów następuje w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów.

13. Laureaci zostaną wyłonieni w oparciu o kryteria określone dla każdej kategorii (zał. Nr 1).

14. Partnerami projektu w danej dziedzinie są osoby i instytucje współpracujące z Ośrodkiem.

II Metody i formy realizacji projektu:

aktywizujące, słowne, oglądowe, zadań stawianych do wykonania, grupowa, indywidualna, z całą grupą.

III Środki dydaktyczne:

projektor multimedialny, komputer, telewizor, prezentacja multimedialna, materiały filmowe, tablica informacyjna, nagrody dla zwycięzców, podziękowania dla sponsorów wspierających projekt.

IV Rezultaty projektu:

 • zwiększenie motywacji uczniów do nauki;
 • rozwinięcie samodzielności i umiejętności społecznych uczniów;
 • rozwój kompetencji osobistych.
Pobierz cały materiał z załącznikiem

 

Autorki: Małgorzata Zaręba i Katarzyna Brodowska – Czytelniczki Portalu

 

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz