Program rewalidacji dla ucznia klasy IV z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim

Autor: Czytelnik Portalu Pedagogika Specjalna
Opublikowano: 6 marca 2020 roku.

Program rewalidacji dla ucznia został opracowany na podstawie orzeczenia nr … o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez PPP

Zalecenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej:

 • usprawnianie procesów myślenia i zapamiętywania, stymulowanie rozwoju funkcji językowych, percepcyjno-motorycznych, ukierunkowanie aktywności i zainteresowań;
 • terapia pedagogiczna z uwagi na deficyty funkcji percepcyjno-motorycznych;
 • zajęcia rewalidacyjne mające na celu wyrównanie braków w wiadomościach i umiejętnościach.

Organizacja zajęć

Zajęcia będą prowadzone dwa razy w tygodniu w ramach zajęć rewalidacyjnych. Czas trwania – 60 minut.

W czasie trwania zajęć nauczyciel podkreśla mocne strony ucznia, stara się nawiązać z nim jak najlepszy kontakt, zachęca do pracy oraz pomaga pokonać trudności.

Zasady pracy:

Zasada indywidualizacji – stworzenie poczucia bezpieczeństwa, otoczenie ucznia szczególną opieką, dobór odpowiednich środków i metod oddziaływań rewalidacyjnych

Zasada poglądowości – umożliwienie uczniowi wszechstronnego, polisensorycznego poznawania otaczającej rzeczywistości

Zasada kompensacji zaburzeń – łączenie ćwiczeń funkcji zaburzonych z ćwiczeniami funkcji niezaburzonych w celu wytworzenia właściwych mechanizmów kompensacyjnych

Zasada maksymalnego wyćwiczenia funkcji opóźnionych w rozwoju

Zasada higieny psychicznej

Zasada stopniowania trudności

Zasada systematyczności.

Metody:

 • oparte na słowie: pogadanka, opowiadanie, opis, praca z książką,
 • oparte na obserwacji: pokaz,
 • oparte na działaniu praktycznym: zajęcia praktyczne,
 • metoda Ośrodków Pracy,
 • elementy metody Kinezjologii Edukacyjnej P. Dennisona.

Środki dydaktyczne:

 • ćwiczenia z czasopism, portali edukacyjnych dla dzieci,
 • klocki konstrukcyjne, puzzle,
 • zestawy obrazków o różnej treści i rozmaitych cechach umożliwiających klasyfikację,
 • układanki mozaikowe, obrazkowe,
 • materiały do prac plastycznych,
 • domino obrazkowe, historyjki obrazkowe,
 • imitacje pieniędzy,
 • gry planszowe, gry wspomagające pamięć.

Cel główny zajęć rewalidacyjnych:

 • usprawnianie zaburzonych funkcji poznawczych,
 • maksymalna aktywizacja i usamodzielnianie ucznia,
 • wzmacnianie samooceny dziecka poprzez rozwijanie świadomości własnych zalet i wad,
 • kształtowanie umiejętności prezentowania własnych poglądów i słuchania tego, co mają do powiedzenia inne osoby,
 • rozwijanie umiejętności komunikacji językowej.

ZAKRESY ODDZIAŁYWAŃ REWALIDACYJNYCH

1. Okres wstępny:

 • nawiązanie przyjaznych kontaktów w relacji nauczyciel – dziecko,
 • stworzenie atmosfery sprzyjającej dobremu samopoczuciu,
 • kształtowanie nawyku uważnego słuchania i komunikowania się z innymi,
 • trening skupiania uwagi na pracy i własnych czynnościach,
 • rozładowanie i wyciszanie negatywnych emocji dziecka,
 • odzyskanie wiary we własne siły i zwiększenie motywacji do pracy,
 • wyzwalanie potencjalnych możliwości i zainteresowań tłumionych przez niepowodzenia szkolne.

2. Okres właściwy/cele szczegółowe zajęć rewalidacyjnych

Szczegółowe cele rewalidacjiZaburzona funkcjaKierunki pracy rewalidacyjnej
Usprawnienie wzrokupercepcja wzrokowa1. Dobieranie jednakowych obrazków (domina obrazkowe, loteryjki, itp.).
2. Dobieranie jednakowych figur geometrycznych.
3. Wyszukiwanie różnic i podobieństw między obrazkami.
4. Dobieranie części do całości.
5. Układanie obrazków z części (z różnicowaniem stopniowania trudności).
6. Układanie figur geometrycznych z części.
7. Układanie z gotowych elementów wg wzoru.
8. Ćwiczenie pamięci wzrokowej:
– Dobieranie zbiorów liczbowych w tym samym układzie (figury liczbowe – wg kostki do gry), loteryjki, domina, itp.
– Rozpoznawanie zbiorów w zmienionych układach.
Usprawnienie słuchupercepcja słuchowa1. Ćwiczenie wrażliwości słuchowej:
– różnicowanie dźwięków otaczającego świata (słuchanie z płyt odpowiednio dobranych dźwięków przyrody lub odgłosów wydawanych przez znane przedmioty).
2. Ćwiczenia rytmiczne: różnicowanie, rozpoznawanie, odtwarzanie układów rytmicznych.
3. Ćwiczenia słuchu fonematycznego:
– wyróżnianie w słowach jednej głoski – kolejno w nagłosie, wygłosie i śródgłosie,
– klasyfikowanie słów wg głosek pod względem określonego kryterium,
– analiza sylabowa i głoskowa słów,
– synteza sylabowa i głoskowa słów,
– przekształcanie słów poprzez eliminowanie lub dodawanie sylaby np. tor – ba – torba, ma – szyna – maszyna,
– tworzenie nowych słów z pierwszych głosek słów podanych.
4. Ćwiczenia rozwijające mowę i wzbogacające zasób słownictwa:
– słuchanie opowiadań,
– nazywanie przedmiotów, cech, czynności, kolorów, części ciała,
– opowiadanie treści obrazków, historyjek obrazkowych,
– opowiadanie własnych wrażeń, przeżyć.
5. Ćwiczenie pamięci słuchowej:
– nauka wierszyków,
– ćwiczenie pamięci sekwencyjnej, nauka i układanie wyliczanek,
– układanie i powtarzanie zdań
– powtarzanie rymowanek.
Ćwiczenia koncentracji uwagiuwaga– kopiowanie sekwencji przedmiotów,
– opis słowny obrazka,
– podobieństwa i różnice w obrazkach,
– labirynty,
– wykreślanki,
– odpowiedzi na pytania do słyszanego lub czytanego tekstu,
– opowiadanie wydarzeń dnia wczorajszego z zachowaniem kolejności wydarzeń,
– układanie historyjek obrazkowych, – odszukiwanie pasujących odbić lustrzanych,
– odszukiwanie konturów do obrazków oraz trudniejsze ćwiczenia
Usprawnienie techniki czytaniawzrokowo-słuchowa– wyodrębnianie wyrazu ukrytego w innym wyrazie,
– analiza wyrazowa usłyszanego zdania i analiza sylabowa usłyszanego wyrazu,
– układanie wielowyrazowych zdań z rozsypanki wyrazowej, wyszukiwanie podobnych kształtów, figur geometrycznych, szczegółów różniących obrazki, ukrytych przedmiotów w obrazkach,
– dyktanda, zabawy ortograficzne, rebusy, krzyżówki
Usprawnienie techniki pisania wzrokowo-słuchowa, wzrokowo-ruchowa– uzupełnianie brakujących liter, sylab, luk w zdaniach,
– składanie wg wzoru i bez wzoru puzzli,
– pisanie opowiadania wg planu,
– przepisywanie zdań, tekstów wg wzoru z kładzeniem nacisku na liniaturę, estetykę, kształt i łączenie liter,
– różnorodne ćwiczenia grafomotoryczne
Poprawa rozumienia czytanej przez ucznia treścikoncentracja uwagi, pamięć logiczna– czytanie prostych opowiadań, wyodrębnianie elementów świata przedstawionego, odpowiadanie na pytania do tekstu,
– stopniowe wydłużanie czasu wysiłku umysłowego
Rozwijanie umiejętności matematycznychpamięć, koncentracja– gry i zabawy wymuszające posługiwanie się rozumowaniem operacyjnym (tworzenie całości z części, wyodrębnianie w całości części, konstruowanie przestrzenne i płaskie),
– klasyfikacja, różnicowanie i porządkowanie elementów w zbiorze,
– orientacja przestrzenna,
– badanie schematu własnego ciała, określanie położenia przedmiotów w stosunku do własnego ciała,
– wyodrębnianie zbioru przedmiotów spełniających dany warunek i formułowanie warunków, które spełniają elementy danego zbioru,
– klasyfikacja zbiorów ze względu na ich liczebność,
– liczenie przedmiotów,
– rozwiązywanie i układanie zadań tekstowych,
– ćwiczenia rachunkowe: dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie
Usprawnienie motoryki małejkoordynacja wzrokowo-ruchowa– lepienie, ugniatanie plasteliny, modeliny, mas plastycznych,
– nawijanie i zwijanie włóczki, przewlekanie przez otwory,
– nawlekanie koralików,
– obrysowywanie przedmiotów i szablonów,
– wydzieranie z papieru zakreślonych form,
– łączenie wyznaczonych punktów,
– kalkowanie po wzorze,
– śledzenie labiryntów bez odrywania ręki,
– rysowanie znaków graficznych po zakropkowanych wzorach  
Usprawnienie motoryki dużejkoordynacja wzrokowo-ruchowa– zabawy z elementami płynnych ruchów obu ramion,
– toczenie, pełzanie, rzucanie, chwytanie, odbijanie,
– zabawy z elementami rytmicznych ruchów zmiennych obu ramion,
– płynne, rytmiczne ruchy zmienne, naśladowanie ptaków, samolotów,
– manipulowanie różnymi przedmiotami: skakanka, balon, piłka, woreczek, kule papierowe,
– kreślenie dużych płynnych ruchów różnego typu linii w powietrzu, na tablicy, na dywanie, na dużym arkuszu papieru, gazecie,
– ćwiczenia równowagi i orientacji: chodzenie po narysowanej linii, ławeczce gimnastycznej, równoważni, krawężniku itp.; chody i marsze ze zmianą kierunku ruchu na określony sygnał (dźwiękowy, wzrokowy); usprawnianie czynności samoobsługowych,
– zapinanie guzików, zawiązywanie, sznurowanie,
– zagadki ruchowe,
– imitowanie i odgadywanie czynności jako ćwiczenia wyobraźni i pamięci ruchowej

3. Oczekiwane rezultaty

Uczeń:

 • posiada większy zasób słownictwa biernego i czynnego,
 • konstruuje wypowiedzi ustne i pisemne z większą poprawnością pod względem składniowym i fleksyjnym,
 • czyta cicho tekst, odpowiada na pytania do tekstu,
 • wypowiada się pisemnie na zadany temat,
 • samodzielnie podejmuje rozmowę, zadaje pytania,
 • posiada prawidłowe poczucie własnej wartości, chętnie podejmuje nowe działania,
 • rozwiązuje proste zadania tekstowe,
 • poprawnie wykonuje ćwiczenia rachunkowe (dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie).

Program rewalidacji dla ucznia opracowała: Ilona Rudzińska – Czytelniczka Portalu

Wzory dokumentów przygotowane przez ekspertów portalu
Na portalu można zakupić przykładowe programy zajęć rewalidacyjnych przygotowane przez naszych ekspertów: PROGRAMY ZAJĘĆ REWALIDACYJNYCH – SKLEP
Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz