Jak zapisać temat zajęć rewalidacyjnych w dzienniku?

Autor: Pedagogika Specjalna - portal dla nauczycieli
Opublikowano: 20 sierpnia 2023 roku.

Dyrektor przedszkola/szkoły organizuje zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Są to uczniowie:

  • z niepełnosprawnością intelektualną
  • z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera
  • niewidomi i słabowidzący
  • niesłyszący i słabosłyszący
  • z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją
  • z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Dziennik zajęć rewalidacyjnych

Dziennik, w którym dokumentuje się zajęcia rewalidacyjne, bywa potocznie nazywany dziennikiem zajęć rewalidacyjnych, jednak w świetle przepisów jest to dziennik innych zajęć.

Zgodnie z przepisami, dzienniki innych zajęć prowadzi się, jeżeli jest to uzasadnione koniecznością dokumentowania przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej. W szczególności służą one dokumentowaniu zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz zajęć opiekuńczych i wychowawczych wynikających z potrzeb i zainteresowań uczniów.

Forma dziennika będzie zależna od rozwiązań przyjętych w szkole. Może to być dziennik w formie papierowej i/lub elektronicznej. Forma wyłącznie elektroniczna wymaga zgody organu prowadzącego.

Szkoła może więc zdecydować w jakiej formie chce prowadzić dokumentację, w tym dzienniki zajęć rewalidacyjnych:

  • wyłącznie papierowej
  • papierowej i elektronicznej jednocześnie
  • wyłącznie elektronicznej.

Kwestię prowadzenia dzienników reguluje Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji z późniejszymi zmianami.

Jak zapisać temat zajęć rewalidacyjnych?

Prowadząc zajęcia rewalidacyjne, rozwijamy umiejętności przydatne w życiu codziennym, usprawniamy zaburzone funkcje poznawcze, motoryczne, stosując metody terapii z wykorzystaniem materiału dydaktycznego związanego z realizacją treści programowych.

Należy jednak pamiętać, że zajęcia rewalidacyjne to nie są zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze czy zajęcia, podczas których przygotowujemy ucznia do sprawdzianu lub odrabiamy z nim prace domowe. Formułując temat zajęć rewalidacyjnych zwróćmy uwagę, aby zawierał aspekt terapeutyczny.

Przydatne czasowniki do redagowania tematu: usprawnianie, stymulowanie, rozwijanie, doskonalenie, ćwiczenie, kształtowanie, utrwalanie, wdrażanie itd.

Przykłady nieprawidłowo i poprawnie sformułowanych tematów zajęć w poniższej tabeli.

NIETAK
Rozwiązywanie zadań z treścią.Rozwijanie umiejętności przydatnych w życiu codziennym – obliczenia pieniężne w oparciu o zadania z treścią.
Nauka liter.Ćwiczenie percepcji wzrokowej i pamięci w oparciu o materiał literowy.
Wykonywanie pracy plastycznej „Zimowy krajobraz”.Usprawnianie motoryki małej – praca plastyczna z wykorzystaniem materiałów sypkich pt. „Zimowy krajobraz”.
Ćwiczenia ortograficzne.Doskonalenie koncentracji uwagi oraz pamięci wzrokowej w oparciu o ćwiczenia ortograficzne.

Źródło tabeli: opracowanie własne

Bibliografia:

  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji z późniejszymi zmianami

Autor: Edyta Maroszek

Pedagogika Specjalna – portal dla nauczycieli


Powyższy tekst jest fragmentem kursu doskonalącego Zajęcia rewalidacyjne – organizacja i inspiracje do pracy dostępnego na naszej platformie e-learningowej. Zobacz TUTAJ


Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz