Scenariusz zajęć koła matematycznego dla klas V i VI – Prawa Dziecka

Autor: Czytelnik Portalu Pedagogika Specjalna
Opublikowano: 12 grudnia 2018 roku.

Scenariusz zajęć koła matematycznego
klasa V- VI
Prawa Dziecka w praktyce szkolnej
Dziecko czyta książkę, dookoła niego są cyfry
Temat: Prawa Dziecka na matematyce.

CELE:

w czasie zajęć uczeń:

 • utrwala (poznaje) wiadomości dotyczące praw człowieka i dziecka
 • doskonali logiczne myślenie
 • rozwija wyobraźnię
 • stosuje poznane dotychczas wiadomości i umiejętności matematyczne do rozwiązywania problemów
 • kulturalnie współpracuje w grupie
 • przekonuje się, że matematyka ma wszechstronne zastosowanie, może być zajmująca oraz zabawna

METODY:

 • pogadanka
 • dyskusja
 • ćwiczenia praktyczne

SPOSOBY PRACY:

 • praca z całym zespołem
 • praca indywidualna
 • praca w grupach

POMOCE DYDAKTYCZNE:

 • kolorowa plansza z Prawami Dziecka
 • plansza z krzyżówką
 • karty pracy dla uczniów

Czas trwania zajęć: 2 godz. lekcyjne

PRZEBIEG ZAJĘĆ

1. Sprawy organizacyjne.

2. Zaszyfrowana wiadomość.

Uczniowie dobierają się w pary. Każda para otrzymuje  kartę pracy nr 1. Pary wykonują zadanie – rozszyfrowują wiadomość (prawa dziecka).

Następnie przez podniesienie ręki sygnalizują wykonanie zadania, nauczyciel sprawdza poprawność rozszyfrowanej wiadomości. Gdy wszystkie pary wykonają zadanie, jeden z uczniów głośno odczytuje hasło.

3. Formułowanie tematu lekcji i określenie celów zajęć.

Nauczyciel nawiązuje do „zaszyfrowanej wiadomości”  i  informuje uczniów, że na zajęciach będzie mowa o prawach dziecka. Uczniowie poszerzą wiadomości na ten temat wykorzystując swoją wiedzę i umiejętności matematyczne.

4. Praca z tekstem historycznym.

Uczniowie losują  karty pracy nr 2 (karta 2a lub 2b). Pracują w tych samych parach. Nauczyciel nadzoruje pracę grup. Uczniowie przez podniesienie ręki sygnalizują wykonanie zadania, nauczyciel sprawdza poprawność obliczeń. Następnie chętne pary prezentują swoje obliczenia.

W dalszej kolejności jeden z uczniów głośno odczytuje  uzupełnione datami teksty.

Uczniowie indywidualnie wykonują obliczenia, aby odpowiedzieć na pytania nauczyciela:

 • Którą rocznicę uchwalenia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka obchodzimy w tym roku?
 • Ile lat temu uchwalono Konwencję o Prawach Dziecka?

5. Rozwiązywanie krzyżówki. Praca z całym zespołem.

Na planszy (tablicy) jest narysowana krzyżówka. Każdy z uczniów otrzymuje zestaw pytań do krzyżówki. Uczniowie przez podniesienie ręki wyrażają gotowość do wpisu odpowiedzi na pytanie w odpowiednie pole krzyżówki. Wybrani przez nauczyciela uczniowie uzupełniają krzyżówkę. Następnie jeden z uczniów odczytuje główne hasło krzyżówki (PRAWO DO ŻYCIA).

Nauczyciel informuje (lub przypomina), że jest to jedno z najważniejszych praw człowieka, a tym samym  praw dziecka zapisane w Konwencji o Prawach Dziecka. Następnie nauczyciel prosi, aby  uczniowie  wymienili inne prawa dziecka (jeśli je znają, jeżeli nie znają, to nauczyciel od razu przechodzi do następnego punktu lekcji).

6. Prawa dziecka zapisane na planszy.

Jeden z uczniów jeszcze raz dla utrwalenia (zapoznania, jeżeli uczniowie nie znają) głośno odczytuje  Prawa Dziecka zapisane na kolorowej planszy, którą nauczyciel wcześniej przygotował. Uczniowie na polecenie nauczyciela wypowiadają się, dyskutują – tłumaczą co oznacza, np.: prawo do wypowiedzi, prawo do prywatności, prawo do życia bez przemocy i poniżania, prawo do tożsamości, prawo do nauki, prawo do wypoczynku itd.

Nauczyciel podsumowuje dyskusję:

„Musicie jednak pamiętać, że korzystając z praw nie można ograniczać praw innych – waszych kolegów, koleżanek i dorosłych. Każdy człowiek, czy to dziecko czy dorosły, ma prawo do godnego życia w pokoju, miłości i w poczuciu bezpieczeństwa. Należy również pamiętać, że oprócz praw macie również obowiązki wynikające z roli ucznia, dziecka waszych rodziców, Polaka i człowieka.

7. Układanie krzyżówek przez uczniów.

Uczniowie otrzymują arkusze kolorowego papieru, w parach losują jedno z praw dziecka, a następnie  układają krzyżówkę lub zaszyfrowaną wiadomość do hasła, którym jest wylosowane prawo dziecka. Wykorzystują wiadomości, pojęcia matematyczne.

8. Prezentacja prac.

9. Podsumowanie zajęć.

Uwaga:

Jeżeli koło matematyczne trwa 1 godz. lekcyjną, to uczniowie na pewno nie zdążą ułożyć i zaprezentować krzyżówki. Prezentacja gotowych prac może nastąpić na następnych zajęciach. Krzyżówki lub „zaszyfrowane wiadomości” nauczyciel może wykorzystać  jako pomoce dydaktyczne w swojej pracy z innymi uczniami.

 

Pobierz cały materiał z załącznikami

 

Scenariusz zajęć koła matematycznego opracowała: Małgorzata Opala – nauczyciel matematyki

Materiał nadesłany przez Czytelniczkę portalu Pedagogika Specjalna – portal dla nauczycieli

 

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz