Ocena funkcjonowania uczestnika zajęć rewalidacyjno-wychowawczych

11,00 

Opis

Niniejsza ocena funkcjonowania uczestnika zajęć rewalidacyjno-wychowawczych jest przykładową oceną dziecka z głęboką niepełnosprawnością (chłopiec lat 15).

 

Zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży
z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim co najmniej dwa razy w roku szkolnym należy dokonywać okresowej oceny funkcjonowania uczestnika zajęć.

 

Ocena zawiera:

  • metryczkę
  • ocenę funkcjonowania w odniesieniu do realizowanych celów podczas zajęć rewalidacyjno-wychowawczych
  • wnioski do dalszej pracy

 

Po zakupie otrzymasz dwa pliki:

  • Ocenę funkcjonowania w formacie PDF
  • Ocenę funkcjonowania w formacie Word, co umożliwia edytowanie dokumentu w oparciu o diagnozę Twojego wychowanka

 

Opracowanie oceny: mgr Irena Daniel – oligofrenopedagog prowadzący zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze, nauczyciel rewalidacji, wieloletni nauczyciel współorganizujący kształcenie, neurologopeda, terapeuta TUS, współpracownik portalu Pedagogika Specjalna – portal dla nauczycieli, diagnosta i terapeuta w poradni psychologiczno-pedagogicznej