Jestem uczniem asertywnym – scenariusz zajęć świetlicowych

Autor: Czytelnik Portalu Pedagogika Specjalna
Opublikowano: 24 stycznia 2019 roku.

Dzieci z nauczycielem pracują w grupie.

Temat lekcji: Jestem uczniem asertywnym.

Cele ogólne:
 • zapoznanie uczniów z nowym terminem – asertywność
 • poszerzanie wiedzy dotyczącej prawidłowych postaw w kontaktach społecznych
 • rozwijanie i kształtowanie umiejętności prawidłowego rozwiązywania sytuacji trudnych
  i konfliktowych
 Cele operacyjne – uczeń:
 • poznaje słowo asertywność
 • zna znaczenie pojęcia asertywność i postawa asertywna
 • rozróżnia postawę asertywną, agresywną i uległą
 • współpracuje w zespole
 • prezentuję daną postawę
 • rozpoznaje prezentowaną postawę
 • dopasowuje zachowanie do postawy
 • wie jak wykazać się postawą asertywną w danych sytuacjach
Metody nauczania (według F. Bereźnickiego):
 • burza mózgów
 • metody podające: pogadanka, wyjaśnienie
 • metody praktyczne: ćwiczenia przedmiotowe
 • metody eksponujące: drama
Formy pracy:

indywidualna jednolita, grupowa zróżnicowana, grupowa jednolita

Środki dydaktyczne:

tablica lub brystol dużego formatu, kartki dużego formatu, koperty z opisami sytuacji, karty pracy, plansze z nazwami zachowania, plansze z opisami sytuacji, długopisy

Przebieg zajęć

 1. Nauczyciel pisze na tablicy/brystolu słowo asertywność, uczniowie na zasadzie burzy mózgów wymieniają słowa, które kojarzą im się z asertywnością, mówią jaka jest według nich definicja tego słowa, nauczyciel zapisuje je na tablicy.
 2. Po burzy mózgów nauczyciel ustala z uczniami jedną definicję asertywności/postawy asertywnej, którą zapisuje na kartce dużego formatu i wiesza ją w klasie w widocznym miejscu.
 3. Nauczyciel wyjaśnia uczniom, że oprócz postawy asertywnej wyróżniamy jeszcze postawę agresywną i uległą, uczniowie podają przykłady zachowań agresywnych i uległych.
 4. Po zapoznaniu uczniów z trzema rodzajami postaw, uczniowie dobierają się w 4 osobowe zespoły (6 zespołów). Każdy zespół ma za zadanie odpowiednio dopasować zachowania do postaw, wspólne sprawdzenie i omówienie (załącznik nr 1).
 5. Uczniowie w tych samych grupach losują kopertę, w której znajduje się opis sytuacji i zachowania, zadaniem uczniów jest odegrać opisaną scenkę prezentując wylosowaną postawę, zadaniem reszty uczniów jest odgadnięcie o jaką postawę chodzi załącznik nr 2). Po każdej scence uczniowie określają czy przedstawione zachowanie było właściwe a jeśli nie – podają alternatywne.
 6. Uczniowie ponownie w grupach otrzymują opisy różnych sytuacji, ich zadaniem jest wymyślenie, w jaki sposób można zachować się, aby zareagować na daną sytuację w sposób asertywny (załącznik nr 3). Nauczyciel prosi wybranego ucznia, aby przed rozpoczęciem zadania przeczytał całej klasie ustaloną wcześniej definicję asertywności. Uczniowie prezentują opisy sytuacji oraz swoje propozycje zachowań.
 7. Nauczyciel rozdaje uczniom medale z napisem „jestem asertywny”, uczniowie krótko podsumowują zajęcia mówiąc o tym dlaczego warto zachowywać się w sposób asertywny.
 8. Informacja zwrotna – Wybrane dzieci dokańczają zdania: Dzisiaj na zajęciach dowiedziałem/am się że….. Dzisiaj na zajęciach nauczyłam/em się że….. Dzisiaj na zajęciach zdziwiło mnie, że …………
załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3

Opracowanie: Marta Gągol

Materiał nadesłany przez Czytelniczkę portalu Pedagogika Specjalna – portal dla nauczycieli

 

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz