Usprawnianie rozwoju motoryki małej oraz wrażliwości słuchowej – konspekt zajęć rewalidacyjno-wychowawczych o tematyce zimowej

Autor: Czytelnik Portalu Pedagogika Specjalna
Opublikowano: 3 kwietnia 2023 roku.

1. Imię i nazwisko nauczyciela:

2. Rodzaj zajęć: lekcja otwarta (45 min)

3. Data: 10.01.2023 r.

4. Klasa/grupa /kolejność zajęć: zespół rewalidacyjno-wychowawczy

Przedmiot/rodzaj zajęć:zespół rewalidacyjno-wychowawczy
Temat ośrodka: „Zima”
Temat lekcji:„Usprawnianie rozwoju motoryki małej oraz wrażliwości słuchowej”.
Wymagania szczegółowe z rozporządzenia MEN:Wspomaganie rozwoju uczestników, rozwijanie zainteresowania otoczeniem oraz rozwijanie samodzielności w funkcjonowaniu w codziennym życiu, stosowanie ich do możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych.
Cele ogólne zajęć:1. Kształtowanie umiejętności komunikowania się z otoczeniem na poziomie odpowiadającym indywidualnym możliwościom uczestników.
2. Kształtowanie umiejętności współżycia w grupie.
3. Wdrażanie do osiągania optymalnego poziomu samodzielności w podstawowych sferach życia.
4. Rozwijanie zainteresowania otoczeniem, kształtowanie umiejętności funkcjonowania w otoczeniu.
5. Usprawnianie rozwoju motoryki małej z uwzględnieniem koordynacji wzrokowo-ruchowej i wzrokowo-ruchowo-słuchowej.
6. Utrwalanie relacji emocjonalnej oraz budowanie wspólnego pola uwagi.
7. Nauka celowego działania dostosowanego do wieku, możliwości i zainteresowań uczestników oraz przejawianej przez nich aktywności.
Cele szczegółowe:Uczestnik zajęć:
– współdziała z nauczycielem i osobą wspomagającą,
– reaguje na polecenia i stosuje się do nich,
– koncentruje uwagę na prezentowanych aktywnościach/bodźcach,
– podejmuje próbę działania zespołowego podczas układania plakatu,
– słucha uważnie prezentowanej piosenki,
– śpiewa/nuci piosenkę i pokazuje zgodnie z instrukcją nauczyciela (w miarę swoich indywidualnych możliwości),
– wybiera instrument, gra i aktywnie uczestniczy w zabawie muzycznej,
– układa postać bałwana z gotowych elementów,
– przykleja z pomocą elementy na kartkę,
– uważnie słucha bajki logopedycznej czytanej  przez nauczyciela,
– naśladuje odgłosy i ruchy nauczyciela podczas ćwiczeń logopedycznych,
– dopasuje takie same elementy – memory,
– segreguje korale wg koloru,
– nawleka korale na sznurek,
– integruje się z kolegami podczas wspólnej, dowolnej zabawy klockami.
Metody, formy, techniki:– podające,
– oparte na obserwacji,
– praktycznego działania.
Forma pracy: indywidualna i grupowa.
Środki i pomoce dydaktyczne do lekcji:olejek eteryczny świąteczny, kominek zapachowy, wkład świecowy, zapalniczka, plakat zimowy, taśma klejąca, komputer (do odtworzenia piosenki), instrumenty, karta pracy – bałwan, kolorowa kartka a4, klej, klocki memory, korale, sznurki, klocki
Narzędzia TIK, które zamierzam wykorzystać na lekcji (programy, platforma edukacyjna)komputer (do zaprezentowania piosenki)
W jakim celu:
Rozwijanie zainteresowania muzyką oraz zwiększenie możliwości słuchowej uczniów.  
Przebieg lekcji/zajęćAktywności uczestników prowadzące do osiągnięcia celów, czas zaplanowany na poszczególne aktywności: 45-60 min
Zajęcia wstępne:
1. Otwarcie okien, wpuszczenie zimnego powietrza, użycie słów zima, zimno dla odczucia zimowej pory roku.  
2. Zapalenie kominka zapachowego z olejkiem eterycznym o zapachu świątecznym.
Część główna:
1. Wspólne układanie plakatu przedstawiającego zimę. Zawieszenie plakatu na drzwiach w klasie.
2. Zimowa piosenka „Zima, zima” – słuchanie i śpiewanie piosenki odtworzonej na komputerze wraz z nauczycielem, improwizacja ruchowa oraz gra na instrumentach.
3. Układanka „Bałwan” – dopasowanie gotowych elementów, przyklejenie na kartkę a4.
4. Zimowa bajka logopedyczna pt.: „Chory Staś” – odsłuchanie bajki oraz naśladowanie nauczyciela w czasie ćwiczeń logopedycznych.
5. Zimowe memory – dopasowanie takich samych elementów.
6. Korale dla pani Zimy – segregowanie korali wg koloru (dwa kolory), nawlekanie korali w wybranym kolorze.
7. Wspólna zabawa – dowolne układanie klocków na dywanie.
Zajęcia końcowe:
1. Zawieszenie wykonanych prac na tablicy, podsumowanie pracy uczestników zajęć.
2. Nauczyciel dziękuje uczestnikom zajęć za pracę na zajęciach, chwali ich postępy.  W nagrodę nauczyciel pozwala na zabawę instrumentami muzycznymi.
Sposób ewaluacji końcowejObserwacja i monitorowanie zaangażowania uczestników, ich aktywności, koncentrowania uwagi na wykonywanych czynnościach, poziomu wykonania zadania, entuzjazmu w wykonywaniu zadań.
Praca domowaSłuchanie i śpiewanie piosenki „Zima, zima” – koncert dla swoich bliskich.
Wykorzystywane materiały, literatura źródłowahttps://pedagogika-specjalna.edu.pl https://www.youtube.com/watch?v=Y8K7qVN4E-c https://pedagogika-specjalna.edu.pl/logopedia/chory-stas-bajka-logopedyczna/  

*Uwagi:

– w razie potrzeby odpoczynku uczestnicy zajęć siadają na pufie,

– na prośbę nauczyciela uczestnik zajęć wraca do przerwanej bądź kolejnej aktywności,

– uczestnicy zajęć mogą w różny sposób reagować na obecność obcych osób w czasie zajęć.

Załączniki:

Chory Staś” – zimowa bajka logopedyczna; źródło: https://pedagogika-specjalna.edu.pl/logopedia/chory-stas-bajka-logopedyczna/

Autor: Emilia Janke-Sutkowska – Czytelniczka Portalu

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz