Scenariusz lekcji języka angielskiego z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjnych

Autor: Czytelnik Portalu Pedagogika Specjalna
Opublikowano: 20 maja 2018 roku.

 

Temat zajęć:  Let’s Revise! Powtórzenie materiału gramatyczno – leksykalnego rozdziału 6 – Fashion

UMIEJĘTNOŚCI PONADPRZEDMIOTOWE (z części wstępnej PP):
 • umiejętność komunikowania się w języku ojczystym i w języku obcym,
 • umiejętność posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjno-komunikacyjnymi,
 • umiejętność pracy zespołowej.
WYMAGANIA OGÓLNE

Uczeń posługuje się podstawowym zasobem środków językowych umożliwiającym realizację wymagań ogólnych w zakresie tematu: „Zakupy i usługi”; Uczeń rozumie wypowiedzi ze słuchu: reaguje na polecenia; rozumie znaczenie zwrotów dnia codziennego oraz intencje rozmówców, rozpoznaje rodzaje sytuacji komunikacyjnych. Uczeń współdziała w grupie, korzysta z technologii informacyjno-komunikacyjnej.

TREŚCI NAUCZANIA

Uczeń zna materiał leksykalno-gramatyczny związany z modą.

CELE LEKCJI/ ZAJĘĆ

Uczeń:

 • zna i stosuje słownictwo z rozdziału 6, w szczególności: nazwy ubrań, przymiotniki opisujące ubrania, czasowniki związane z modą, słownictwo związane z kupowaniem ubrań.
 • zna formy i zasady użycia poznanych form gramatycznych. Poprawnie stosuje je w zadaniach gramatycznych (stopień wyższy i najwyższy przymiotników, wyrażenia ..as, etc.)
 • używa stopniowania przymiotników we wszystkich poznanych formach.
METODY I FORMY PRACY:

pogadanka, ćwiczenia interaktywne z wykorzystaniem tablicy interaktywnej oraz laboratorium językowego, praca z aplikacjami Tagul, Quizlet, Kahoot, Lyricstraining, Millionaire, karaoke, praca w parach.

ŚRODKI DYDAKTYCZNE/ POMOCE:

tablica interaktywna, laboratorium językowe, Active Teach Discover English 3, prezentacja Power Point, aplikacje: Tagul, Quizlet, Kahoot, Lyricstraining, Millionaire

 

Przebieg zajęć

 1. Powitanie uczniów i sprawdzenie listy obecności.
 2. Ćwiczenie na rozgrzewkę – karaoke – wspólne śpiewanie piosenki do przygotowywanego przedstawienia ‘Cinderella’.
 3. Sprawdzenie pracy domowej (Ex. 3 p. 22 work book) – zapisanie poprawnych odpowiedzi na tablicy.
 4. Przedstawienie celu lekcji – nauczyciel wyświetla na tablicy interaktywnej cel lekcji i kryteria sukcesu.

Cel lekcji: Będę znać słownictwo i struktury gramatyczne związane z modą.

Nacobezu:

 • znam nazwy ubrań, przymiotniki opisujące ubrania, czasowniki związane z modą,
 • potrafię zastosować słownictwo związane z kupowaniem ubrań,
 • znam i potrafię poprawnie stosować stopień wyższy i najwyższy przymiotników regularnych i nieregularnych,
 • poprawnie stosuję wyrażenie ..as,
 • potrafię korzystać z aplikacji językowych,
 • chętnie biorę udział w ćwiczeniach interaktywnych.
 1. Wprowadzenie do tematu lekcji: z pomocą aplikacji Tagul uczniowie wyszukują w chmurze wyrazowej poznanych nazw ubrań.
 2. Praca z Active Teach – uczniowie wyszukują w wężu słownym nazw wzorów tkanin i stylów ubrań.
 3. Utrwalenie słownictwa związanego z wzorami za pomocą aplikacji Quizlet (fiszki, dopasowania, grawitacja, test).
 4. Praca w parach – pracując w laboratorium językowym, uczniowie czytają dialogi, łączą pytania i odpowiedzi oraz określają, które zdania zostały wypowiedziane przez sprzedawcę, a które przez kupującego.
 5. Sprawdzenie ćwiczenia.
 6. Przypomnienie zasad stopniowania przymiotników- uczniowie oglądają prezentację Power Point przygotowaną przez nauczyciela – uzupełniają brakujące formy przymiotników.
 7. Utrwalenie stopniowania – Active Teach ex. 3 p. 80.
 8. Utrwalenie struktury..as z pomocą aplikacji Lyricstraining –uzupełnianie fragmentu teksu piosenki „Everything At Once”.
 9. Sprawdzenie znajomości materiału z lekcji – gra Kahoot Clothes, patterns, verbs connected with clothes).
 10. Ocenienie pracy uczniów.
 11. Podsumowanie zajęć:
 • Wspólna ocena realizacji celów lekcji – uczniowie wypełniają ankietę Kahoot.
 • Zadanie pracy domowej: wyszukiwanie nazw ubrań w wydruku ćwiczenia z aplikacji Tagul.
 • Opcjonalnie – gra utrwalająca Millionaire- Clothes.

http://www.superteachertools.us/millionaire/millionaire.php?gamefile=29592

 1. Zakończenie zajęć i pożegnanie uczniów.

 

Autor: Katarzyna Mazik

Materiał nadesłany przez Czytelniczkę portalu Pedagogika Specjalna – portal dla nauczycieli

 

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz