Program indywidualnych zajęć rewalidacyjnych

Autor: Czytelnik Portalu Pedagogika Specjalna
Opublikowano: 9 listopada 2016 roku.

(o charakterze terapeutycznym, socjoterapeutycznym, psychoedukacyjnym)

boy-645410_640

Dane ucznia:

 

Diagnoza: zagrożenie niedostosowaniem społecznym

 

Podstawa objęcia rewalidacją:

 • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

 

Wymiar zajęć: 2 godziny tygodniowo (2 x 60 minut)

 

Program opracowano na okres: nauki ucznia w gimnazjum

 

Prowadzący zajęcia: pedagog Elżbieta Wika

 

DIAGNOZA    FUNKCJONOWANIA     UCZNIA

Diagnozę opracowano w oparciu o:

 • opinię Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej
 • zaświadczenie lekarza psychiatry
 • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

 

Obszary, w których uczeń wymaga pomocy Mocne strony ucznia
Wiadomości i umiejętności szkolne:

·       3 lata opóźnienia szkolnego w stosunku do wieku

·       istotne luki w wiedzy i umiejętnościach szkolnych

·       nieutrwalona wiedza z gramatyki

·       nie zna podstawowych zasad pisowni

·       niska technika i tempo czytania głośnego

·       niskie rozumienie samodzielnie czytanego tekstu

·       niska technika rachunkowa

·       braki w wiedzy o otaczającej rzeczywistości społeczno–przyrodniczej

·       posiadana wiedza jest słabo utrwalona

Wiadomości i umiejętności szkolne:

·    pismo kształtne, czytelne

·    przeciętny zasób słownictwa

 

 

 

Intelekt:

·       szybko ulega zmęczeniu i znużeniu podczas pracy umysłowej

·       trudności z uchwyceniem związków przyczynowo–skutkowych w zadaniach z treścią

·       trudności ze skupieniem się i koncentracją uwagi

·       mała aktywność poznawcza

·       małe oczytanie

·       obniżona dojrzałość procesów intelektualnych

·       słabiej radzi sobie z myśleniem abstrakcyjnym w oparciu o procesy porównywania, klasyfikowania, porządkowania i uogólniania

·       wąskie zainteresowania

·       niskie wdrożenie do wysiłku intelektualnego

·       brak nawyku skupiania nad wykonywanym zadaniem

Intelekt:

·    przeciętny, odpowiedni do wieku (w normie) poziom rozwoju intelektualnego

·    posiada potencjalne możliwości sprostania wymaganiom edukacyjnym

 

 

Funkcje poznawcze:

·       słabo rozwinięta spostrzegawczość, analiza, synteza wzrokowa

·       osłabiona pamięć słuchowa świeża

·       obniżona wyobraźnia przestrzenna

·       obniżona koordynacja wzrokowo-ruchowa

Funkcje poznawcze:

·    wysoka sprawność grafomotoryczna

·    przeciętne (w normie) tempo pracy

·    dobre tempo uczenia się wzrokowo-ruchowego

·    przeciętny poziom umiejętności fonologicznych

·    przeciętny poziom integracji słuchowo-wzrokowej

Funkcjonowanie w roli ucznia:

·       obniżona motywacja do nauki

·       niewystarczająca praca samokształceniowa w domu

·       lekceważący stosunek do obowiązków szkolnych

·       niski poziom lęku szkolnego

·       pracuje w pospiesznym, chaotycznym stylu

·       brak nawyku systematyczności i samokontroli podczas pracy

·       brak umiejętności organizowania własnej pracy

·       w pracy mało wytrwały

Funkcjonowanie w roli ucznia:

·    dobrze reaguje na pochwały, wzmocnienia pozytywne

·    chętny do uczestnictwa w życiu klasy i szkoły

 

 

Funkcjonowanie  społeczne:

·       wyraża poglądy popierające zażywanie narkotyków (marihuany)

·       bywa agresywny wobec rówieśników

·       bywa arogancki, wulgarny

·       impulsywność w zachowaniu

·       skłonność do reagowania nadmiernym pobudzeniem emocjonalnym w sytuacjach konfliktów

·       ogólna wzmożona pobudliwość i impulsywność w działaniu

·       słabo zinternalizowane normy i zasady współżycia społecznego

·       znajomość i rozumienie zasad współżycia społecznego oraz konsekwencji ich nieprzestrzegania nie reguluje jego postępowania

Funkcjonowanie społeczne:

·    łatwo nawiązuje kontakty z rówieśnikami i dorosłymi

·    otwarty, spontaniczny w kontaktach

·    dobra znajomość i rozumienie obowiązujących norm współżycia społecznego

·    samokrytyczny, potrafi wskazać swoje błędy

·    świadomy konsekwencji nieprawidłowego funkcjonowania

 

 

 

PLANOWANE ODDZIAŁYWANIA  REWALIDACYJNE

organizacja pracy podczas zajęć:

 • stworzenie życzliwej i ciepłej atmosfery sprzyjającej otwartości komunikacji między uczniem i rewalidatorem
 • eliminowanie wszelkich bodźców rozpraszających
 • tempo, rytm pracy, stopień trudności zadań dostosowane do aktualnego stanu psychofizycznego ucznia
 • w razie potrzeby częste, krótkie przerwy w pracy
 • podczas pracy ciągłe motywowanie, zachęcanie, naprowadzanie, kontrolowanie
 • metody skojarzeniowe, projekcyjne, aktywizujące
 • stopniowe wydłużanie czasu pracy i skupienia ucznia
 • stopniowanie trudności zadań zlecanych uczniowi
 • ustalenie jasnych zasad pracy i konsekwentne egzekwowanie ich

Planowane formy, metody pracy z uczniem:

 • metody angażujące różne procesy poznawcze (wzrokowe, słuchowe, manualne, myślowe)
 • metody aktywne, polisensoryczne, angażujące jak najwięcej zmysłów
 • techniki skojarzeniowe ułatwiające zapamiętywanie
 • stosuje się wiele różnorodnych pomocy dydaktycznych
 • sprawdzanie, czy uczeń zrozumiał treść polecenia i zadania
 • udzielanie dodatkowych wskazówek podczas pracy
 • ciągłe kontrolowanie, nadzorowanie podczas pracy
 • nieustanne mobilizowanie i motywowanie do pracy
 • bazowanie na wzmocnieniach pozytywnych (pochwały, nagrody)
 • uczniowi udziela się bieżących informacji zwrotnych o postępach i efektach
 • unika się wystawiania ocen negatywnych
 • zmienne tempo pracy podczas lekcji
 • nowe treści tłumaczy się w oparciu o konkrety i przykłady
 • przedstawianie praktycznego zastosowania wprowadzanych treści
 • metoda „głośnego myślenia”
 • bardzo częste przypomnienia, powtórzenia, utrwalanie materiału
 • rysunek, rebusy, wykreślanki, diagramy, krzyżówki, układanki, puzzle, gry planszowe, gry dydaktyczne, tangramy, odgrywanie scenek, praktyczny trening umiejętności społecznych w oparciu o „plany aktywności”, dyskusja, rozmowa kierowana

Planowane cele pracy rewalidacyjnej:

 • rozwijanie ciekawości i aktywności poznawczej
 • zachęcanie do czytelnictwa
 • wzbogacanie zasobu słownictwa
 • wzbogacanie zasobu wiadomości ogólnych o otaczającej rzeczywistości
 • ćwiczenie umiejętności budowania dłuższych, złożonych wypowiedzi
 • ćwiczenia koncentracji uwagi
 • ćwiczenie wyobraźni przestrzennej
 • ćwiczenie koordynacji wzrokowo-ruchowej
 • doskonalenie techniki i tempa czytania
 • ćwiczenie spostrzegawczości
 • ćwiczenie czytania ze zrozumieniem
 • pomoc w nauce, odrabianiu lekcji, nadrabianiu zaległości
 • rozwijanie pozaszkolnych pasji i zainteresowań
 • utrwalanie zasad poprawnej pisowni
 • wdrażanie do autokorekty własnych prac pisemnych
 • rozwijanie procesów intelektualnych (porównywanie, klasyfikowania, porządkowanie, uogólnianie)
 • ćwiczenie pamięci słuchowej świeżej
 • ćwiczenia grafomotoryczne
 • elementy treningu kaligrafii
 • prace manualne
 • uczenie prawidłowego organizowania miejsca, warsztatu, dnia pracy
 • wdrażanie do uporządkowanego działania, wytrwałości, kończenia rozpoczętej pracy
 • wyrabianie nawyku samokontroli podczas pracy
 • kształtowanie umiejętności planowania celów krótkoterminowych i długoterminowych
 • wzmacnianie motywacji do pokonywania trudności
 • uczenie systematyczności, samokontroli własnych działań
 • ćwiczenie kontroli własnych emocji
 • uczenie radzenia sobie w trudnych i stresujących sytuacjach
 • bazowanie na wzmocnieniach pozytywnych
 • ćwiczenie umiejętności prospołecznych (samodzielności, asertywności, funkcjonowania w relacjach interpersonalnych, radzenia sobie z niepowodzeniami)
 • umożliwianie nabywania nowych, pozytywnych doświadczeń społecznych
 • budowanie dobrych relacji z grupą rówieśniczą
 • wzmacnianie poczucia bezpieczeństwa
 • ćwiczenie umiejętności współdziałania
 • ćwiczenia i techniki wyciszające i relaksacyjne
 • stwarzanie sytuacji do odnoszenia sukcesu
 • kształtowanie pozytywnego obrazu siebie
 • ćwiczenie umiejętności radzenia sobie ze złością i agresją w konstruktywny sposób
 • wdrażanie do podejmowania wysiłku umysłowego
 • wdrażanie do przestrzegania norm współżycia społecznego
 • kształtowanie prawidłowej samooceny
 • wdrażanie do odpowiedzialności za własne działania
 • promowanie zdrowego stylu życia
 • promocja form spędzania czasu wolnego alternatywnych do zachowań ryzykownych

 

Opracowanie: Elżbieta Wika

Materiał nadesłany przez Czytelniczkę portalu Pedagogika Specjalna – portal dla nauczycieli

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz