Scenariusz lekcji fizyki w klasie VII – Prawo Archimedesa

Autor: Czytelnik Portalu Pedagogika Specjalna
Opublikowano: 31 marca 2019 roku.

Archimedes

Temat lekcji: Prawo Archimedesa.
Cele ogólne:
 • Wprowadzenie pojęcia siły wyporu; wykonanie pomiarów za pomocą siłomierza.
 • Zbadanie, od czego zależy siła wyporu.
 • Zapoznanie z prawem Archimedesa i jego zastosowaniem w życiu codziennym.
 • Poznanie warunków pływania ciał.
 • Planowanie, opisywanie i wykonywanie prostych doświadczeń, formułowanie wniosków.
 • Wykorzystanie prawa Archimedesa do samodzielnej budowy prostych przyrządów mierniczych. 
Cele szczegółowe – uczeń:
 • posługuje się pojęciem siły,
 • wskazuje przykłady siły wyporu występujące na co dzień,
 • wymienia cechy siły wyporu,
 • podaje treść prawa Archimedesa dla cieczy i gazów,
 • bada doświadczalnie warunki pływania ciał według przedstawionego opisu, opisuje przebieg i wynik przeprowadzonego doświadczenia,
 • podaje warunki pływania ciał: kiedy ciało tonie, kiedy pływa częściowo zanurzone w cieczy i kiedy pływa całkowicie zanurzone w cieczy,
 • przedstawia graficznie wszystkie siły działające na ciało, które pływa w cieczy, tkwi w niej zanurzone lub tonie,
 • wskazuje w otaczającej rzeczywistości przykłady zjawisk opisywanych za pomocą prawa Archimedesa.
Metody:

pokaz, obserwacje, doświadczenia, burza mózgów, pogadanka, film

Formy pracy:

praca w grupach, praca indywidualna

Środki dydaktyczne:

przyrządy do doświadczeń: naczynie z wodą, siłomierz, piłeczka pingpongowa, bryły o jednakowej objętości i różnej gęstości, olej, słoik, piasek, gwoździki, butelka, probówka, korek, tekst „Pływanie ciał – doświadczenie”, tekst „Ciała pływające w głębi wody”, tekst „Nurek Kartezjusza – doświadczenie”, tekst „Balony”, tekst „Kula oleju – doświadczenie”, pokaz slajdów

Przebieg lekcji 

Wprowadzenie do tematu – przeprowadzenie doświadczenia: zawieszenie dowolnego przedmiotu na siłomierzu, odczytanie wartości siły ciężkości, następnie zanurzenie tego ciała  w wodzie i ponowne odczytanie wskazania siłomierza. Pytania kierowane do uczniów: Dlaczego zmieniło się wskazanie siłomierza po zanurzeniu ciała w wodzie? Od czego zależy różnica między wskazaniami siłomierza w obu przypadkach? Jak duża jest to różnica? Nauczyciel zachęca do otwartych wypowiedzi. Następnie przedstawia i omawia slajdy związane z prawem Archimedesa.

Przeprowadzenie doświadczenia – zanurzanie piłeczki pingpongowej. Wprowadzenie pojęcia siły wyporu. Uzmysłowienie uczniom istnienia siły wyporu – podczas zanurzania piłeczki odczuwa się jakąś siłę wypychającą piłeczkę ku powierzchni. Wyjaśniamy, z czego wynikają różnice między wskazaniami siłomierza podczas pierwszego doświadczenia. Informujemy o sile wyporu działającej na przedmiot zanurzony w wodzie.

Przeprowadzenie doświadczenia – badania, od czego zależy siła wyporu (praca w grupach). Podsumowanie doświadczeń uczniów; formułowanie wniosków z obserwacji. Nauczyciel czuwa nad poprawnością formułowanych wniosków. Uczniowie powinni samodzielnie wywnioskować, że siła wyporu zależy od objętości zanurzonego ciała i gęstości cieczy, w której ciało jest zanurzone, ale nie zależy od gęstości, czyli od rodzaju materiału, z jakiego zbudowane jest ciało.

Podanie treści prawa Archimedesa i wzoru na siłę wyporu.

Zbudowanie przez uczniów nurków Kartezjusza (praca w parach). Podawanie przykładów wykorzystania prawa Archimedesa w życiu codziennym.

Podsumowanie lekcji.

 

Opracowanie: Ewelina Lemanek

Materiał nadesłany przez Czytelniczkę portalu Pedagogika Specjalna – portal dla nauczycieli

 

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz