Warsztat pracy pedagoga specjalnego

50,00 

Kurs obejmuje 8 godzin dydaktycznych realizowanych przez Internet w indywidualnym tempie i w dogodnym dla kursanta czasie. Do kursu można przystąpić w dowolnym momencie.

Kategoria:

Opis

UWAGA! Termin pedagog specjalny jest  ujęty w szkoleniu kompleksowo, czyli jako nauczyciel współorganizujący kształcenie, nauczyciel będący członkiem zespołu organizującego kształcenie specjalne, nauczyciel prowadzący zajęcia rewalidacyjne oraz jako specjalista zatrudniony w szkołach i placówkach.

Adresaci:

nauczyciele, pedagodzy specjalni pracujący z dziećmi/uczniami objętymi kształceniem specjalnym oraz inne osoby zainteresowane tematyką, zarówno te na początku swojej drogi zawodowej, jak i te, które chcą wzbogacić swój warsztat pracy

Cele szkolenia:

  • przybliżenie specyfiki pracy pedagoga specjalnego, w tym przepisów prawa, sposobów dokumentowania pracy
  • wzbogacenie warsztatu pracy pedagoga specjalnego
  • przedstawienie sposobów wspierania różnych obszarów funkcjonowania dziecka z niepełnosprawnością

Treści programowe:

MODUŁ I TEORETYCZNE PODSTAWY PEDAGOGIKI SPECJALNEJ

ROZDZIAŁ I Zamiast wstępu, czyli dlaczego teoria jest taka ważna?

ROZDZIAŁ II Praca pedagoga specjalnego – najważniejsze pojęcia

ROZDZIAŁ III Zasady i metody pracy pedagoga specjalnego

MODUŁ II MIEJSCE PEDAGOGA SPECJALNEGO W SYSTEMIE OŚWIATY

ROZDZIAŁ I Akty prawne regulujące prace pedagoga specjalnego

ROZDZIAŁ II Zadania pedagoga specjalnego w świetle przepisów prawa. Pedagog specjalny jako członek zespołu organizującego kształcenie specjalne

ROZDZIAŁ III Pedagog specjalny jako specjalista zatrudniony w szkole i placówce

ROZDZIAŁ IV Pedagog specjalny jako nauczyciel współorganizujący kształcenie uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie, zagrożonych niedostosowaniem społecznym

ROZDZIAŁ V Planowanie i prowadzenie zajęć rewalidacyjnych

ROZDZIAŁ VI Praca z uczniami z różnymi rodzajami niepełnosprawności

ROZDZIAŁ VII Współpraca z rodzicami

MODUŁ III PRZYBORNIK PEDAGOGA SPECJALNEGO

ROZDZIAŁ I Zabawy i ćwiczenia: integracyjne, rozwijające orientację w schemacie ciała i w przestrzeni, dużą i małą motorykę, procesy poznawcze, zmysły, stymulujące układ przedsionkowo-proprioceptywny

MODUŁ IV PRZYKŁADOWE DOKUMENTY PRZYDATNE W PRACY PEDAGOGA SPECJALNEGO

ROZDZIAŁ I Propozycje dokumentów opracowanych dla dzieci/uczniów objętych kształceniem specjalnym:

  • WOPFU – wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia klasy V z lekką niepełnosprawnością intelektualną
  • Program zajęć rewalidacyjnych dla dziecka z autyzmem na okres wychowania przedszkolnego
  • Ocena opisowa uczennicy klasy VII z umiarkowaną niepełnosprawnością intelektualną

Uwaga! Dokumenty są przygotowane do pobrania w dwóch formatach: w wersji PDF oraz w wersji Word, aby umożliwić ich edycję i dostosować do indywidualnych potrzeb.

MODUŁ V ZADANIA DO SAMOKSZTŁCENIA

Organizacja szkolenia

Materiały kursowe mają formę plików tekstowo-graficznych. Kurs obejmuje 8 godzin dydaktycznych realizowanych przez Internet w indywidualnym tempie i w dogodnym dla kursanta czasie. Do kursu można przystąpić w dowolnym momencie. Podstawą zaliczenia jest krótki test online sprawdzający wiedzę z zakresu zagadnień poruszanych w ramach szkolenia. Aby zaliczyć egzamin, należy odpowiedzieć prawidłowo na 70% pytań testowych. Każdy uczestnik ma do dyspozycji trzy podejścia do testu. Materiały kursowe mają formę plików tekstowo-graficznych.

Po zaliczeniu egzaminu testowego, dostępne jest zaświadczenie o ukończeniu Kursu, do wydrukowania w formacie PDF. Istnieje również możliwość wysyłki zaświadczenia pocztą za dodatkową opłatą.

 

Autorką szkolenia jest mgr Urszula Wesół – pedagog specjalny, terapeuta pedagogiczny, autorka artykułów na temat pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, pracuje z dziećmi z wyzwaniami w rozwoju, w tym z różnymi niepełnosprawnościami