Projekt „Dzień Języka Ojczystego” – popularyzacja języka polskiego

Autor: Czytelnik Portalu Pedagogika Specjalna
Opublikowano: 12 kwietnia 2017 roku.

 

PROJEKT „DZIEŃ JĘZYKA OJCZYSTEGO” 

(dzień biało-czerwony)

 

Motto:
 „A nade wszystko szanuj mowę swą ojczystą.
Nie znać języka swego – hańbą oczywistą”.

 

Projekt zakłada popularyzację wiedzy na temat języka ojczystego i tradycji podczas apelu, wystaw, konkursów, zajęć i scenek rodzajowych. Jego celem jest promowanie języka ojczystego, przy jednoczesnym podkreślaniu znaczenia różnorodności językowej i kulturowej oraz kształcenie umiejętności porozumiewania się.

Projekt jest realizowany w ciągu kilku dni. Podczas jego realizacji odbędzie się ogólnoszkolna impreza pod hasłem „Dzień biało-czerwony” (tego dnia obowiązuje strój w barwach flagi narodowej, odbywa się apel ogólnoszkolny promujący język ojczysty i podsumowujący akcję oraz przedstawienie związane z tematyką projektu).

Projekt związany jest z edukacją czytelniczą i patriotyczną. W projekcie bierze udział cała społeczność uczniowska i zaangażowani nauczyciele. Jest on przygotowany przez uczniów kółka teatralnego „Młode Talenty” pod kierunkiem nauczycielki języka polskiego.

 

Autor projektu: Małgorzata Badzińska

Miejsce: Szkoła Podstawowa im. Polskich Olimpijczyków w Turze

Zaproszeni do projektu goście: Dyrektor i Wicedyrektor Szkoły, Grono Pedagogiczne, uczniowie kl. 1-6.

Realizatorzy wdrażający projekt: nauczyciel języka polskiego M. Badzińska

Oddziały objęte projektem: klasy I-VI

Finansowanie:

 • projekt nie wymaga ponoszenia kosztów ze strony organu prowadzącego;
 • nagrody przewidziane za udział w konkursach: Rada Rodziców

Termin realizacji: 25.04.2016r. – 04.05.2016r.

Cele projektu

Dzięki stwarzaniu uczniom sposobności do zaangażowania emocjonalnego i zabawy projekt stanowi okazję do poszerzania wiedzy, przyjaznego współzawodnictwa, nabywania umiejętności wyboru właściwej strategii pracy w grupie i wykazania się pomysłowością. Podczas pracy nad nim realizowane są następujące cele:

cel ogólny projektu w kontekście podstawy programowej, programu wychowawczego i profilaktyki:

Jednym z najważniejszych zadań szkoły podstawowej jest kształcenie umiejętności posługiwania się językiem polskim, w tym dbałość o wzbogacanie zasobu słownictwa uczniów. Wypełnianie tego zadania należy do obowiązków każdego nauczyciela.

W rozwoju społecznym bardzo ważne jest kształtowanie postawy obywatelskiej, postawy poszanowania tradycji i kultury własnego narodu, a także postawy poszanowania dla innych kultur i tradycji. Szkoła podejmuje odpowiednie kroki w celu zapobiegania wszelkiej dyskryminacji.

Cele szczegółowe:

 • kształtowanie świadomości języka jako wartościowego i wielofunkcyjnego narzędzia komunikacji,
 • rozwijanie sprawności językowej, umiejętności wypowiadania się w mowie i w piśmie,
 • poszerzanie słownictwa czynnego uczniów,
 • dbałość o poprawność wypowiedzi,
 • rozwijanie sprawności uważnego słuchania i czytania,
 • kształtowanie umiejętności rozumienia czytanego tekstu i wykorzystywania zdobytej wiedzy,
 • poszerzanie wiedzy o języku polskim,
 • rozwijanie umiejętności poszukiwania wiadomości, ich porządkowania, systematyzowania,
 • wykorzystywanie posiadanych umiejętności w praktyce,
 • wzmocnienie motywacji do nauki, trening twórczości, uczenie się poprzez działanie, doświadczanie, aktywne uczestnictwo, kształcenie właściwych zachowań społecznych (promowanie zasad fair play).

Opis projektu

 1. Przygotowanie i realizacja projektu – autor projektu
 2. Ramowe opracowanie przebiegu projektu – ustalenie z Radą Pedagogiczną, terminów zadań realizowanych w trakcie trwania projektu.
 3. Szczegółowe opracowanie przebiegu projektu.

Opracowanie projektu uwzględnia także tematykę lekcji języka polskiego, np.:

 • tworzenie własnych tekstów poetyckich,
 • przygotowanie krótkich przedstawień, pantomim, scenek dramowych,
 • rozgrywki klasowe – test wiedzy o języku polskim,
 • wykonanie tematycznych plakatów, map mentalnych „W krainie języka polskiego”, (dialekty i gwary polskie, historia języka polskiego, ciekawostki o języku polskim),
 • zabawy językowe w klasie (kalambury, rebusy, krzyżówki, zagadki)
 • organizacja Szkolnego Dnia Języka Polskiego/ „Dzień biało – czerwony”
 1. Zapoznanie uczniów, nauczycieli i rodziców z działaniami w ramach projektu – gazetka/informacja.
 2. Prace nad realizacją projektu – monitorowanie prac, kontrola, gromadzenie dokumentacji (gazetki szkolne, opisy, zdjęcia)
 1. Finał projektu – Szkolny Dzień Języka Polskiego: „Dzień biało- czerwony”
 • ogólnoszkolny apel podsumowujący projekt (podsumowanie przebiegu działań, wyniki konkursów, wystawy, pogadanka, projekcja filmów i spotów radiowych związanych z językiem polskim:
 • Błyskawiczne dzieje polszczyzny
 • „Ojciec i córka”, czyli o nieporozumieniach związanych z niestarannym posługiwaniem się językiem.
 • „O co kaman?” prof. Jan Miodek o współczesnej polszczyźnie młodych ludzi.
 • „Król Karol…” – przedstawienie teatralne związane z zawiłościami językowymi, promujące wyraźną mowę.
 1. Ewaluacja projektu/dokumentacja – wpisy do szkolnej kroniki, artykuły w prasie lokalnej, fotoreportaże i prezentacja na stronie internetowej szkoły/ autor projektu.

 Metody

 • praca indywidualna, praca zespołowa, pogadanka, wywiad, ankieta, plakaty, prezentacja multimedialna, film, ekspozycja.

Pomoce dydaktyczne:

 • wykorzystanie różnych źródeł informacji:
  – podręczniki szkolne
  – czasopisma, słowniki, encyklopedie
  – Internet
  – literatura piękna
  – nagrania
  – materiały dostarczone przez nauczyciela
 • współpraca nauczycieli różnych etapów edukacji i nauczyciela bibliotekarza
 • integracja całej społeczności kl. I -VI.

Ogólne ramy projektu/terminy wykonania/odpowiedzialni

Projekt zastanie ogłoszony w klasach I-VI 22.04.2016r., po uzgodnieniu z dyrektorem szkoły. Opiekun projektu przedstawi klasom jego zasady i cele podczas apelu szkolnego oraz poda do wiadomości na gazetkach szkolnych, klasowych i tablicy ogłoszeń dla n-li i rodziców. Prezentacja wyników pracy nad projektem odbędzie się 04.05.2016 r.

Odpowiedzialni:

 • Konkurs Pięknego Czytania kl. 2-6 –26.04.2016r. – M. Badzińska
 • Konkurs Szkolnej Poezji Uczniowskiej – chętni z kl. IV – VI – M. Badzińska
 • Mistrz Pióra, czyli konkurs kaligrafii kl. I-III – 28.04.2016r. –  M. Badzińska
 • Mistrz Języka Polskiego (kącik językowy: test –  gramatyka, literatura, ortografia) – kl. IV – VI (28.04.16r.) – M. Badzińska
 • Kącik gwary uczniowskiej (25.04.- 29.04.16r)/ Słowniczek gwary uczniowskiej – M. Badzińska
 • Konkurs Pięknego Czytania kl. 2-6 – odbył się 26.04.2016r – M. Badzińska
 • Przedstawienie w wykonaniu uczestników kółka teatralnego „Młode Talenty” (kl. II-VI) –  M. Badzińska
 • Wystawa słowników – M. Badzińska
 • Prezentacje „Najpiękniejszych zeszytów” – M. Badzińska
 • Dekoracja szkoły, gazetki: ciekawostki dotyczące języka polskiego, aforyzmy, „łamańce językowe” – M. Badzińska

Podsumowanie projektu:

Przeprowadzone działania związane z realizacją projektu w naszej szkole to m.in.:

 • Konkurs Pięknego Czytania kl. 2-6 – odbył się 26.04.2016r. – łącznie wzięło w nim udział 27 uczniów.
 • Konkurs Szkolnej Poezji Uczniowskiej – chętni z kl. IV – VI
 • Mistrz Pióra, czyli konkurs kaligrafii kl. I-III – 28.04.2016r.
 • Mistrz Języka Polskiego (kącik językowy: test – gramatyka, literatura, ortografia) – kl. IV – VI (28.04.16r.)
 • Kącik gwary uczniowskiej (25.04.-29.04.16r.)– chętni uczniowie wspólnie sporządzali Słowniczek gwary uczniowskiej – wyrazów, których najczęściej używają uczniowie naszej szkoły(obowiązywało bezwzględne unikanie wulgaryzmów).

Inne działania:

 • przedstawienie w wykonaniu uczestników kółka teatralnego „Młode Talenty” (kl. II-VI)
 • wystawa słowników
 • prezentacje „Najpiękniejszych zeszytów”
 • dekoracja szkoły, gazetki: ciekawostki dotyczące języka polskiego, aforyzmy, „łamańce językowe”.

 Ocena

Tegoroczne obchody Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego w naszej szkole koncentrowały się wokół kwestii powiązań i zależności między odmianami języka lokalnymi i ogólnopolską, jak też wokół umiejętności komunikowania się. Projekt miał przypominać o roli i miejscu języka ojczystego w życiu Polaków i przyczyniać się do podnoszenia świadomości językowej, do ugruntowania poczucia, że polszczyzna jest tworzona przez każdego i że każdy z nas jest za nią odpowiedzialny. Podobnie jak w poprzednich latach realizacja podobnych projektów i tegoroczna spotkała się z dużym zainteresowaniem uczniów. Projekt rozwijał kompetencje językowe i komunikacyjne. Uczniowie dowiedzieli się jak poprawnie i efektywnie się porozumiewać z innymi, poznawali historię polszczyzny i jej odmiany. Projekt posłużył też do  rozwijania kompetencji społecznych i obywatelskich, dostarczył okazji do przemyśleń o przyszłości współczesnej polszczyzny i innych języków, inspirował do badania aktywności uczniów w przemianach języka i zaprojektowania Słownika gwary uczniowskiej. Jednak chyba najważniejsze jest to, ze uczniowie jednocześnie rozwijali umiejętność uczenia się: wyznaczali sobie cele, planowali pracę tak, by je osiągnąć, ustalali kryteria oceny dobrze wykonanego zadania, współdziałali w grupach zgodnie z ustalonym podziałem zadań, wykorzystywali do tego Internet i różne narzędzia cyfrowe, prezentowali efekty swojej pracy dużej grupie odbiorców, dokonywali samooceny i oceny koleżeńskiej przeprowadzonych działań. Wierzę, że rozwinięcie tych umiejętności pomoże im w dalszej edukacji i w życiu. Wnioskiem na kolejne lata jest wdrażanie podobnych projektów związanych z promocją języka ojczystego.

 

Autor: Małgorzata Badzińska

Materiał nadesłany przez Czytelniczkę portalu Pedagogika Specjalna – portal dla nauczycieli

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz