WOPFU dla ucznia ze spektrum autyzmu – klasa I

12,00 

Niniejsza wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia (WOPFU) została opracowana dla ucznia klasy pierwszej szkoły podstawowej posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na autyzm.

Opis

Niniejsza wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia (WOPFU) została opracowana dla ucznia klasy pierwszej szkoły podstawowej posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na autyzm.

 

Jest to przykładowy arkusz WOPFU opracowany zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym.

 

Zgodnie z wymienionym rozporządzeniem, wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia powinna być dokonywana przez zespół (nauczyciele i specjaliści prowadzący zajęcia z uczniem) co najmniej dwa razy w roku szkolnym.

 

Arkusz zawiera:

  • metryczkę
  • ocenę funkcjonowania w poszczególnych obszarach
  • mocne i słabe strony dziecka
  • predyspozycje, zainteresowania i uzdolnienia ucznia
  • indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne
  • przyczyny niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu ucznia
  • zakres i charakter wsparcia ze strony nauczycieli i specjalistów asystentów lub pomocy nauczyciela – wnioski zespołu

 

Po zakupie otrzymasz dwa pliki:

  • WOPFU w formacie PDF (arkusz uzupełniony przykładową oceną poziomu funkcjonowania ucznia ze spektrum autyzmu)
  • WOPFU w formacie Word, co umożliwia edytowanie dokumentu w oparciu o diagnozę Twojego ucznia

 

Opracowanie arkusza: mgr Irena Daniel – pedagog specjalny, nauczyciel rewalidacji, wychowawca w oddziale specjalnym, neurologopeda, współpracownik Portalu Pedagogika Specjalna – portal dla nauczycieli, trener w Niepublicznej Placówce Doskonalenia Nauczycieli PERFECTUS, pracownik poradni psychologiczno-pedagogicznej