Zasiłek na zagospodarowanie dla nauczyciela kontraktowego

Autor: Pedagogika Specjalna - portal dla nauczycieli
Opublikowano: 17 września 2016 roku.

Pieniądze - Zasiłek na zagospodarowanie dla nauczyciela kontraktowego

Zasiłek na zagospodarowanie dla nauczyciela kontraktowego jest formą wsparcia finansowego nauczyciela zaczynającego karierę zawodową. Kwestie przyznawania tego zasiłku reguluje ustawa Karta Nauczyciela.

Zasiłek nie jest przyznawany automatycznie wszystkim nauczycielom kontraktowym. Aby go otrzymać, nauczyciel musi spełniać określone prawem kryteria.

Polskie prawo oświatowe przewiduje zasiłek na zagospodarowanie dla nauczyciela, który otrzymał stopień zawodowy nauczyciela kontraktowego w ciągu dwóch lat od rozpoczęcia pierwszej pracy w szkole. Podejmowana przez nauczyciela praca musi być pierwszą pracą w jego życiu. Do pierwszej pracy zawodowej w życiu nie zalicza się pracy w okresie studiów lub nauki w zakładzie kształcenia nauczycieli.

Zasiłek ma charakter jednorazowy i wynosi dwukrotność otrzymywanego wynagrodzenia zasadniczego. Prawo do złożenia wniosku o ten zasiłek przysługuje nauczycielowi w okresie roku licząc od dnia uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego.

Karta Nauczyciela określa warunki, jakie musi spełnić nauczyciel ubiegający się o przyznanie zasiłku. Nauczyciel musi posiadać odpowiednie kwalifikacje do zajmowanie danego stanowiska w szkole. Musi być także zatrudniony w wymiarze nie mniejszym, niż połowa obowiązkowego wymiaru zajęć.

Wniosek o przyznanie zasiłku na zagospodarowanie jest składany do dyrektora szkoły i przez niego rozpatrywany. Dyrektor ocenia wniosek biorąc pod uwagę to, czy nauczyciel spełnia niezbędne kryteria do przyznania zasiłku na dzień złożenia wniosku.

Prawo przewiduje, że nauczyciel musi zwrócić zasiłek, jeśli nie przepracuje w szkole trzech lat, licząc od dnia uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego. W szczególnych sytuacjach organ prowadzący szkołę może zwolnić nauczyciela w całości albo w części z obowiązku takiego zwrotu.

Podstawa prawna: art. 61 ust. 1-3 ustawy z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela

 

Pedagogika Specjalna – portal dla nauczycieli

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz