Scenariusz lekcji języka niemieckiego w klasie IV technikum

Autor: Czytelnik Portalu Pedagogika Specjalna
Opublikowano: 5 marca 2019 roku.

Tablica szkolna z napisem: Sprechen Sie Deutsch?

Temat: Wohnung – Abivorbereitung. Wiederholung Und Festigung.

Klasa: 4th, 4żg, 4fr

Data: 07.02.2019 r.

Czas trwania: 3 godziny lekcyjne – blok przygotowujący do egzaminu maturalnego

Cele lekcji – uczeń:

 • rozpoznaje i poprawnie nazywa typowe sprzęty wyposażenia mieszkania
 • potrafi opisać swój pokój, podając ustawienia mebli i sprzętu – zna i poprawnie stosuje przyimki
 • utrwala wcześniej poznane już sposoby opisu obrazka
 • doskonali sprawność mówienia
 • doskonali wymowę języka niemieckiego
 • powtarza bazę środków językowych

Cele szczegółowe – uczeń:

 • wykazuje się znajomością zwrotów potrzebnych do opisu obrazka
 • posługuje się podstawowym zasobem środków językowych z tematu: dom (np. miejsce zamieszkania, opis domu, pomieszczeń domu i ich wyposażenia)
 • rozumie wypowiedzi artykułowane w standardowej odmianie języka; reaguje na polecenia
 • formułuje spójne wypowiedzi ustne z zastosowaniem form gramatycznych odpowiednich do wyrażania teraźniejszości – opisuje wygląd pokoju/mieszkania opisując rozmieszczenie mebli i sprzętów
 • tworzy zrozumiałe wypowiedzi pisemne w formie prostych wyrażeń i zdań: tworzy zdania z podanego materiału, odpowiada na pytania, tworzy opis pokoju
 • stosuje strategie komunikacyjne – domyślanie się znaczenia wyrazów z kontekstu oraz wyszukuje w tekście żądaną informację lub szczegół

Metody pracy i cele metod aktywizujących:

 • zastosowanie tablicy interaktywnej i sprawienie (dzięki zastosowaniu różnych
  środków dydaktycznych), że uczeń staje się aktywny i zdobywa wiedzę drogą własnych dążeń i poszukiwań
 • zaktywizowanie ucznia do nauki języka niemieckiego, do samodzielnego myślenia, kreatywności, własnych poszukiwań i rozwiązań
 • zrozumienie i zapamiętanie wiadomości
 • rozwój indywidualny, wspieranie i uwzględnienie stylów uczenia się i myślenia (ćwiczenia dla słuchowców, wzrokowców i kinestetyków)
 • integracja klasowa, praca w zespołach, z całą grupą i indywidualna
 • wykorzystanie technik TIK w celu uatrakcyjnienia zajęć

Materiały i pomoce dydaktyczne:

laptopy, wizualizer, tablica interaktywna, karty z zadaniami dla grup, e-nauczanie na platformie librusa

Przebieg lekcji

1. Czynności organizacyjne (sprawdzenie obecności, zadania, przygotowania do zajęć)

2. Wprowadzenie

 • podanie tematu lekcji
 • podział grupy na 2 zespoły

3. Realizacja tematu lekcji

 • Nauczyciel uruchamia przygotowany przez siebie test na platformie librusa na tablicy interaktywnej jako rozgrzewkę językową. Uczniowie nazywają sprzęty. Zadaniem grup jest dopasowanie podpisów do obrazków. Powtórzenie znanego słownictwa, wprowadzenie nowego.
 • Podzieleni losowo uczniowie na 2 osobowe grupy rozwiązują powtórzeniowy pakiet Premium platformy (w pakiecie system podaje prawidłową wymowę używanej leksyki).
 • Uczniowie losują grupy tematyczne z zakresu maturalnego i na laptopie wyszukują pasujący obrazek, zmieniają z sąsiadem miejsce i opisują wyszukany przez niego temat, np. podróż.
Pobierz cały materiał

Opracowanie: Monika Wawszkowicz-Pydo 

Materiał nadesłany przez Czytelniczkę Portalu Pedagogika Specjalna – portal dla nauczycieli

 

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz