Program indywidualnych zajęć rewalidacyjnych dla ucznia klasy pierwszej

Autor: Czytelnik Portalu Pedagogika Specjalna
Opublikowano: 25 czerwca 2019 roku.

Mocne strony ucznia:

 • dobra sprawność fizyczna;
 • dobra koordynacja ruchowa;
 • grafomotoryka i sprawność manualna w normie;
 • właściwie ukształtowana orientacja przestrzenna;
 • dobry kontakt indywidualny, umiejętność podporządkowania się podczas wykonywania zadań;
 • postępy w zakresie funkcji wzrokowo-przestrzennych;
 • poprawa w zakresie rozwoju mowy czynnej i biernej;
 • poprawa umiejętności skoncentrowania się na zadaniu;
 • postęp w zakresie myślenia przyczynowo-skutkowego;
 • dostatecznie rozwinięte rozumowanie pojęciowe;
 • dobra pamięć słuchowa trwała;
 • dobrze rozwinięta koordynacja wzrokowo-ruchowa;
 • wytrwałość w działaniu;
 • wdrożenie do pracy stolikowej i wysiłku typu szkolnego.

Słabe strony ucznia:

 • uczeń czasami łamie obowiązujące normy i reguły;
 • Kuba ma problemy z wyodrębnianiem zdań, głosek. Nie czyta zdań, liczy z pomocą;
 • trudności z orientacją w przestrzeni i schemacie ciała;
 • zaburzenia przetwarzania słuchowego (zaburzenia automatyzacji bodźców wzrokowo-słuchowo-ruchowych);
 • nieharmonijny poziom rozwoju intelektualnego;
 • obniżona pamięć fonologiczna;
 • słaba pamięć wzrokowo-przestrzenna;
 • słaba percepcja wzrokowa;
 • uwaga selektywna na bardzo niskim poziomie;
 • trudności z wykonaniem złożonego polecenia;
 • niskie kompetencje matematyczne;
 • niskie kompetencje językowe, osłabiona płynność słowna;
 • obserwuje się wzmożone napięcie emocjonalne podczas wykonywania zadań, niepewność, reakcje nerwicowe;
 • nieprawidłowy chwyt ołówka, nieprawidłowe kierunki kreślenia, sztywność rąk;
 • motoryka duża ( koordynacja, równowaga , gibkość) wymaga usprawniania);
 • podczas trudniejszych prac pojawiają się liczne dygresje słowne, zacinanie.

Cel główny indywidualnego programu

Celem oddziaływań rewalidacyjnych jest rozwój i aktywizowanie tych wszystkich właściwości intelektualnych i osobowości ucznia, które umożliwią mu pełne uczestnictwo w procesie dydaktyczno-wychowawczym realizowanym w szkole, a w dalszej kolejności przygotują go do dorosłego życia.

Cele terapeutyczne:

 • stymulowanie myślenia, kojarzenia, pamięci, uwagi;
 • stymulowanie funkcji percepcyjno-motorycznych niezbędnych do opanowania podstawowych umiejętności szkolnych: pisania, czytania, liczenia;
 • utrwalanie nabywanych wiadomości i umiejętności szkolnych.

Tematyka zajęć

1. Usprawnianie grafomotoryki:

 • ćwiczenia rozmachowe: „rysowanie” w powietrzu dużych kształtów;
 • lepienie z plasteliny, wydzieranki, wycinanki;
 • oburęczne malowanie dużych kształtów, np. kół;
 • ugniatanie kół i małych kulek z gazet, bibułki;
 • ugniatanie w dłoniach małych gumowych piłeczek;
 • ćwiczenia palców: otwieranie i zamykanie dłoni;
 • masowanie dłoni i ramion;
 • przed pisaniem moczenie dłoni w ciepłej wodzie;
 • korzystanie z nakładek na ołówki, długopisy;
 • kolorowanie płaszczyzn w książeczkach z obrazkami;
 • kalkowanie;
 • pisanie po śladzie;
 • pisanie ciągu liter bez oderwania ręki, rysowanie „leniwej” ósemki;
 • rysowanie szlaczków rozpoczętych od lewej strony;
 • kreślenie linii pionowych ( z góry w dół) i poziomych (z lewej do prawej);
 • ćwiczenia w rysowaniu okręgów i spirali w obu kierunkach;
 • dokładne kolorowanie obrazków zawierających drobne elementy;
 • łączenie kropek;
 • odwzorowywanie rysunków zgodnie ze wzorem;
 • prowadzenie linii w labiryntach;
 • wycinanie z papieru (linie proste, faliste, formy geometryczne, rysunki konturowe).

 2. Ćwiczenia na koncentrację uwagi:

 • układanki, puzzle, tangramy;
 • memory, domina;
 • odnajdywanie różnic pomiędzy obrazkami różniącymi się drobnymi szczegółami;
 • zapamiętywanie przedmiotów;
 • łączenie punktów, obrysowywanie szablonów, rysowanie po śladzie;
 • dyktanda graficzne wg instrukcji nauczyciela;
 • zabawy konstrukcyjne;
 • pisanie na plecach;
 • przepisywanie diagramów wg wzoru;
 • dopasowywanie cieni;
 • wyszukiwanie wyrazów w ciągu liter;
 • rozwiązywanie sudoku;
 • kolorowanie wg instrukcji.

3. Stymulowanie rozwoju poznawczego:

 • czytanie i omawianie tekstów o różnorodnej treści;
 • oglądanie i rozmowy na podstawie ilustracji, zdjęć itp.;
 • wykorzystanie przekazów multimedialnych do pobudzania zainteresowań otaczającym światem.

 4. Rozwijanie umiejętności logicznego myślenia, analizowania, dedukowania:

 • rozwiązywanie łamigłówek, rebusów, zagadek;
 • rozwiązywanie zadań tekstowych;
 • zabawy puzzlami, klockami logicznymi;
 • zadania z zastosowaniem poznanych reguł i zasad matematycznych.

 5. Ćwiczenia usprawniające pamięć:

 • gry rozwijające logiczne myślenie (memory,scrabbe);
 • zagadki graficzne;
 • tworzenie krótkich tekstów z rozsypani wyrazowej jako odtworzenie tekstu słyszanego;
 • odczytywanie ułożonego tekstu;
 • układanie tekstu w oparciu o ilustrację i czytanie głośne całymi wyrazami;
 • rozwiązywanie zadań w oparciu o uprzednio przeczytany tekst;
 • rozwiązywanie zadań zgodnie z wytycznymi podanymi ustnie w poleceniu;
 • powtarzanie sylab i połączeń sylabowych;
 • zapamiętywanie układów przedmiotów, ich wzajemnego położenia, liczby, kształtów;
 • układanie lub rysowanie z pamięci demonstrowanych uprzednio wzorów.

6. Usprawnianie percepcji słuchowej:

 • rozkładanie słów na głoski;
 • segregowanie obrazków wg pierwszych głosek, sylab;
 • odtwarzanie rytmu;
 • kończenie zdań;
 • tworzenie wyrazów rozpoczynających się daną głoską;
 • uzupełnianie luk w zdaniach i wyrazach;
 • rozpoznawanie dźwięków instrumentów;
 • łączenie głosek w słowa;
 • dobieranie podpisów do obrazków.

7. Usprawnianie percepcji wzrokowej oraz koordynacji wzrokowo-ruchowej:

 • zabawy z piłką, rzuty do celu, łapanie, toczenie (piłka lub papierowe kulki);
 • naśladowanie ruchów innych osób oraz ich mimiki (zabawa w „lustro”);
 • rozpoznawanie przedmiotów przy pomocy zmysłu dotyku;
 • dopasowywanie elementów o tych samych kształtach;
 • obrysowywanie szablonów, wycinanie ich, kopiowanie, zamalowywanie;
 • kopiowanie przez kalkę;
 • malowanie wewnątrz konturu różnej wielkości;
 • rysowanie po śladzie, łączenie kropek;
 • zagadki rysunkowe;
 • labirynty;
 • lepienie z masy solnej, plasteliny, modeliny itp.;
 • zabawy konstrukcyjne, majsterkowanie;
 • układanie wg wzoru, mozaiki, loteryjki;
 • nawlekanie koralików;
 • gry zręcznościowe;
 • wskazywanie figur demonstrowanych przez drugą osobę;
 • odtwarzanie wzorów z pamięci ( z klocków, patyczków, ilustracji, stempli);
 • układanie rozciętych ilustracji ( pocztówek, zdjęć, liter, cyfr wg wzoru i z pamięci);
 • układanie liter z drucików kreatywnych;
 • dobieranie brakującej części do obrazka;
 • puzzle, układanki, domina;
 • wyodrębnianie różnic między obrazkami;
 • rysowanie konturów na kształcie ze słabo zaznaczonym konturem;
 • układanie wzorów z figur geometrycznych;
 • wyszukiwanie takich samych liter i ich segregowanie;
 • wyszukiwanie liter i sylab.

 

Autor: Beata Rejent – Czytelniczka Portalu

 

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz