Wspomaganie kompetencji komunikacyjnych – scenariusz zajęć rewalidacyjno-wychowawczych „Wiosenne rozmowy”

Autor: Czytelnik Portalu Pedagogika Specjalna
Opublikowano: 31 maja 2022 roku.

Temat zajęć: Wiosenne rozmowy – wspomaganie kompetencji komunikacyjnych

Termin:

wiosna

Czas trwania zajęć:

4 h

Miejsce zajęć:

sale zajęć

Uczestnicy zajęć:

uczestnicy zajęć rewalidacyjno-wychowawczych z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim

Środki dydaktyczne:

 • tablica, zdjęcia uczestników zajęć, symbole obrazkowe
 • symbole wg porannego kręgu (zapach cytryny, owoc cytryny, barwa zielona, bębenek, ziemia, materiał przyrodniczy)
 • chusta, tkanina zielona
 • suszarka (nadmuch)
 • materiały plastyczne
 • czarna ziemia, nasiona, naczynia, zraszacz z wodą
 • odzież wierzchnia, obuwie
 • laptop, nagrania (A. Vivaldi „Wiosna”, opowiadanie „Wiosna”, piosenka „Wiosna śpiewa na zielono”, nagranie „Śpiew ptaków wiosną”, utwór „Wiosenny wietrzyk”, nagrania „W naszym ogródeczku” i inne w razie potrzeby)
 • literatura dziecięca (rymowanka „Pajączek”, wiersz „Wiosenne porządki” J. Brzechwy i inne w razie potrzeby)

Cele zajęć:

Cel ogólny:

 • rozwijanie komunikowania się werbalnego i pozawerbalnego

Cele szczegółowe – uczestnik zajęć:

 • reaguje na głos, swoje imię, codzienne powitania i pożegnania
 • reaguje w sposób zróżnicowany na ton i modulację głosu, mimikę twarzy, gesty
 • wyraża mową ciała, mimiką, słowami swoje samopoczucie, emocje, potrzeby
 • osłuchuje się ze słownictwem związanym z porą roku, odczuciami wiosny
 • aktywnie uczestniczy w oznaczaniu tablicy obecności i kalendarza pogody
 • wzbogaca mowę bierną z zakresu schematu ciała, zna nazwy
 • inicjuje rozmowy, uczestniczy w dialogu, odpowiada na pytania
 • reaguje adekwatnie na proste polecenia
 • reaguje emocjonalnie na muzykę, zabawy ze słowem

Metody pracy:

 • elementy „porannego kręgu”, muzykoterapii, chromoterapii, aromaterapii
 • komunikacja wspomagająca
 • stymulacja polisensoryczna
 • zabawa słowna połączona z dotykiem i ruchem
 • metoda naśladowcza
 • pokaz
 • biblioterapia
 • metoda słowna – opowiadanie, wiersz, piosenka
 • praktycznego działania
 • elementy metody Affolter
 • relaksacja
 • modyfikacja zachowań z użyciem wzmocnień stymulujących

Formy pracy:

zbiorowa, indywidualna, zindywidualizowana

Rola nauczyciela:

wspiera, aktywizuje, pomaga, zachęca i motywuje do działania

Rola uczestnika zajęć:

na miarę swoich możliwości aktywnie uczestniczy w zajęciach

Przebieg zajęć:

I. Zajęcia wstępne:

 1. Powitanie każdego uczestnika zajęć – wypowiadanie jego imienia, nawiązanie kontaktu werbalnego i fizycznego, obdarzenie go uwagą.
 2. Oznaczanie tablicy obecności, osłuchanie z imionami.
 3. Oznaczanie kalendarza pogody z podkreśleniem słowa „wiosna”.

II. Zajęcia właściwe:

 1. Osłuchanie z terminem „wiosna”, określeniami zjawisk atmosferycznych (słońce, deszcz, lekki wiatr), nazwami symboli i odczuć (ciepło) związanymi z tą porą roku poprzez:
  • muzyczne wprowadzenie w atmosferę wiosny (nagranie A. Vivaldi „Wiosna”);
  • odczuwanie symboli wiosennych (zapach, smak, dźwięk, barwa) z podkreśleniem słowa „wiosna”, akcentowanie głoski „o”;
  • słuchanie opowiadania o wiośnie (nagranie „Wiosna”);
  • zabawa z zieloną chustą przy słowach piosenki „Wiosna śpiewa na zielono”;
  • praca plastyczna (kolorowanie, wyklejanie) przy wiosennych odgłosach przyrody (nagranie „Śpiew ptaków wiosną”)
  • zabawa w wiatr przy utworze „Wiosenny wietrzyk”
  • masażyk przy słowach rymowanki „Pajączek”;
  • słuchanie czytanego tekstu „Wiosenne porządki” J. Brzechwy.
 2. Osłuchanie z terminem „wiosna” i terminami związanymi z pracami ogrodowymi podczas praktycznego działania:
  • słuchanie nagrania „W naszym ogródeczku”;
  • praca z czarną ziemią, odczuwanie wilgoci, podkreślenie słów „wiosna”, „ziemia”;
  • wciskanie nasion, podlewanie, podkreślenie słowa „deszcz”;
  • odpoczynek przy odgłosach wiosennej przyrody (nagranie „Śpiew ptaków wiosną”).
 3. Osłuchanie z komunikatami werbalnymi, nazwami części ciała i realizacja poleceń słownych podczas przygotowań do powrotu do domu:
  • zmiana obuwia z podkreśleniem słowa „noga”;
  • nakładanie odzieży wierzchniej z podkreśleniem słów „ręka”, „głowa”;
  • realizacja poleceń werbalnych związanych z wyjazdem do domu.

III. Zajęcia końcowe:

 1. Porządkowanie sali po zajęciach.
 2. Wymienianie pozytywnych zachowań, reakcji, chwalenie, dostrzeganie wytworów.
 3. Pożegnanie się słowem, gestem.

Uwagi:

Przebieg zajęć może ulec zmianie w zależności od bieżących potrzeb uczestników zajęć, samopoczucia, zachowań trudnych.

Autor: Irena Wasyluk – Czytelniczka Portalu

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz