Konspekt zajęć z edukacji wczesnoszkolnej – ocenianie kształtujące

Autor: Czytelnik Portalu Pedagogika Specjalna
Opublikowano: 1 sierpnia 2018 roku.

Konspekt zajęć – ocenianie kształtujące

Przedmiot: edukacja wczesnoszkolna
Data: 20.03.2018 r.
Klasa: IIIa

Temat: Sprawdzam siebie. Ja się na tym znam!

Usytuowanie problematyki omawianej na zajęciach w podstawie programowej:
 I etap edukacyjny obejmujący klasy I-III szkoły podstawowej – edukacja wczesnoszkolna
1. Edukacja polonistyczna.
Uczeń:
1a – uważnie słucha wypowiedzi i korzysta z przekazywanych informacji,
1b – rozumie teksty przeznaczone dla dzieci i wyciąga z nich wnioski,
2a – rozumie sens kodowania oraz dekodowania informacji; odczytuje uproszczone rysunki, piktogramy, znaki informacyjne i napisy,
3b – dobiera właściwe formy komunikowania się w różnych sytuacjach społecznych,
3c – uczestniczy w rozmowach, udziela odpowiedzi na pytania, prezentuje własne zdanie i formułuje wnioski, poszerza zakres słownictwa,
3d – dba o kulturę wypowiadania się,
3f – pisze czytelnie i estetycznie, przestrzega zasad kaligrafii.
 Części wstępnej podstawy programowej dla szkoły podstawowej, w tym przypisanie zadań ogólnych szkoły oraz kształtowanie kompetencji kluczowych:
– rozwijanie predyspozycji i zdolności poznawczych dziecka,
– kształtowanie u dziecka pozytywnego stosunku do nauki.
 Wskazanie wykorzystywanych zalecanych warunków i sposobów realizacji umiejętności określonych w podstawie programowej:
– dobieranie właściwych metod nauczania i środków dydaktycznych,
– powtarzanie i stopniowe pogłębianie wiadomości i umiejętności.

Uzasadnienie celowości realizacji tematu:
Na zajęciach uczniowie utrwalą poznane zasady ortograficzne za pomocą poznanych metod uczenia się.

Powiązanie z wcześniejszą wiedzą:
– uczniowie poznali zasady: ó wymienne na o, a, e; ó niewymienne; ó w zakończeniach ów, ówka; u na początku wyrazów, u w końcówkach wyrazu, u w zakończeniach uje; rz po spółgłoskach w, t, p, d, g, h, j, k, b; rz wymienne na r, ż wymienne na g; dz, h; ch wymienne na sz; ch na końcu wyrazów,
– uczniowie potrafią posługiwać się elementami kodowania i dekodowania,
– uczniowie poznali metodę mnemotechniki.

Cele lekcji:
Uczeń:
– kształtuje umiejętność logicznego myślenia, wnioskuje, porządkuje elementy, rozumie i wskazuje zależności,
– utrwala poznane zasady ortograficzne,
– wykorzystuje poznane metody mnemotechniczne.

Cele sformułowane w języku ucznia:
Na dzisiejszej lekcji utrwalisz poznane zasady ortograficzne poprzez wykorzystanie poznanych metod uczenia się.

Kryteria wymagań NaCoBezu:
– Odczytasz poznane zasady ortograficzne i dopasujesz do nich wyrazy za pomocą kodowania. Do każdego wyrazu dopasujesz kubek, który określać będzie podaną wcześniej zasadę ortograficzną. Kubki odpowiadają kolorowi kartki na których zapisane są zasady.
– Wybrane wyrazy utrwalisz sobie za pomocą poznanej metody mnemotechnicznej.
– Napiszesz z kolegą dyktando biegane.
– Poprawnie zapiszesz podyktowane przez kolegę zdanie i prawidłowo odczytasz zdanie, które podyktujesz koledze.

Pytanie kluczowe:
Kiedy żółta żaba, z zielono-różową różą w gębie, może zjadać czarny chleb?

Metody:
Praktycznego działania
– kodowanie
– mnemotechniki
– kolorowa ortografia

Formy:
– indywidualna
– grupowa

Środki dydaktyczne: kubeczki, karty pracy z wyrazami, zdania do dyktanda, zeszyt, długopis

Przebieg lekcji
Część wstępna

Na początku nauczyciel pokazuje dzieciom poznane wcześniej trudności ortograficzne ó, u, ż, rz, ch.

Podanie celu uczniom:
Na dzisiejszej lekcji utrwalisz poznane zasady ortograficzne poprzez wykorzystanie poznanych metod uczenia się.

Pytanie kluczowe:
Kiedy żółta żaba, z zielono- różową różą w gębie, może zjadać czarny chleb?

Część główna I

Nauczyciel dzieli uczniów na grupy. Nauczyciel umieszcza na podłodze kartki z zasadami ortograficznymi i informuje dzieci, że każdej zasadzie będzie odpowiadał jeden kolor. Następnie rozdaje karty pracy na których znajdują się wyrazy z brakującymi literami.

(NaCoBezu):
– Odczytasz poznane zasady ortograficzne i dopasujesz do nich wyrazy za pomocą kodowania. Do każdego wyrazu dopasujesz kubek, który określać będzie podaną wcześniej zasadę ortograficzną. Kubki odpowiadają kolorowi kartki na których zapisane są zasady.

Część główna II

Uczniowie wybierają sobie 3 wyrazy i starają się zapamiętać ich pisownię za pomocą poznanych mnemotechnik.

(NaCoBezu):
– Wybrane wyrazy utrwalisz sobie za pomocą poznanej metody mnemotechnicznej.

Odpowiedź na pytanie kluczowe: Kiedy żółta żaba, z zielono- różową różą w gębie, może zjadać czarny chleb?

Część końcowa

Uczniowie w parach piszą dyktando biegane. Jeden z uczniów biegnie do podanego przez miejsca, odczytuje zdanie i dyktuje je koledze, zwracając uwagę na trudności ortograficzne.

(NaCoBezu):
– Poprawnie zapiszesz podyktowane przez kolegę zdanie i prawidłowo odczytasz zdanie, które podyktujesz koledze.

Informacja zwrotna Nauczyciel – Uczniowie

Słowna informacja zwrotna Nauczyciel – Uczeń będzie podawana na bieżąco, po wykonaniu ćwiczenia.

 

Opracowanie: Aleksandra Kaczmarska

Materiał nadesłany przez Czytelniczkę portalu Pedagogika Specjalna – portal dla nauczycieli

 

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz