Plan indywidualnej pracy rewalidacyjnej dla ucznia z Zespołem Aspergera

Autor: Pedagogika Specjalna - portal dla nauczycieli
Opublikowano: 20 marca 2017 roku.

 

uczeń: xxx

diagnoza: Zespół Aspergera

podstawa objęcia rewalidacją:

 • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego nr xxx z dnia xxx wydane przez Poradnię Psychologiczno–Pedagogiczną xxx

wymiar zajęć: 2 godziny tygodniowo (2 x 60 minut)

plan opracowano na okres: nauki w gimnazjum

prowadzący zajęcia: xxx

 

DIAGNOZA FUNKCJONOWANIA UCZNIA

 diagnozę opracowano w oparciu o:

 • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego xxx z dnia xxx wydane przez Poradnię Psychologiczno–Pedagogiczną xxx
 • IPET opracowany w gimnazjum dnia xxx
 • spostrzeżenia nauczycieli uczących chłopca
 • obserwacje własne podczas zajęć socjoterapeutycznych

Mocne strony ucznia

 • ogólna sprawność intelektualna wyższa od przeciętnej
 • bogaty zasób wiadomości ogólnych przyswojonych i utrwalonych
 • wysoka ciekawość poznawcza (interesuje się historią, literaturą, językiem angielskim, teatrem)
 • bardzo dobrze rozumuje za pomocą pojęć (klasyfikuje, tworzy pojęcia nadrzędne, uogólnia)
 • bardzo dobrze przeprowadza rozumowanie za pomocą pojęć liczbowych
 • prawidłowo przeprowadza operacje w oparciu o materiał konkretny (analiza, synteza, wyróżnianie drobnych ale istotnych elementów)
 • szybko i sprawnie rozumuje, wnioskuje, ustala następstwa zdarzeń w oparciu o materiał konkretny
 • dobra bezpośrednia pamięć słuchowa
 • dobra pamięć długotrwała
 • czyta globalnie w szybkim tempie, zachowując prawidłową intonację
 • w pełni rozumie czytane treści
 • wysoki stopień opanowania umiejętności indywidualnej pracy z tekstem umożliwia mu samodzielną naukę w oparciu o słowo pisane
 • pisząc ze słuchu nie zapomina dłuższych zdań, nie wymaga dzielenia ich na fragmenty
 • posiada bogate słownictwo
 • buduje zdania złożone, poprawne pod względem merytorycznym i gramatycznym
 • pisząc, sporadycznie popełnia błędy interpunkcyjne i ortograficzne
 • podczas zajęć szkolnych chętnie pracuje na przedmiotach, które lubi
 • otwarty w kontaktach z dorosłymi
 • silny, sprawny fizycznie
 • zadbany pod względem higienicznym

Obszary wymagające usprawniania

 • duże nieprawidłowości w sferze funkcjonowania społecznego
 • wysoki poziom nieprzystosowania społecznego w klasie szkolnej
 • czuje się niedoceniany przez rówieśników
 • odczuwa brak wsparcia ze strony rówieśników
 • antycypuje zagrożenie ze strony rówieśników, na które reaguje izolowaniem się i zachowaniami egocentrycznymi
 • często popada w konflikty z rówieśnikami
 • bywa prowokowany przez rówieśników i wówczas reaguje agresją, szczególnie wobec dziewcząt
 • mało otwarty w relacjach z rówieśnikami
 • nie radzi sobie z porażkami i krytyką
 • taktowny tylko w relacjach z wybranymi osobami
 • przejawia trudności z dostosowaniem się do obowiązujących zasad
 • ma trudności z wykonywaniem swoich obowiązków
 • w relacjach interpersonalnych przejawia tendencje do nadmiernego skracania dystansu
 • niska samoocena, wiara w siebie, swoje możliwości
 • deficyty w obszarze potrzeby akceptacji i uznania
 • łatwo się zniechęca i rezygnuje z wysiłku intelektualnego
 • przejawia tendencje do kumulowania napięć wewnętrznych
 • ma trudności z rozładowywaniem nagromadzonych emocji, co skutkuje zachowaniami impulsywnymi
 • nie radzi sobie z kontrolą przykrych emocji
 • podczas lekcji trudno go zmotywować do udziału w zajęciach, których nie lubi
 • unika ćwiczeń sportowych, aktywności ruchowej
 • nie zna podstawowych zasad ortograficznych
 • ma braki w wiadomości matematycznych (tabliczka mnożenia, geometria)

 

CELE PRACY REWALIDACYJNEJ

Cele ogólne:

 • dynamizowanie możliwie najpełniejszego rozwoju ucznia
 • podniesienie stopnia funkcjonowania społecznego ucznia
 • przeciwdziałanie ewentualnym wtórnym zaburzeniom emocjonalnym ucznia na tle istniejących trudności
 • maksymalne rozwijanie mocnych stron ucznia
 • wzmacnianie i usprawnianie zaburzonych obszarów funkcjonowania

Cele szczegółowe:

 • wytworzenie pozytywnej więzi emocjonalnej z uczniem
 • kształtowanie poczucia bezpieczeństwa i zaufania
 • wzmacnianie poczucia własnej wartości
 • korygowanie błędnego obrazu świata i samego siebie
 • udzielanie wsparcia emocjonalnego w związku z sytuacjami stresowymi poprzez wskazywanie sposobów radzenia sobie z przykrymi emocjami
 • umożliwienie uczniowi wyrażenia tego, co go aktualnie martwi, czego się obawia
 • uczenie przyjmowania ocen i krytyki ze strony innych
 • ćwiczenie umiejętności kontroli emocji, panowania nad gniewem, złością
 • uczenie rozładowywania nagromadzonych napięć w sposób bezpieczny i akceptowany społecznie
 • uczenie metod i technik relaksacji, odprężania się
 • kształtowanie umiejętności socjalnych i komunikacyjnych
 • wygaszanie, modyfikowanie niepożądanych społecznie zachowań
 • uczenie zachowań właściwych dla danych sytuacji społecznych
 • rozwijanie umiejętności rozumienia siebie, innych ludzi, sytuacji społecznych
 • kształtowanie empatii i umiejętności dostrajania się do stanu emocjonalnego innych osób
 • rozwijanie umiejętności wnioskowania o stanach, przekonaniach i intencjach innych ludzi
 • doskonalenie umiejętności przewidywania reakcji innych ludzi
 • ćwiczenie umiejętności odczytywania i interpretacji komunikatów niewerbalnych
 • rozwijanie motywacji do porozumiewania się z innymi, komunikowania im swoich potrzeb i stanów emocjonalnych
 • doskonalenie myślenia perspektywicznego, zdolności przewidywania skutków, jakie dane zachowanie może mieć w przyszłości
 • kształtowanie poczucia odpowiedzialności za swoje postępowanie
 • kształtowanie zdolności racjonalnego kierowania swym postępowaniem
 • rozwijanie umiejętność autorefleksji, krytycyzmu wobec swoich zachowań
 • uświadamianie konsekwencji własnych negatywnych zachowań
 • wdrażanie do stosowania alternatywnych dla agresji sposobów rozwiązania zaistniałej sytuacji konfliktowej
 • wdrażanie do przestrzegania obowiązujących zasad i norm
 • wzmacnianie motywacji do pracy i wysiłku umysłowego
 • uczenie planowania i organizowania pracy związanej z wykonywaniem określonych zadań
 • kształtowanie wytrwałości w działaniu
 • wdrażanie do samodyscypliny, obowiązkowości

 

ZASADY PRACY

 • stawianie wymagań dostosowanych do aktualnego samopoczucia i możliwości ucznia
 • egzekwowanie doprowadzania podjętych czynności do końca
 • po każdym wykonanym zadaniu przekazywanie uczniowi informacji zwrotnej o sukcesach i elementach wymagających korekty
 • stosowanie różnorodnych form ćwiczeń
 • łączenie różnorodnych metod i technik pracy
 • w razie potrzeby stosowanie częstych, krótkich przerw w pracy
 • przedstawienie uczniowi dokładnych oczekiwań, ustalenie zasad pracy i konsekwentne ich egzekwowanie
 • ograniczanie perseweracyjnych dygresji i pytań ucznia
 • włączanie zainteresowań ucznia do wykonywanych ćwiczeń i zadań
 • stały nadzór nad pracą ucznia, częsta pomoc i ponowne kierowanie jego uwagi na wykonywane zadanie
 • wielokrotne powtarzanie danej czynności w celu jej utrwalenia i zgeneralizowania
 • stosowanie wzmocnień społecznych: pochwała, uśmiech, okazanie radości, obojętności lub gniewu

 

METODY, TECHNIKI, FORMY PRACY

 • plany aktywności (pisemna lista czynności, które należy wykonać w określonej kolejności)
 • trening prawidłowych zachowań w różnych sytuacjach społecznych
 • elementy biblioterapii (w oparciu o teksty terapeutyczne)
 • elementy dramy (odgrywanie ról, scenki)
 • rozmowa kierowana
 • omawianie treści ilustracji
 • niedokończone historyjki, zdania niedokończone
 • układanie puzzli płaskich i przestrzennych (według wzoru, bez wzoru)
 • memory obrazkowe
 • łączenie kropek, cyfr w obraz
 • rebusy, krzyżówki, szyfrogramy, wykreślanki, labirynty
 • układanki, historyjki obrazkowe, komiksy
 • gry planszowe
 • rozsypanki literowe, wyrazowe, zdaniowe
 • wykrywanie różnic i podobieństw w obrazach
 • rysowanie

 

Autor: Elżbieta Wika

Pedagogika Specjalna – portal dla nauczycieli

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz