Zmiany w Karcie Nauczyciela – projekt ustawy o finansowaniu zadań oświatowych

Autor: Pedagogika Specjalna - portal dla nauczycieli
Opublikowano: 14 września 2017 roku.

Szykują się zmiany w Karcie Nauczyciela. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o finansowaniu zadań oświatowych przygotowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Projekt skierowany został teraz do prac w parlamencie.

Projekt ustawy zawiera zmiany w sposobie finansowania oświaty dotyczące: dotacji podręcznikowej, dotowania z budżetów samorządów placówek wychowania przedszkolnego, szkół i placówek oświatowych oraz finansowania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

Proponowane są także zmiany w ustawie Karta Nauczyciela, między innymi dotyczące czasu pracy, awansu zawodowego oraz urlopu nauczycieli.

 Awans zawodowy i ocena pracy nauczyciela

Zaprojektowane zmiany w Karcie Nauczyciela dotyczą powiązania ścieżki awansu zawodowego z oceną pracy nauczycieli, a także uzależnienie jej długości od jakości pracy nauczyciela.

Wprowadzone zostały obligatoryjne terminy dokonywania oceny pracy nauczyciela w powiązaniu ze ścieżką awansu. Ocena pracy nauczyciela będzie dokonywana obowiązkowo po zakończeniu stażu na każdy kolejny stopień awansu zawodowego oraz co 3 lata pracy od dnia uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego, mianowanego i dyplomowanego, jeżeli nauczyciel nie rozpocznie stażu na kolejny stopień lub zakończy ścieżkę awansu.

Nauczyciel dyplomowany, który przepracował co najmniej 3 lata od dnia nadania stopnia nauczyciela dyplomowanego oraz otrzymał wyróżniającą oceną pracy, będzie otrzymywał dodatek za wyróżniającą pracę. Po raz pierwszy nauczyciele będą mogli otrzymać dodatek 1 września 2020 r., a w docelowej wysokości będzie wypłacany od września 2022 r.

Wydłużą się okresy pracy niezbędne do rozpoczęcia stażu na kolejny stopień awansu zawodowego. 3 lata trzeba będzie pracować, aby rozpocząć staż na stopień nauczyciela mianowanego, 4 lata do rozpoczęcia stażu na stopień nauczyciela dyplomowanego. Spowoduje to wydłużenie ścieżki awansu zawodowego z 10 do 15 lat.

Ustawodawca przewiduje możliwość skrócenia tego czasu, co będzie uzależnione od uzyskania oceny pracy. Nauczyciel kontraktowy i mianowany, legitymujący się wyróżniającą oceną pracy, będzie mógł rozpocząć staż na kolejny stopień awansu po przepracowaniu w szkole co najmniej 2 lat od dnia nadania poprzedniego stopnia awansu zawodowego.

Proponowana ścieżka awansu zawodowego uwzględnia także wydłużony staż na stopień nauczyciela kontraktowego – z 9 miesięcy do 1 roku i 9 miesięcy.

Rozmowę z nauczycielem ubiegającym się o stopień nauczyciela kontraktowego, zastąpi egzamin przeprowadzany przez komisję egzaminacyjną, w skład której wejdą osoby spoza szkoły – przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny, przedstawiciel organu prowadzącego szkołę i ekspert z listy ekspertów ministra edukacji narodowej. Dotychczas taka rozmowa odbywała się przed komisją złożoną z przedstawicieli szkoły, w której pracował nauczyciel.

Czas pracy nauczycieli

Zmiany w Karcie Nauczyciela wprowadzają tygodniowy 22 godzinny obowiązkowy wymiar godzin zajęć dla nauczyciela pedagoga, logopedy, psychologa i doradcy zawodowego oraz terapeuty pedagogicznego (z wyłączeniem nauczycieli zatrudnionych w poradniach psychologiczno-pedagogicznych).

20 godzin tygodniowo będą pracować nauczyciele, którzy posiadają kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej, zatrudniani dodatkowo w celu współorganizowania kształcenia integracyjnego oraz współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym.

Dyrektor, wicedyrektor szkoły oraz inni nauczyciele pełniący funkcje kierownicze w szkole, nie będą mogą mieć godzin ponadwymiarowych, chyba że jest to niezbędne do realizacji ramowego planu nauczania w jednym oddziale.

Urlop dla poratowania zdrowia

Urlop dla poratowania zdrowia będzie udzielany nauczycielowi w celu leczenia choroby zagrażającej wystąpieniem choroby zawodowej lub choroby, w której powstaniu czynniki środowiska pracy lub sposób wykonywania pracy mogą odgrywać istotną rolę. O potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia będzie orzekał lekarz medycyny pracy, a nie jak dotychczas lekarz pierwszego kontaktu. Będzie można skorzystać z urlopu dla poratowania zdrowia w celu przeprowadzenia leczenia uzdrowiskowego lub rehabilitacji uzdrowiskowej na podstawie skierowania na takie leczenie.

Zmiany dotyczące zatrudnienia

Dyrektor szkoły będzie musiał w pierwszej kolejności zwiększyć wymiar zatrudnienia nauczycielowi, któremu wcześniej to zatrudnienie ograniczono. Odnosi się to wymiaru zatrudnienia w tej samej szkole i na tym samym lub (za jego zgodą) innym stanowisku, jeśli nauczyciel posiada wymagane kwalifikacje.

W szkołach zniknie stanowisko asystenta nauczyciela. Jednak w celu umożliwienia kontynuacji wsparcia nauczyciela w przypadkach, w których obecnie ono funkcjonuje, zaproponowano przepis przejściowy. Wg niego osoby zatrudnione w dniu wejścia w życie ustawy na stanowisku asystenta nauczyciela, będą mogły być nadal zatrudnione na tym stanowisku, nie dłużej jednak niż do końca sierpnia 2020 r.

 

Źródło: https://men.gov.pl/

 

Pedagogika Specjalna – portal dla nauczycieli

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz