Stany Zjednoczone w drugiej połowie XIX wieku – konspekt lekcji w szkole specjalnej

Autor: Czytelnik Portalu Pedagogika Specjalna
Opublikowano: 6 czerwca 2019 roku.

Armata stojąca w zaroślach, zmierzch

Poziom kształcenia: szkoła podstawowa specjalna, 7 klasa

CELE OGÓLNE
 Cele poznawcze
 1. Zapoznanie uczniów z rozwojem terytorialnym Stanów Zjednoczonych oraz jego konsekwencjami.
 2. Przedstawienie definicji pojęć: wojna secesyjna, wojna domowa, rezerwat, Unia, Konfederaci.
 3. Zaznajomienie uczniów z najważniejszymi przyczynami oraz skutkami wojny secesyjnej.
Cele kształcące
 1. Doskonalenie umiejętności pracy z tekstem źródłowym.
 2. Doskonalenie umiejętności dokonywania porównań.
Cele wychowawcze
 1. Przedstawienie uczniom zjawiska niewolnictwa.
CELE OPERACYJNE
Poziom I – Wiadomości

Kategoria A – Zapamiętywanie wiadomości

 1. Uczeń wyjaśnia definicje pojęć: wojna secesyjna, wojna domowa, rezerwat, Unia, Konfederaci.
 2. Uczeń wymienia strony konfliktu amerykańskiego.
 3. Uczeń wymienia najważniejsze przyczyny i skutki wojny secesyjnej.
 4. Uczeń wylicza konsekwencje kolonizacji kontynentu amerykańskiego przez Europejczyków.

Kategoria B – Zrozumienie wiadomości

 1. Uczeń charakteryzuje podłoże wojny domowej w Stanach Zjednoczonych.
Poziom II – Umiejętności

Kategoria C – Stosowanie wiadomości w sytuacjach typowych

 1. Uczeń wyjaśnia rolę niewolnictwa w gospodarce Stanów Zjednoczonych.

Kategoria D – Stosowanie wiadomości w sytuacjach problemowych

 1. Uczeń uzasadnia wpływa typu gospodarki (rolnicza i przemysłowa) na stopień rozwoju technicznego i zamożności regionu.
METODY:

burza mózgów, pogadanka, mini wykład, prezentacja multimedialna, praca z tekstem źródłowym

ŚRODKI DYDAKTYCZNE:

atlas historyczny, prezentacja multimedialna, tekst źródłowy – fragment Przeminęło z wiatrem, M. Mitchell, Warszawa 1988, wykres słupkowy Stosunek potencjału demograficznego i gospodarczego Unii do Konfederacji, karty pracy

Pobierz konspekt z przebiegiem zajęć

Autor: Agnieszka Dziurkowska – Czytelniczka Portalu

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz