ABC awansu zawodowego nauczycieli

Autor: Pedagogika Specjalna - portal dla nauczycieli
Opublikowano: 15 sierpnia 2016 roku.

Rozpoczynając pracę w szkole, musimy być przygotowani na podwyższanie kwalifikacji, własny rozwój osobowy oraz podnoszenie jakości pracy szkoły. Realizacji tych celów służy ścieżka awansu zawodowego, przebiegająca wg ściśle określonych procedur.

Podstawą prawną awansu zawodowego nauczycieli są:

email-826323_640

 • Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela z późniejszymi zmianami
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

W polskim systemie szkolnictwa funkcjonują cztery stopnie awansu zawodowego nauczycieli:

 • nauczyciel stażysta
 • nauczyciel kontraktowy
 • nauczyciel mianowany
 • nauczyciel dyplomowany.

Osoba rozpoczynająca pracę w zawodzie nauczyciela, z dniem nawiązania stosunku pracy, uzyskuje stopień nauczyciela stażysty. Warunkiem nadania nauczycielowi kolejnego stopnia awansu, jest spełnienie określonych prawem wymagań kwalifikacyjnych oraz odbycie stażu, zakończonego pozytywną oceną dorobku nauczyciela.

Ponadto nauczyciel stażysta musi uzyskać akceptację komisji kwalifikacyjnej po przeprowadzonej rozmowie, nauczyciel kontraktowy zdaje egzamin przed komisją egzaminacyjną, a nauczyciel mianowany musi uzyskać akceptację komisji kwalifikacyjnej po analizie dorobku zawodowego i przeprowadzonej rozmowie.

Komisje kwalifikacyjne i egzaminacyjne przeprowadzają postępowania kwalifikacyjne lub egzaminacyjne na wniosek nauczyciela skierowany odpowiednio do:

 • dyrektora szkoły  – nauczyciel stażysta
 • organu prowadzącego szkołę – nauczyciel kontraktowy
 • organu sprawującego nadzór pedagogiczny – nauczyciel mianowany.

Nauczycielom, którzy złożą wnioski o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego do dnia 30 czerwca, właściwy organ wydaje decyzję o nadaniu bądź odmowie nadania stopnia awansu zawodowego w terminie do 31 sierpnia, zaś tym, którzy wnioski złożą do dnia 31 października – w terminie do 31 grudnia.

Nauczycielom, którzy spełnią niezbędne warunki, stopień awansu zawodowego nadaje:

 • nauczycielowi stażyście stopień nauczyciela kontraktowego – dyrektor szkoły
 • nauczycielowi kontraktowemu stopień nauczyciela mianowanego – organ prowadzący szkołę
 • nauczycielowi mianowanemu stopień nauczyciela dyplomowanego – organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

Okres trwania stażu

Czas trwania stażu ubiegających się o awans zawodowy wynosi:clock-163202_640

 • na stopień nauczyciela kontraktowego – 9 miesięcy
 • na stopień nauczyciela mianowanego – 2 lata i 9 miesięcy
 • na stopień nauczyciela dyplomowanego – 2 lata i 9 miesięcy.

W okresie stażu nauczyciel realizuje własny plan rozwoju zawodowego zatwierdzony przez dyrektora szkoły, a po zakończeniu stażu, składa dyrektorowi sprawozdanie z jego realizacji.

Poniżej kilka przykładowych planów rozwojów zawodowych opracowanych i przesłanych przez naszych Czytelników:

Plan rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela kontraktowego

Plan rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego

Plan rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego

Plan rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego

Plan rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego

Plan rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego

Plan rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego

Tu znajdziesz więcej planów rozwoju zawodowego 

Nauczycielowi stażyście oraz kontraktowemu, dyrektor szkoły przydziela opiekuna spośród nauczycieli mianowanych lub dyplomowanych. Zadaniem opiekuna jest udzielanie nauczycielowi  pomocy, zwłaszcza w przygotowaniu i realizacji planu rozwoju zawodowego oraz opracowanie projektu oceny dorobku nauczyciela za okres stażu.

Ocenę dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu ustala dyrektor szkoły w terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia złożenia sprawozdania. Ocena ta może być pozytywna lub negatywna. Od oceny dorobku przysługuje nauczycielowi odwołanie do organu sprawującego nadzór pedagogiczny, którego ocena jest ostateczna.

W przypadku, gdy ostateczna ocena dorobku zawodowego jest negatywna, ponowna ocena może być dokonana po odbyciu na wniosek nauczyciela i za zgodą dyrektora, dodatkowego stażu w wymiarze 9 miesięcy.

Nauczyciel rozpoczyna staż z początkiem roku szkolnego, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia rozpoczęcia zajęć, na swój wniosek skierowany do dyrektora szkoły. Nauczyciel stażysta zaczyna staż bez składania wniosku.man-857943_640

Nauczyciel kontraktowy może rozpocząć staż na kolejny stopień awansu zawodowego po przepracowaniu co najmniej 2 lat, a nauczyciel mianowany co najmniej roku od dnia nadania poprzedniego stopnia awansu.

Jeżeli nauczyciel jest nieobecny w pracy z powodu czasowej niezdolności do pracy wskutek choroby, zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy bądź urlopu innego, niż wypoczynkowy trwającej nieprzerwanie dłużej niż miesiąc, staż przedłuża się o czas trwania tej nieobecności. W przypadku, gdy nieobecność nauczyciela w pracy trwa dłużej niż rok, zobowiązany on jest do ponownego odbycia pełnego wymiaru stażu.

 

Pedagogika Specjalna – portal dla nauczycieli

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Comments are closed