Nowe przepisy dotyczące uczniów objętych kształceniem specjalnym

Autor: Pedagogika Specjalna - portal dla nauczycieli
Opublikowano: 9 kwietnia 2017 roku.

 

 

11 stycznia 2017 roku zostały ogłoszone w Dzienniku Ustaw następujące akty prawne dotyczące systemu edukacji:

  • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe (Dz. U. z dnia 11 stycznia 2017 r., poz. 60);
  • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z dnia 11 stycznia 2017 r., poz. 59).

Oba dokumenty wchodzą w życie z dniem 01.09.2017, z wyjątkiem pewnej liczby wyszczególnionych przez ustawodawcę paragrafów, które zaczną obowiązywać wcześniej.

W omawianych ustawach zawarto regulacje dotyczące kształcenia uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Zgodnie z art. 311 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe, wszystkie indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne, które zostały opracowane przed 1 września 2017 roku, zachowują swoją ważność tylko do 1 października 2017 roku.

Nie oznacza to jednak, że tzw. IPET zniknie z naszych szkół. Art. 127 ustawy Prawo oświatowe jednoznacznie wskazuje bowiem, że w dalszym ciągu będzie on obowiązującym dokumentem. Według wspomnianego zapisu, uczniowi objętemu kształceniem specjalnym dostosowywać będziemy program wychowania przedszkolnego bądź program nauczania do jego indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych. Dostosowanie, o którym mowa, nastąpi właśnie na podstawie opracowanego specjalnie dla niego indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego.

Nie wydano jeszcze przepisów wykonawczych do omawianych ustaw. Nie wiemy zatem, jaką formę przybierze IPET po 1 października 2017 roku. Wspomniany wyżej art. 127 ustawy Prawo oświatowe określa tylko, że indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny będzie musiał uwzględniać zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego.

Dotychczas w wielu szkołach IPET poddawano ewaluacji oraz ewentualnej modyfikacji dwa razy w roku szkolnym: po pierwszym półroczu oraz w czerwcu, po zakończeniu całego roku kształcenia. Pojawia się zatem wątpliwość, czy w świetle powyższych regulacji prawnych nadal celowe i sensowne będzie podejmowanie tego typu działań w czerwcu 2017 roku? Być może warto zaczekać, aż ukażą się przepisy wykonawcze, które będą zawierać szczegółowe wytyczne dotyczące kształtu i trybu opracowywania omawianego dokumentu?

Inną kwestią uregulowaną w analizowanych ustawach są terminy obowiązywania orzeczeń poradni psychologiczno-pedagogicznych.

Zgodnie z art 312 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe, orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, indywidualnego rocznego przygotowania przedszkolnego, indywidualnego nauczania oraz zajęć rewalidacyjno-wychowawczych wydane przed 1 września 2017 roku zachowają ważność na okres, na jaki zostały wydane, jednak z przedstawionymi w poniższej tabeli zastrzeżeniami.

Rodzaj orzeczenia Termin obowiązywania
o potrzebie kształcenia specjalnego wydane na I etap edukacyjnydo czasu zakończenia kształcenia w klasie IV szkoły podstawowej
o potrzebie kształcenia specjalnego wydane na II etap edukacyjnydo czasu zakończenia kształcenia w szkole podstawowej
o potrzebie indywidualnego nauczania wydane na I etap edukacyjnydo czasu zakończenia kształcenia w klasie III szkoły podstawowej
o potrzebie indywidualnego nauczania wydane na II etap edukacyjnydo czasu zakończenia kształcenia w klasie VI szkoły podstawowej
o potrzebie indywidualnego nauczania wydane na czas kształcenia w szkole podstawowejdo czasu zakończenia kształcenia w klasie VI szkoły podstawowej

Jak wynika z powyższego zestawienia, przedłużeniu ulegnie termin obowiązywania wydanych przed 1 września 2017 roku orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego:

  • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane na dawny I etap edukacyjny (kl. I‑III sześcioletniej szkoły podstawowej) będzie obowiązywało rok dłużej, do czasu zakończenia przez dziecko kształcenia w klasie IV obecnej, ośmioletniej szkoły podstawowej;
  • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane na dawny II etap edukacyjny (kl. IV-VI sześcioletniej szkoły podstawowej) będzie obowiązywało dwa lata dłużej, do czasu zakończenia przez dziecko kształcenia w obecnej, ośmioletniej szkole podstawowej.

W przypadku orzeczeń o potrzebie indywidualnego nauczania wydanych przed 1 września 2017 roku na I i II etap edukacyjny, termin obowiązywania nie został przez ustawodawcę zmieniony:

  • orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania wydane na I etap edukacyjny (kl. I‑III sześcioletniej szkoły podstawowej) będzie obowiązywało do czasu zakończenia przez dziecko kształcenia w klasie III obecnej, ośmioletniej szkoły podstawowej;
  • orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania wydane na II etap edukacyjny (kl. IV‑VI sześcioletniej szkoły podstawowej) będzie obowiązywało do czasu zakończenia przez dziecko kształcenia w klasie VI obecnej, ośmioletniej szkoły podstawowej.

Natomiast wydane przed 1 września 2017 roku orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania na czas kształcenia w szkole podstawowej będzie obowiązywało tylko do czasu ukończenia przez dziecko klasy VI. Na czas jego nauki w klasie VII i VIII obecnej, ośmioletniej szkoły podstawowej potrzebne będzie nowe orzeczenie.

 

Elżbieta Wika

Pedagogika Specjalna – portal dla nauczycieli

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz