Informacja o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej

Autor: Czytelnik Portalu Pedagogika Specjalna
Opublikowano: 1 grudnia 2019 roku.

……………………………………………………………………………………………..

(pieczęć przedszkola/szkoły/innej formy wychowania przedszkolnego)

Imię i nazwisko dziecka

Rok szkolny 2018/2019

Forma wychowania przedszkolnego* przedszkole

Informacja o stanie przygotowania dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej

I Opanowanie wymagań określonych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego w obszarze

1. Fizyczny obszar rozwoju dziecka:

1) Mocne strony dziecka:

Biega swobodnie i do celu. Skacze na jednej nodze, utrzymuje równowagę przynajmniej trzy podskoki. Przeskakuje przez przeszkodę. Utrzymuje równowagę stojąc na jednej nodze. Przechodzi stopa za stopą wzdłuż wyznaczonej linii. Rzuca piłkę. Kopie piłkę. Sprawnie sprząta zabawki i przybory po zakończonej zabawie.

2) Zauważone trudności:

Nie skacze na dwóch nogach i / lub nie utrzymuje równowagi podczas przynajmniej trzech podskoków. Z trudnością używa prawidłowego chwytu narzędzia i / lub z trudnością stosuje odpowiedni nacisk podczas rysowania, kreślenia i prób pisania.

3) Podjęte lub potrzebne działania wspierające potrzeby dziecka:

Zaspokajano potrzebę ruchu poprzez organizowanie różnorodnych form zabaw ruchowych, manualnych, rysowanie, malowanie, tworzenie form przestrzennych, dobieranie trudniejszych zadań. Stawiano zadania wymagające większej precyzji ruchów rąk oraz koordynujących działanie wzroku i ruchu.

4) Wskazówki dla rodziców:

Stawianie zadań sprzyjających rozwojowi umiejętności i zaspokajanie potrzeb.

2. Emocjonalny obszar rozwoju dziecka:

1) Mocne strony dziecka:

Panuje nad swoimi emocjami, przeżywa je w sposób akceptowalny dla innych. Adekwatnie do sytuacji reaguje na smutek, płacz, radość osób z otoczenia. Radzi sobie samodzielnie w różnych sytuacjach. Podejmuje samodzielne decyzje dotyczące swoich działań, wyborów. Zawsze bez lęku rozstaje się z mamą. Rozumie, że zawsze wróci. Akceptuje czas rozstania.

2) Zauważone trudności:

Nie dostrzega, że zwierzęta posiadają zdolność odczuwania i / lub nie przejawia życzliwości i troski w stosunku do świata przyrody. Jeśli napotyka trudności, nie stara się ich pokonywać. 

3) Podjęte lub potrzebne działania wspierające potrzeby dziecka:

Prowadzono zabawy wspierające rozwój społeczny dziecka. Poszerzano  doświadczenia społeczne dziecka poprzez stawianie zadań wymagających pełnienia różnorodnych ról oraz pogłębiano  jego wiedzę o otoczeniu społeczno-przyrodniczym. Sprzyjano rozwojowi emocjonalnemu dziecka poprzez określanie jego aktualnych stanów emocjonalnych (uświadomienie ich sobie i poprawne ich nazywanie).

4) Wskazówki dla rodziców:

Wspierać rozwój umiejętności społecznych i odporność emocjonalną.

3. Społeczny obszar rozwoju dziecka:

1) Mocne strony dziecka:

Zgodnie współdziała, z szacunkiem odnosi się do rówieśników w czasie wspólnych działań. Zazwyczaj z szacunkiem odnosi się do dorosłych, słucha i wykonuje polecenia. Współdziała z rówieśnikami w zabawie, pracach użytecznych, podczas odpoczynku. Nawiązuje relacje, współdziała z dorosłymi. Zazwyczaj przestrzega ustalonych norm i reguł zachowania. Zazwyczaj przestrzega zawartych umów. Uczestniczy we wszystkich zajęciach organizowanych przez nauczyciela. Używa zwrotów grzecznościowych, odpowiednio zachowuje się w różnych sytuacjach.

2) Zauważone trudności:

Nie rozumie niektórych sytuacji z życia społecznego, wymaga wsparcia osoby dorosłej, szuka akceptacji i zrozumienia, oczekuje pochwały i zapewnienia o prawidłowym działaniu.

3) Podjęte lub potrzebne działania wspierające potrzeby dziecka:

Częste chwalenie, motywowanie dziecka do działania, wspieranie w działaniach, dawanie możliwości dokonywania samodzielnych wyborów.

4) Wskazówki dla rodziców:

Zachęcać dziecko do pokonywania trudności w różnych działaniach czy sytuacjach; wspólne planowanie, współdecydowanie w oparciu o pomysły; stopniowanie trudności zadań odpowiednio do możliwości dziecka.

4. Poznawczy obszar rozwoju dziecka:

1) Mocne strony dziecka:

Podaje swoje imię i nazwisko. Zna swój adres zamieszkania. Wie, ile ma lat. Wymienia osoby z najbliższej rodziny, podaje ich imiona. Wie, jakie zawody wykonują jego rodzice, czym się zajmują. Wie, w jakim państwie mieszka. Zna nazwę stolicy Polski. Rozpoznaje godło i flagę Polski. Wymienia nazwy pór roku. Zna i nazywa zjawiska atmosferyczne charakterystyczne dla poszczególnych pór roku. Zna i nazywa wybrane zwierzęta hodowane przez człowieka. Zna i nazywa wybrane zwierzęta dziko żyjące. Klasyfikuje przedmioty według zauważonej reguły. Prawidłowo określa położenie przedmiotów w przestrzeni. Z pomocą recytuje krótkie wierszyki, rymowanki, wyliczanki. Układa powoli obrazek z części. Znajduje i zaznacza wszystkie szczegóły, którymi różnią się obrazki. Koncentruje się na wykonywanym zadaniu, ale wymaga dodatkowych poleceń. Pracuje i doprowadza prace do końca, ale wymaga dodatkowej motywacji. Interesuje się książkami. Z uwagą słucha opowiadań, baśni i innych form literackich. Zna litery, ale niektóre myli. Interesuje się pisaniem, podejmuje samodzielne próby kreślenia znanych liter i cyfr z wykorzystaniem różnorodnych form i przyborów. Rysuje szlaczki niezbyt dokładnie. Rozróżnia stronę lewą i prawą: podnosi podaną rękę, dotyka podanego kolana, ucha, oka. Ustala położenie obiektów w stosunku do innych obiektów, rysuje większość lecz nie wszystkie podane elementy. Bezbłędnie liczy na konkretach. Rozróżnia podstawowe figury geometryczne. Rozpoznaje modele monet i banknotów o niskich nominałach i posługuje się nimi w zabawie. Improwizuje ruchem i gestem, porusza się przy muzyce, tańczy, reaguje na sygnały. Zna i śpiewa piosenki z repertuaru dziecięcego. Używa wybranych zwrotów i wyrazów w nauczanym języku obcym. Śpiewa w grupie poznane piosenki, powtarza proste rymowanki i wierszyki w nauczanym języku obcym.

2) Zauważone trudności:

Nie wymienia nazw dni tygodnia. Nie wie jak bezpiecznie poruszać się po ulicy. Nie odróżnia elementów świata fikcyjnego od świata rzeczywistego. Nieprawidłowo kontynuuje sekwencje. Nie układa i / lub nie opowiada historyjki obrazkowej. Nie wykonuje symetrycznego rysunku w przestrzeni sieci kwadratowej zgodnie z zaproponowanym wzorem, nie odwzorowuje rysunku. Nie dzieli zdań na wyrazy. Nie dzieli na sylaby większości podanych wyrazów. Nie wyodrębnia głosek w wyrazach o prostej budowie fonetycznej. Nie czyta samodzielnie. Rysuje niezgodnie ze śladem. Nie odwzorowuje kształtu litery. Błędnie wyznacza wynik dodawania. Określa równoliczność lub nierównoliczność dwóch zbiorów poprzez samodzielne przeliczanie elementów w zbiorach, lecz czasem popełnia błędy. Nie posługuje się liczebnikami porządkowymi. Nie wie, na czym polega pomiar długości przedmiotów, nie mierzy długości przedmiotów np. stopa za stopą – nie mierzy, np. odległość od okna do drzwi za pomocą kroków; długość stolika za pomocą dłoni; długość linii na podłodze za pomocą stóp. Niechętnie uczestniczy lub nie uczestniczy w zabawach parateatralnych.Nie rozumie prostych poleceń kierowanych do niego w nauczanym języku obcym.

3) Podjęte lub potrzebne działania wspierające potrzeby dziecka:

Prowadzono indywidualne zajęcia rewalidacyjne oraz w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

4) Wskazówki dla rodziców:

Wspieranie dziecka w jego działaniach, prowadzenie różnych zabaw np. jak w przedszkolu.

II Samodzielność, w tym umiejętności i wykonywanie czynności samoobsługowych

1) Mocne strony dziecka:

Samodzielnie korzysta z toalety. Poprawnie myje i wyciera ręce oraz twarz. Samodzielnie myje zęby. Posługuje się sztućcami. Nakrywa do stołu i sprząta po posiłku. Potrafi sygnalizować swoje potrzeby w różnych sytuacjach (potrzebę zabawy, odpoczynku, pragnienie, głód).

2) Zauważone trudności:

Trudności z wiązaniem sznurowadeł, zapinaniem guzików.

3) Podjęte lub potrzebne działania wspierające potrzeby dziecka:

Zachęcanie dziecka do samodzielnego wykonywania czynności samoobsługowych.

4) Wskazówki dla rodziców:

Wykorzystywanie niektórych sytuacji życia codziennego do samodzielnego działania dziecka ćwiczenia pojedynczych czynności samoobsługowych.

III Potrzeby rozwojowe dziecka, w tym zauważone predyspozycje, uzdolnienia i zainteresowania

1. Opis:

Maciek chętnie rysuje; lubi zajęcia muzyczno-ruchowe. Lubi słuchać czytanych bajek i opowiadań; ogląda książki, czasopisma dla dzieci. Pochwały motywują Maćka do działania. Posiada wyobraźnię przestrzenną – konstruuje ciekawe budowle z klocków i innych materiałów.

1) Podjęte lub potrzebne działania służące ich rozwijaniu:

Tworzono sytuacje wychowawcze w celu zaspokojenia potrzeb, zachęcano do rozwijania zainteresowań; Maciek został objęty zajęciami rewalidacyjnymi oraz w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

2) Wskazówki dla rodziców:

Zaspokajanie potrzeby akceptacji i aprobaty, chwalenie dziecka i zachęcanie do działania. Rozwijanie zainteresowań dziecka oraz poświęcanie mu czasu, wspólne zabawy i rozmowy.

IV Dodatkowe spostrzeżenia o dziecku

Dziecko zwraca się grzecznie i kulturalnie do rówieśników i osób dorosłych; jest lubiane przez koleżanki i kolegów, jest zapraszane do zabaw.

……………………………………                                  ….…………………………..

(data i podpis nauczyciela)                                       (pieczęć i podpis dyrektora)

* Wpisać odpowiednio: przedszkole, oddział przedszkolny w szkole podstawowej, punkt przedszkolny, zespół wychowania przedszkolnego.

Autorka: Anna Gapska – Czytelniczka Portalu

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz